Książki

 • Marek, B., Otrębski, W., Rodziewicz, B., Sękowski, T., Szubielska, M., Torój, M., Trojanowska-Bis, A. (2008). Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szubielska, M. (2007). Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Artykuły

 • Szubielska, M. (2012). Efektywne wykorzystanie filmu animowanego w edukacji szkolnej. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 333-339). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Szubielska, M., Marek, B. (2012). Comprehension of tactile graphics by school-aged children with severe visual impairment: The role of tactile perception and spatial imagery. W: 15th European Conference on Developmental Psychology. 23-27 August 2011 – Bergen – Norway. Merimond International Proceedings  (s. 121-129). Bologna: Medimond Publisher.

 • Szubielska, M. (2011). O trudnościach w badaniu rozumienia audycji telewizyjnych przez dzieci. W: A. Kucharski, M. Stencel (red.), Homo sapiens – Homo communicans (s. 99-111). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Torój, M., Szubielska, M. (2011). Prior visual experience, and perception and memory of shape in people with total blindness. British Journal of Visual Impairment, 29, 1, 60-81.
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2010). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.
 • Szubielska, M. (2010). Zdolności wyobrażeniowe niewidomych dzieci w zakresie skaningu i rotacji kształtu dotykanych obiektów. Roczniki Psychologiczne, 13, 2, 145-160.
 • Szubielska, M. (2007). Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 117-129). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Szubielska, M. (2007). Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych. W: P. Francuz (red.),Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 87-115). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Szubielska, M., Francuz, P. (2006). Niebezpieczne związki między ścieżkami. Zeszyty telewizyjne, 11, 4-19.
 • Francuz, P., Szubielska, M. (2004). Czego możemy nauczyć się o naszej pamięci na podstawie analizy rozpoznawania treści słownych i obrazowych umieszczonych w materiale audiowizualnym w pobliżu cięcia montażowego? W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 333-349). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Szubielska, M. (2004). Uwaga i rozumienie w odbiorze przekazu audiowizualnego przez dzieci. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 99-132). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Szubielska, M., Francuz, P. (2004). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 219-243). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Wystąpienia konferencyjne

 • Marek, B., Szubielska, M. (2013). Drawing and interpreting drawings – Factors determining successful use of tactile graphics. Referat zaprezentowany podczas South Pacific Educators in Vision Impairment Biennial Conference. Auckland, Nowa Zelandia, 13.-18.01.2013.
 • Marek, B., Szubielska, M. (2011). Introducing young learners to tactile graphics: simple tools for explaining coplex problem. Wykład (połączony z warsztatami) wygłoszony na konferencji: Inaugural Statewide Vision Resource Centre Tactile Graphics Conference. Melbourne - Nunawading, 28.11.2011-02.12.2011.

  Wykład i warsztaty Introducing young learners to tactile graphics: simple tools for explaining coplex problem powtórzone dla:

  - SPEVI (South Pacific Educators in Visual Impairment), Wollongong, 03.12.2011;

  - Royal National Institute for Deaf-Blind Children, Sydney 06.12.2011;

  - Griffith University, Gold Coast, 09.12.2011.

