Jestem autorką 2 monografii, redaktorem 3 publikacji, współredaktorem 1 publikacji, autorką 35 artykułów, kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych, kilkunastu recenzji książkowych, 1 opinii przygotowanej na wniosek Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej i Słowackiej Akademii Nauk.

 

Ważniejsze publikacje:

 

 1. Miejsce dyscyplin historyczno-prawnych w wykształceniu jurydycznym w okresie międzywojennym, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 14 (2004) z. 1, s. 105-127.
 2. Znaczenie wybranych organów kolegialnych dla systemu polskiej oświaty, [w:] Pedagogia na dziś, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2007, s. 198-207.
 3. Prawne regulacje zagadnienia pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki placówek opiekuńczo-wychowawczych, [w:] Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. B. Kałdon, Sandomierz-Stalowa Wola 2007, s. 283-292.
 4. Szkoła jako jeden z elementów systemu oświaty. Zagadnienia prawne, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 1(1/2007), s. 28-34.
 5. Prawne wymogi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły przez osobę niebędacą nauczycielem jako gwarant bycia autorytetem, [w:] Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 251-260.
 6. Wkład prof. Oswalda Balzera w powstanie i funkcjonowanie Katedry historii prawa polskiego na Uniwersytecie we Lwowie, „Nasza Przeszłość” 110 (2008), s. 313-327.
 7. Status prawny dyrektora szkoły. Zarys problematyki, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 2(1/2008), s. 59-64.
 8. Status prawny i procedura awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa polskiego, [w:] Актуальиі проблеми тлумачення і застосування юридичних норм. Матеріали міҗнародної иауково-практичної конференції, Lwów 2008, s. 176-179.
 9.  Realizacja nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 274-282.
 10. Działalność uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie,) „Śląski Kwartalnik Historyczny – Sobótka” 63 (2008), nr 3, s. 395-402.
 11. Antoni Pastuszka-lubelski adwokat i wykładowca uniwersytecki (1899-1952), „Palestra” 7/8 (2008), nr 607-608, s. 208-213.
 12. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w świetle przepisów prawa oświatowego, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2 (12) 2008, s. 61-69.
 13. Z problematyki zakładania, likwidacji oraz przenoszenia siedziby szkoły publicznej, [w:] Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 159-169.
 14. Zasadność powoływania rady szkoły lub placówki w odniesieniu do systemu prawa oświatowego, [w:] Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 107-119.
 15. Swoboda nauczania prawa na  uniwersytetach galicyjskich na przełomie XIX i XX w., [w:] Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 31-45.
 16. Structure and Assignments of the Higher educational establishment, [in:] “Visnyk of the Lviv University”, Series Law, Issure 48, Lviv 2009, s. 114-118.
 17. Tasks of self-government in the field of social assistance in the light of polish law, [in:] David. R. ,Neckar J., Sehnalek D., (Editors), Cofola 2009, The conference Proceedings, Brno, Masaryk University 2009, s. 1-10.
 18. Wymagania prawne w stosunku do kadry kierowniczej publicznych placówek oświatowych. Nowe regulacje, [w:] Prawo oświatowe. Stan obecny i kierunki rozwoju, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, s. 51-61.
 19. Akademia, [w:] Leksykon obywatela, red. B. Szmulik, S. Serafin, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 582.
 20. Autonomia uczelni, op. cit., s. 582.
 21. Awans zawodowy nauczyciela, op. cit., s. 582-583.
 22. Samorządowe rady oświatowe, op. cit., s. 605.
 23. Dyrektor szkoły, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, wyd. Wolters Kluwer ,Warszawa 2010, s. 210-214.
 24. Karta Nauczyciela, op. cit., s. 334.
 25. Kuratorium Oświaty, op. cit., s. 379-380.
 26. Przedszkola publiczne, op. cit., s. 624-625.
 27. Szkoły publiczne, op. cit., s. 815-816. 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 12:33 - Aleksandra Dziak