*strona w trakcie edycji*

 

 

Dr hab. Robert Szwed
(wybrane publikacje)


Książki:

 • Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin 2003.
 • Red. Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin 2003.
 • Red. Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007.
 • Metody statystyczne w naukach społecznych, wyd. 1, wyd. 2, Lublin 2008, 2009.

 

Artykuły:

 • Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekście. W: „Kultura i Społeczeństwo” 3/2002.
 • Opinia publiczna i pseudoopinie w społeczeństwie zmediatyzowanym. W: R. Szwed (Red.). Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin 2003.
 • Mitologizowanie przemocy ekranowej. W: P. Francuz (Red.), Psychologiczne aspekty oddziaływania telewizji, 2004.
 • Demokracja sondażowa? O znaczeniu „opinii publicznej” w medialnej debacie o intergracji. W: I. Dobrosz, B. Zając (Red.) Polskie media w jednoczącej się Europie, Kraków 2006.
 • Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity 2007.
 • Proces produkcji informacji: od gatekeepera do public relations W: Jak informacja?, Lublin 2009.

 

 

Dr Anna Sugier-Szerega

(wybrane publikacje od roku 2006)

 

 • Komunikacja globalna - pojęcie, źródła, funkcjonowanie, [w:] Roczniki Nauk Społecznych KUL 2006 nr 1 s. 81-106.
 • Dziecko a kultura popularna, [w:] Kultura-Media Społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv., red. Dariusz Wadowski, Wyd. KUL Lublin 2007, s.543-556.
 • Disneizacja w kulturze medialnej, [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, tom 1, red. Marek Sokołowski, Katedra Socjologii UWM, Olsztyn 2007, s.35-45.
 • Jan Paweł II w komunikacji młodzieżowej (Internet, telefon komórkowy, czasopisma młodzieżowe), [w:] Odchodzenie do domu Ojca w polskich mediach, red. Leon Dyczewski, Antoni Lewek, Jerzy Olędzki, Fundacja ,,Dzieło nowego tysiąclecia” Katowice 2008, s. 438-450.
 • Kształtowanie tożsamości „małych ojczyzn” jako wyzwanie dla animatorów kultur lokalnych, w: „Zapis czasu” nr 3/2010 s. 5-12.
 • Komunikacja globalna a rozwój „kultury uczestnictwa”, w: Tożsamość i komunikacja. Red. Justyna Szulich-Kałuża, Leon Dyczewski, Robert Szwed. Lublin: KUL 2011, s. 35-42.
 • Świadomość dziedzictwa kulturowego mieszkańców województwa lubelskiego w okresie przedakcesyjnym. W: „Region Lubelski” 8/2011 s. 115-155.

 

Dr Aneta Duda

 

Ksiązki:

 • Język mitu w reklamie, Lublin 2010, Wyd. KUL JP II.
 • Red. Public relations miast i regionów. Dobre praktyki, Warszawa 2010, Wyd. Difin.

 

Artykuły (wybrane):

 • Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk, 2005, „Kultura i Edukacja", nr 1, s. 32-47.
 • Świat wartości przedstawiony w reklamie - analiza zawartości reklam prasowych z 2004 roku, 2006, [w:] T. Goban-Klas (red.), Komunikacja marketingowa. Kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, s. 313-324.
 • Rodzina - dziecko - media, recenzja książki pod red. L. Dyczewskiego, 2006, [w]: „Ruch Pedagogiczny", nr 5-6, s. 108-113.
 • Pragmatycy i ideowcy - konfrontacja stylów uprawiania polityki na polskiej scenie politycznej,  2007, [w:] G.P. Maj (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, Radom, s. 181-192.
 • Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, 2007, s. 197 - 210.
 • Kulturowe i międzykulturowe konteksty reklamy, 2007, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura - Media - Społeczeństwo, Lublin, 145 - 161.
 • Instytucja społecznie zaangażowana, 2007, [w:] B. Rożnowski (red.), Zarządzanie projektami społecznymi, Lublin, s. 139-150.
 • Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek, 2008, [w:] S. Partycki (red.), Kultura i Rynek, Lublin, s. 35-40.
 • (Nie)zapomniany język mitu w arkadyjskiej retoryce reklamy, 2008, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń, s. 225 – 238.
 • Public relations – informacja?, 2009, [w:] L. Dyczewski (red.), Jaka informacja? Lublin, s. 121-130.
 • Istota i rola public relations, 2010, [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin, s. 15-49.
 • Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu [współaut. B. Dembska], 2010, [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin, s. 117-135.
 • Wioski tematyczne – wspólnotowy wymiar sukcesu, 2010, [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin, s. 193-203.

 

 

Ks. Dr Marek Pytko

(wybrane publikacje)

 

 • L'autenticità della comunicazione della verità in Søren Kierkegaard e le esigenze comunicative odierne, Wydawnictwo Lublinensis, Lublin 2007.
 • Informacja w życiu Kościoła, a media, W: Jaka informacja?, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II, W: Tożsamość a komunikacja, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 233-244.
 • Internetowe cywilizacje śmierci, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo, W: Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc. Międzynarodowa konferencja socjologiczna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Chełm 2010, s. 78-84.

 

 

Dr Joanna Szegda

 

 

 • Informacja w dzienniku obywatelskim Wiadomości24.pl i „Gazecie Wyborczej”, w:Jaka informacja?, red. Leon Dyczewski, Lublin-Warszawa 2009, ss. 163-177.

  The statutory definition of the press and a journalist. Notes on the phenomenon of the citizen press, “Global Media Journal”, Fall 2011, Nr 2 (8).

  Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość w wielokulturowym kontekście” , Zeszyty Naukowe KUL 3/2011.

  Sędziowie a dziennikarze obywatelscy. Kilka uwag teoretycznych na temat zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. Jacek Sobczak, Grzegorz Tylec, 2012.

  Kompetencje w zakresie informowania w internecie, w: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej, red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra, Lublin 2012, ss. 89-98.

  Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich, w: “Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek. K. Groń, W. Furman, Warszawa 2013, ss. 123-149.

  The identity of people working in a multicultural organisation, w: Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin-Warszawa 2013, ss. 265-278.

  Obraz kultury „innych” w publikacjach dziennikarzy obywatelskich. Raport z badań, w: Integracja w globalnej wiosce, red. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2013.

  Media obywatelskie – między globalnością a lokalnością, w: Media w edukacji.Obszary lokalności – różnorodność współczesności, red. A. Rogulska, Siedlce 2013.

  Mojo – przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy, w: Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec-Praga 2013, s. 251-260.

  Media obywatelskie narzędziem przekazywania i utrwalania kultury narodowej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr: 2(2013), ss.56-72.

  Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich, „Zarządzanie Mediami” 2013 nr 2 t.2.

 

 

 

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016, godz. 13:11 - Joanna Szegda