PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PSYCHOPEDAGOGIKI RODZINY

 

 Aktualne wydania pracowników katedry

 

 

skanowanie0001                  Dialog

 

 

 

 

Dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

 

Od roku 2002

 

1. 1 Artykuły naukowe:

1.        The research on the development of education In the Polish pedagogical thought. Z badań nad rozwojem polskiej myśli pedagogicznej o wychowaniu w rodzinie. W: Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX. Red. J. Jundziłł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP 1994 s. 211-225.

2.        The role of mother according to the pre-Vatican II teachings. Rola matki w przedsoborowym nauczaniu Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 44: 1997 z. 6 s. 183-199.

3.        Dialogue In the family and with the family. Dialog w rodzinie i z rodziną. W: Ochrona Środowiska człowieka a jakości życia. Red. J. L. Krakowiak. Warszawa: Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim: Polska Federacja Życia1999 s. 202-210.

4.        Motherhood in the teachings of the Polish Church between 1945 and 1994. Selected issues. Macierzyństwo w nauczaniu Kościoła Polskiego w latach 1945-1994. Wybrane aspekty. „Roczniki Teologiczne” 46: 1999 z. 6 s. 399-423.

5.        Christian spirituality of the family and the paradigm of postmodernism. Chrześcijańska duchowość rodziny a paradygmat postmodernizmu. „Roczniki Teologiczne” 47: 2000 z. 6 s. 75-86.

6.        Cohabitation. Wolne związki. W: W Służbie rodziny. Księga pamiątkowa na cześć księdza profesora doktora hab. Józefa Wilka SDB, długoletniego kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Red. R. Bieleń. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 139-147.

7.        Family education for the role of the mother. Wychowanie rodzinne do roli matki. W: Edukacja prorodzinna. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu. Red. M. Chymuk. D. Topa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000 s. 205-213.

8.        The educational role of the mother in the Polish modern family. Wychowawcza rola matki we współczesnej rodzinie polskiej. W: Partnerka, opiekunka, matka. Red. K. Jakubiak. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2000 s. 206-224.

9.        A list of theses written under the direction of Professor Józef Wilk.  Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Wilka SDB. W: W służbie rodziny. Red. R. Bieleń. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 25-46.

10.     Marriage and family model in the teachings of the Catholic Church and the education of youth. Model małżeństwa i rodziny w nauczaniu Kościoła Katolickiego a wychowanie i edukacja młodzieży. W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania. Red. W. Korzeniowska. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2001 s. 297-315.

11.     Education for love. Wychowanie do miłości. W: Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Red. H. Cudak, H. Marzec. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2001 s. 213-222.

12.     A street child. Dziecko ulicy. Zagadnienia wybrane. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 239-245.

13.     Cardinal Stefan Wyszyński: abaut a child.  Stefan kardynał Wyszyński o dziecku. W: Stulecie dziecka. blaski i cienie. Red. J. Wilk. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2002. W służbie dziecku. T. 1 s. 173-189.

14.     Christian education in the times of globalisation. Wychowanie chrześcijańskie w dobie globalizacji. W: Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje a rzeczywistość edukacyjna. Red. W. Korzeniowska. Kraków: Impuls 2002 s. 145-155.

15.     Religiosus dimension of motherhood. Seleced issues. Religijny wymiar macierzyństwa. Wybrane aspekty. W: Przekonania i odpowiedzialność. Red. A. Drożdż, M. Drożdż. Kielce: „Jedność” 2003 s. 181-205.

16.     The function and importance of love in the upbringing, education and social life. Selected issues. Funkcje i ranga miłości w wychowaniu i życiu społecznym. Zagadnienia wybrane. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 107-121.

17.     Love as synthesis of upbringing. Miłość jako synteza wychowania. W: Współczesna rodzina polska. T. 1. Red. H. Cudak, H. Marzec. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna 2005 s. 205-219.

18.     The values in the education for love. Wartości w wychowaniu do miłości. W: Rodzina – historia i współczesność. Studium monograficzne. Red. W. Korzeniowska. Kraków: Impuls 2005 s. 251-265.

