Publikacje

 

Książki:

  1. Nowa Fala wobec historii, Lublin 2008.
  2. Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918 – 1945, redakcja Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Lublin 2010, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 348, seria: Literatura współczesna – pisarze i problemy 11.

 

Artykuły i rozprawy:

 

1.„Na taśmie literaturoznawczej”. Jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? [współautorzy: M. Solecki, S. J. Żurek], „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 2, s. 48–51.

2. Poetycki głos Jana Pawła II, „Ethos” 2004, nr 65-66, s. 603-609. [Sprawozdanie z konferencji naukowej „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...” O twórczości Jana Pawła II, Lublin, KUL, 16 III 2004].

3. Opozycja miasto – ojczyzna w poezji Nowej Fali, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 1, s. 47-57.

4.Czy historia jest tylko przeszłością?, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 19-23.

5. „Lekcja historii” z eseistyką Wojciecha Karpińskiego, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 4 s. 27-33.

6. „Czarna” i „biała” legenda napoleońska. O powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego, „Napis” 2007, S. XIII, s. 227–236.

7. Literatura emigracyjna wobec myśli Simone Weil, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1 (23), s. 134-141. Także w: Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J. Żurka, Lublin 2008, s. 153–162.

8. Motyw mapy w prozie współczesnej. Casus Stasiuka i Mentzla, „Colloquia Litteraria” 2008, nr 4/5, s. 147–158.

9. „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego jako cykl liryczny [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008, s. 415–426.

10. Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka. „Napis” 2008, S. XIV, s. 421-431.

11. Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii. „Napis” 2010, S. XVI, s. 403–409.

12.  Postać księdza w „Ładzie serca” Jerzego Andrzejewskiego i w „Adieu. Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka jako figura nowoczesności. [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy, Lublin 2010, s. 217-228.

13.  Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej literaturze po roku 1989. [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego, Rzeszów 2010, s. 165-177.

 

Konferencje:

 

  1. Historia w twórczości poetów nowofalowych. Referat wygłoszony na konferencji „Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 3-4.05.2002.
  2. Literatura i kartografia. O toposie mapy w literaturze współczesnej. IX Tydzień Polonistów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9-11.05.2006.
  3. Formy cykliczne w poetyckim tomie „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cykl liryczny w Polsce”zorganizowanej przez Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Turośń Kościelna 27-29.09.2007.
  4.  O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cień złotych skrzydeł”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk 22-23. 10. 2007.
  5. Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka. Referat wygłoszony na konferencji „Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska) w Kielcach, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kielce 6 – 8. 05. 2008.
  6. Postać księdza w „Ładzie serca” Jerzego Andrzejewskiego i w „Adieu. Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka jako figura nowoczesności. Referat wygłoszony na konferencji „Religijność na progu nowoczesności” zorganizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL. Lublin 23 – 24. 10. 2008.
  7. Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej literaturze po roku 1989.” Referat wygłoszony na konferencji „Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 26-27. 05. 2009.
  8. Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii. Referat wygłoszony na konferencji „Literatura i rytuały”. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,  Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,  Ciążeń 7 – 9. 06. 2010.
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013, godz. 14:57 - Anna Kołodziejska