Monografia
 • Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego, Lublin 2002, ss. 164, wydawca - Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej. 
 • Analogia w filozofii. Zadania współczesnej metafizyki 7, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, ss. 471.

 

Artykuły o charakterze naukowym, sprawozdania, recenzje, hasła encyklopedyczne
 • Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego, „Człowiek w kulturze" 10(1998), s. 59-78.
 • Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka, „Człowiek w kulturze" 11(1998) Lublin 1998, 203-233.
  Zderzenie cywilizacji, (recenzja książki S. P. Huntingtona, Zderzenie cywilizacji), „Człowiek w kulturze" 11(1998), ss. 289-291.
 • Filozofia chrześcijańska a cywilizacje, w: Rozum otwarty na wiarę. „Fides et ratio" - w rocznicę ogłoszenia. II Międzynarodowe Sympozjum metafizyczne(KUL 9-10.XII 1999), red. A. Maryniarczyka i A. Gudaniec, Lublin 2000, s.113-120.
 • Barthes Roland, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1 (A-B), Lublin 2000, s. 490.
 • Benisławski Jan, jw., s. 527.
 • Bentham Jeremi, jw s. 527-530.
 • Blackstone William, jw. s. 591-592.
 • Bloom Allan, s 596-597.
 • Brzozowski Stanisław Leopold Leon, jw., s. 693-695
 • Bułgakow Seriej Nikołajewicz, jw. s. 737-738.
 • Cywilizacyjne zagrożenia życia osobowego człowieka na przykładzie zagrożeń ludzkiej wolności, „Człowiek w Kulturze" 13 (2000), s. 219-236.
 • Porządek globalistyczny z perspektywy filozoficznej, „Człowiek w kulturze" 14 (2002) Lublin, ss. 69-81.
 • Filozofia w Wilnie. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Thomism and the future of philosophy. Wilno 3-4 lipca 2000, „Człowiek w kulturze" 14 (2002), ss. 290-293.
 • Państwo i jego cel w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka, w: Wierność Rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, pod. red. zbior., Lublin 2001, s. 527-543.
 • Cywilizacja, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2 (C-D), Lublin 2001, s. 339-348 (http://www.ptta.pl/pef/pdf/c/cywilizacja.pdf)
  Doktryna, jw. s. 652-656
  http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/doktryna.pdf
 • Dyktatura, jw. s. 776-780, (http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dyktatura.pdf)
 • Dühring Eugen Karl, jw. s. 741-743.
 • Ekonomika, Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyk, t. 3, Lublin 2002, ss. 77-83. http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/ekonomika.pdf
 • Franklin Benjamin, jw. s. 624-625.
 • Koneczny Feliks, Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 556-558.
 • Czy zmierzch cywilizacji łacińskiej, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, pod red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Lublin 2003, s. 175-198.
 • Błąd antropologiczny w teoriach społecznych, w: Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki (5), pod red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 223-254.
 • Dobro a wolność woli człowieka, w: Św. Tomasz z Akwinu Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003, s. 243-254.
 • Human Freedom in the Latin Civilization, w: Freedom and Responsibility. Sacrum, Culture and Society, ed. By P. J. Juchacz, R. Kozłowski, Poznań 2003, pp. 126-135.
 • Gobineau Joseph Arture De, Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyk, t. 4 (G-I), Lublin 2003, s. 9-11.
 • Granet Marcel, jw., s. 83-84.
 • Harrington James, jw., s. 234-236.
 • Hilckman Anton Adam, jw., s. 446-447. http://www.ptta.pl/pef/pdf/h/HilckmanA.pdf
 • Rola filozofii w życiu społecznym, „Człowiek w kulturze" 15 (2003), Lublin, s. 81-109.
  „Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze. V Międzynarodowe Sympozjum 33. Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki, (sprawozdanie) jw., s. 421-425.
 • Zadania współczesnej metafizyki 5 (recenzja książki) jw., s. 412-417.
 • Peter A. Redpath, Odyseja mądrości. Od filozofii do transcendentalnej sofistyki, jw., s. 388-391.
 • Obronić cywilizację łacińską!, (recenzja książki), jw., s. 393-398.
 • Zofia z Czartoryskich Zamoyska. Rady dla córki, (recenzja książki) jw., 406-407.
 • Vittorio Possenti. Filozofia po nihilizmie. Spojrzenie na przyszłość filozofii, (recenzja książki), jw. 408-409.
 • Anton Hilckman (4. III 1900-25 I 1970) jako filozof i obrońca cywilizacji łacińskiej w Niemczech i Europie, „Studia Niemcoznawcze) XXVII Tom, Warszawa 2004,, s. 197-212.
 • Law and Freedom. Against the groundwork of STh I-II, q. 90-97; http://e-aquinas.net/pdf/skrzydlewski.pdf
 • U ideowych źródeł nowożytnej europejskiej polityki i prawa - na przykładzie poglądów J. Harringtona, „Człowiek w kulturze" 16 (2004) Lublin, s. 71- 95.
 • Międzynarodowy Kongres Christian Humanism in the Thrd Millennium: The Perspective of Thomasa Aquinas Rzym 21 - 25 IX 2003, „Człowiek w kulturze" 16 (2004) Lublin, s., 309-311.
 • Cywilizacja łacińska wobec techniki, w: Kultura wobec techniki, praca zbior. Pod red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Lublin 2004, s. 189-213.
 • Jefferson Thomas - Filozoficzne inspiracje, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 305-307;
 • Kojève Alexandre, s. 709-711;
 • Kosmopolityzm, s. 889-891;
 • Koneczny Feliks, s. 777-781. http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/konecznyf.pdf
 • Analogia w determinacji praw ludzkiego działania praktycznego, w: Analogia w filozofii. Zadania współczesnej metafizyki 7, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 347-369.
 • Prawo człowieka do edukacji, w: Filozofia i edukacja, praca zbiorowa pod red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2005, s. 129-149.
 • LAGARDE PAUL ANTON DE, w: Powszechna Encyklopedia, t. 5, Lublin 2005, red. A. Maryniarczyk, s. 202-204.
 • Landauer Gustav, w: Powszechna Encyklopedia, t. 5, Lublin 2005, red. A. Maryniarczyk, s. 227-229.
 • MacIver Robert Morrison, w: Powszechna Encyklopedia, t. 5, Lublin 2005, red. A. Maryniarczyk, s. 666-667.
 • Granice pomocy wychowawczej państwa z perspektywy realistycznej filozofii, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt pomocowy, kulturowy, wychowawczy), pod red. K. Gąsior, T. Sakowicz, t. 1, Kielce 2005, s. 143-156.
 • Praca człowieka a zniewolenie pracą i terror pracy z perspektywy realistycznej
  antropologii filozoficznej, w: Człowiek w kulturze 17 (2005), s. 73-84.
 • Spełnianie dobra osoby sensem działania moralnego. Miejsce moralności w kulturze chrześcijańskiej, w: „Zeszyty edukacyjne" 2/2005, s. 51-64.
 • Prawo stanowione w cywilizacji łacińskiej (na kanwie rozważań F. Konecznego), „Cywilizacja" 12/2005, s. 47-60.
 • Prawo stanowione a wolność człowieka (z perspektywy filozofii nowożytnej i św. Tomasza z Akwinu) „Roczniki Filozoficzne" LIII 2 /2005, s. 189-216.
 • „Analogiczność czy jednoznaczność w interpretacji prawa" w: Zadania współczesnej metafizyki 8, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 419-453.
 • „Mężczyzna w świetle realistycznej antropologii filozoficznej" w: Cywilizacja 17/2006, s. 63-78.
 • Nozik Robert, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, red. A. Maryniaczyk, Lublin 2006, s. 735-737.
 • "Ekonomia czy ekonomika?", w: Człowiek i państwo", Lublin 2006, praca zbiorowa pod red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, s. 2001-224.
 • Multicultural and Multicivilizational Societes in Europe - from the Perspective of Feliks Koneczny's Reasearch on Civilization. Philosophical Remarks, w; Eurpean Multiculturalism as a Challenge - Policies, Succes and Failures, edited by Wojciech Janicki, Lublin 2007, s. 21-33.
 • Savigny Fridrich Karl von, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2007, s. 930-932.
 • Saint -Simon (Claude-Henri de Rouvroy) w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2007, s. 893-895.
 • Dobro wspólne z perspektywy antropologicznego indywidualizmu i kolektywizmu, w: Zadania współczesnej metafizyki 10, red. A. Maryniarczyk, K. Stepień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 207-236.
 • Spengler Oswald Arnold, ss. 122-125, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Teokracja, ss. 416-420, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Timokracja ss. 465-467, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Toynbee Arnold Joseph, ss.528-530, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Stroynowski Hironim, ss. 227-229, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Teorie prawne, ss. 435-442, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Tocqueville Alexis Ch, ss. 475-476, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
 • Voegelin Eric, ss. 675-677, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.