19.     The style of teaching and scientific work of prf. J. Wilk At the Institute of Pastoral Theology. Styl pracy naukowo-dydaktycznej Księdza prof. J. Wilka w Instytucie Pastoralnym. W: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Red. B. Kiereś. M. Nowak. D. Opozda. Lublin-Kraków: Poligrafia Księży Salezjanów 2006 s. 126-138.

20.     The values in the family education in the light of the teachings of John Paul II. Wartości w wychowaniu rodzinnym w świetle nauczania Jana Pawła II. W: „Ateneum Kapłańskie” 147: 2006 s. 34-51.

21.     The ability to build a marriage in the light of  the research of the family. Zdolność do budowania wspólnoty małżeńskiej w świetle badań Katedry Duszpasterstwa Rodzin. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 187-198.

22.     The pluralism of values and educational problems of the family. Pluralizm wartości a problemy wychowawcze rodziny. W: Problemy rodziny. Na początku trzeciego tysiąclecia. Red. H. Marzec. M. Pindera. Piotrków Ttrybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2007 T. 1 s. 307-316.

23.     Basic procedures of marriage and family counselling in the parish. Podstawowe sposoby prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2003 nr 12 ss. 19. Współautor A. Tomkiewicz.

24.     Education for life In the family according to religious textbooks in secondary schools.. Wychowanie do życia w rodzinie w podręcznikach do katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych. „Katecheta” 50: 2006 nr 10 s. 3-9.

25.     Does education needs of dogmas? Czy wychowanie potrzebuje dogmatów. „Katecheta” 51:2007 nr 7-8 s. 65-69

26.     Marriage communion in the culture of activism and relativism. Communio małżeńskie w kulturze aktywizmu i relatywizmu. W: Sens i wartość sakramentu małżeństwa. Red. A. Czaja. M. Wyżlic. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 159-168.

27.     Emancipation of children and youth and Christian education in the family. Emancypacja dzieci i młodzieży a wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. „Roczniki Nauk o Rodzinie” t. 1(56): 2009 s. 183-198.

28.     Motherhood In the light of the teachings of John Paul II. Selected issues.  Macierzyństwo w świetle nauczania Jana Pawła II. Wybrane aspekty. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk. B. Parysiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 191-202.

29.     Specialisation of family ministry. Specjalizacja Duszpasterstwa Rodzin. W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 241-258. Współautor J. Kamiński.

30.     Media and the need of parents’ educational authority. Media a potrzeba autorytetu wychowawczego rodziców. W: Media w wychowaniu chrześcijańskim. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 411-428.

31.     Abortion as a problem of upbringing and education. Aborcja jako problem wychowawczy. W: Małżeństwo i rodzina wobec aborcji. Red. M. Stepulak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 121-130.

32.     A bully child. Dziecko jako sprawca przemocy. W: Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra. J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 89-102.

33.     The importance of the family in preventing social pathologies. Znaczenie rodziny w przeciwdziałaniu patologiom społecznym. W: Czas rodziny – czas nadziei. Red. U. Dudziak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 131-150.

34.     The family pastorate’s care for the married couple. Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59) 2012 s. 93-102.

35.     Threats to marriage and family. Zagrożenia małżeństwa i rodziny. „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej”  4(59) 2012 s. 21-31.

36.     A paper on family violence. Przemoc rodzinnaesej. W: Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra. J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 201-212.

37.     Educational basis of Family Pastoral Ministries. Pedagogiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński. G. Pytlak. J. Goleń. Lublin: „BONUS Liber” Sp. z o.o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 143-149.

38.     Pathologies in the family. Patologie w rodzinie. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński. G. Pytlak. J. Goleń. Lublin: „BONUS Liber” Sp. z o.o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 253-275.

39.     The reconstructed family - the pedagogical  aspect. Artykuł złożony do wydawnictwa “Ateneum Kapłańskiego”, będzie opublikowany w numerze lipiec-sierpień 2013, ss. 13 (zaświadczenie z Wydawnictwa w załączniku).

 

1.2. Hasła leksykograficzne oraz biogramy:

40.     Adoption. Adopcja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 19-23.

41.     Józef Wilk SDB (1937-2003). W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 97-108.

1.3. Artykuły popularnonaukowe:

42.     Marriage and the idea of love of neighbour. Małżeństwo a idea miłości bliźniego. W: Kalendarz Ekumeniczny 2001. A kto jest moim bliźnim? Red. Zespół. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” 2001 s. 57-61.