 • Marek, B., Szubielska, M. (2011). The role of tactual and cognitive skills in the interpretation of tactile graphics: Individual differences and implications for school education. Wykład zaprezentowany na III International Conference Education for All. Warszawa, 29.06.-01.07.2011.
 • Szubielska, M., Marek, B., (2011). Comprehension of tactile graphics by school-aged children with severe visual impairment: the role of tactile perception and spatial imagery. Poster zaprezentowany na XV European Conference on Developmental Psychology. Bergen, Norwegia, 23-27.08.2011.
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.
 • Szubielska, M. (2009). Efektywne wykorzystanie filmu animowanego w edukacji ponadpodstawowej i średniej. Referat wygłoszony na seminarium naukowym „Animacja i nowe media. Modele edukacji w Polsce i na świecie”. Warszawa, 28-30.05.2009.
 • Szubielska, M., Galbarczyk, M. (2009). How to be successful in teaching statistics to the blind students? Warsztat zaprezentowany na II International Conference Education for All. Warszawa, 22-25.09.2009 (książka abstraktów, s. 143).
 • Szubielska, M., Galbarczyk, M. (2009). Theory of mind development in blind and sighted children. Poster zaprezentowany na XIV European Conference on Developmental Psychology. Wilno, Litwa, 18-22.08.2009.
 • Szubielska, M. (2009). The role of visual experience on the strategies of blind and sighted individuals in mental imagery. Poster zaprezentowany na XI European Congress of Psychology. Oslo, Norwegia, 07-10.07.2009.
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2008). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Referat wygłoszony na I Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wrocław, 15-17.09.2008.
 • Szubielska, M. (2008). Metody badania rozumienia telewizji przez dzieci. Referat wygłoszony na II Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym. Kazimierz Dolny, 15-18.05.2008.
 • Szubielska, M. (2008). Rozumienie „języka filmu” przez dzieci. Referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Homo sapiens - Homo communicans”. Roskosz k. Białej Podlaskiej, 12-14.05.2008.
 • Szubielska, M. (2007). Wyobraźnia niewidomych. Referat wygłoszony na VII Seminarium z Wyobraźnią. Janowiec Lubelski, 07-09.12.2007.
 • Szalkowska, A., Szubielska, M. (2005). Metodologiczne trudności w badaniach przekazów audiowizualnych. Referat wygłoszony na IV Seminarium z Wyobraźnią. Kazimierz Dolny, 16-18.12.2005.
 • Szubielska, M. (2005). Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora podczas odbioru filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Warszawa, 2005, 23.-26.06.2005 (książka abstraktów, s. 135).
 • Szubielska, M. (2005). Rozumienie wiadomości telewizyjnych w zależności od stopnia redundancji ścieżki audio i wideo. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22.-25.09.2005 (książka abstraktów, s. 511).
 • Szubielska, M. (2004). Poznawcze wyznaczniki oglądania telewizji przez dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Białystok – Augustów, 03-06.06.2004 (książka abstraktów, s. 75).

 

Granty

 • 2008-2013: Skaning, rotacja i majoryzacja figur w wyobraźni. Badania porównawcze osób niewidomych i widzących. Finansowany przez: MNiSW (grant nr N N106 064235). Funkcja: kierownik projektu.
 • 2010-2012: Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących. Finansowany przez: MNiSW. Funkcja: główny wykonawca projektu (kierownik projektu: B. Marek).
 • 2008: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).
 • 2006-2007: „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy). Finansowany przez: Unię Europejską; Europejski Fundusz Społeczny (IW EQUAL). Funkcja: (1) członek zespołu adaptacji materiałów do nauki języka angielskiego dla osób niewidomych i słabowidzących; (2) członek zespołu diagnozującego kompetencje poznawcze niewidomych i słabowidzących uczestników projektu.
 • 2005-2006: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z P. Fortuną, P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).
 • 2005-2006: Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego. Finansowany przez: MNiSW (grant nr 1H01F07528). Funkcja: główny wykonawca projektu (grant promotorski; kierownik projektu: P. Francuz).
 • 2004-2005: Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Finansowany przez: TVP S.A. Funkcja: wykonawca projektu (z D. Bagińskim, P. Fortuną, P. Francuzem i A. Szalkowską, w ramach prac Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego).

 

Stypendia i wyjazdy zagraniczne

 • 2010 (luty): Dublin, Trinity College (Multisensory Cognition Research Group) – staż naukowy.
 • 2009 (marzec): Birmingham; Birmingham City University (Faculty of Health, Division of Speech and Language Therapy and Rehabilitation Studies, Rehabilitation of Blind & Partially Sighted People) – szkolenie. 

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009: Finalistka konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka (wyróżnienie za pomoc osobom niewidomym, promocję amatorskiego ruchu artystycznego i współpracę z Telewizją Polską).
 • 2008: Nagroda indywidualna Rektora KUL za opracowanie specjalistycznych metod pracy z osobami niewidomymi.
 • 2007: Nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę doktorską.

 

 

 

 

Autor: :::
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2013, godz. 14:36 - Magdalena Szubielska