 

Artykuły o charakterze popularyzatorskim
 • Wielość cywilizacji a jedność europejska? W perspektywie Feliksa Konecznego, w: „Ku Nowej Polsce" 4/97 (5), s. 27-28.
 • „Rady dla córki" jako przykład klasycznej kultury polskiej w: Zofia z Czartoryskich Zamoyska Rady dla córki, Lublin 2002, s. 61-103.
 • Wolność szukająca prawdy, „Głos Katolicki" (Paryż) nr 42 (1982) Rok XLII, 2.12.2001, s. 14.
 • Paweł Włodkowic - nieprzemijająca aktualność polskiej myśli politycznej, http://www.radiomaryja.pl/studium/kurs/wyklad21.htm,
 • „Rady dla córki" Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej - czyli rzecz o polskiej rodzinie i kulturze. Uwagi o życiu godziwym, „Nasza Polska" nr 51/52 (374/375) 17-31 XII 2002, s. 17.
 • Obronić cywilizację łacińską - czyli jak obronić siebie do życia rozumnego i wolnego, „Nasza Polska" - nr 7(383) 18 II 2003 - Warszawa, s. 17
 • „Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze, „Przegląd Uniwersytecki" KUL nr I (81) styczeń - luty 2003, s. 16.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2008, godz. 21:30 - Andrzej Zykubek