43.     The Department of Pedagogy of Family. Katedra Pedagogiki Rodziny. „Przegląd Uniwersytecki” 2 (28): 1994 s. 4. Współ. J. Wilk.

44.     Conditions for the effective conversation between individuals. Warunki skutecznego prowadzenia rozmów indywidualnych. W: Moralność małżeńska w katechezie przedślubnej. Red. J. Goleń. Rzeszów 2004 s. 14-25. 

45.     Introduction. Wstęp. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk. B. Parysiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 5-9.

46.     The need for transformation and asceticism in the education of a person. Potrzeba przemiany i ascezy w wychowaniu człowieka. W: Wychowanie człowieka otwartego. Red. A. Rynio. Kielce: „Jedność” 2001 s. 95-99.

47.     Education as a path. Wychowanie jako droga. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 201-205.

 

 

2.      Redakcja książek:

1.      Modern-cultural challenges of the modern family. Rodzina wobec współczesnych wyzwań współczesno-kulturowych. Współredaktor. J. Gorbaniuk. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 ss. 292.

 

 

 

3. Monografie:

1.Educating to love. Studies in Family Pastoral Ministries. Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 536.

 

 

 

wychowanie_do_milosci.jpg

 

3.      Recenzje wydawnicze:

  1. ks. M. Kluz. Życie i płodność. Moralne aspekty naturalnych metod planowania rodziny z 6.07.2011; dla „Studia Warmińskie”.
  2. B. Rozen. Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Z dnia 6.07.2011; dla „Studia Warmińskie”.
  3. Miłość i odpowiedzialność przejawem zdrowia człowieka i rodziny ,dla 2009 RT
  4. Motywy oglądania popularnych telenowel a struktura rodziny młodzieży licealne,j dla 2009 RT INOR
  5. Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży, 2012
  6. Duszpasterska troska Kościoła o żyjących w związkach nieprawidłowych i nieformalnych, 2012 RT INOR
  7. Aktywność w Internecie i relacje rodzinne młodzieży licealnej 2012 RT INOR
  8. Czas wolny a konsumpcja,
  9. Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce. Red. U. Dudziak. G. Koszałka. J. Młyński. Kraków: Homo Dei 2013 ss. 388.
  10. Życie czy śmierć? Red. U. Dudziak. J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL ss. 224.

 

Publikacje (EN)

 

Dorobek_naukowy_-_B._Parysiewicz.doc

 

 

____________________________________________________________________________

 

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

 

concerned-about-the-life

 

 

Zycie_czy_smierc

 

dziecko-problemy-i-potrze

 

Kochac_ale_jak

 

Milosc_malzenstwo_i_co_dalej

 

             Naturalne_planowanie_rodziny             

            Poradnictwo_rodzinne_w_teorii_i_w_praktyce_1

 

Postawy_wobec_wychowania_seksualnego

                  Psychoseksuologia_i_wychowanie         Seksualnosc-a-polityka

 

 

                Wychowanie_do_milosci           Wychowanie_w_klasie_szkolnej

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Dr Małgorzata Wyżlic

 

 od roku 2006

 wyzlic.jpg

 

 

Wyżlic, M. (Red.): W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa. Lublin 2010 ss. 226.

 wyzlic_2.jpg

 

Wyżlic, M. (Red.): Sens i wartość sakramentu małżeństwa. Lublin 2008 ss. 204.

sens-i-wartosc-sakramentu.gif

 

1. Apostolstwo świeckich a polityka – sesja naukowa zorganizowana z okazji 40 -lecia promulgacji soborowego dekretu Apostolicam actuositatem (sprawozdanie). „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 292-294.

2. Popularność telenoweli w Polsce a model „przeciętnej rodziny”. „Roczniki Teo- logiczne” 53:2006 z. 10 s. 187-196.

3. Przeciw używkom w szkole – trudności i błędy profilaktyki. „Cywilizacja” 18:2006 s. 112-121.

 4. „Tato, gdzie jesteś?” – Seminarium zorganizowane przez Fundację Cyryla i Me- todego, dworek KUL 25 sierpnia 2005. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 282-284 [współautor: J. Gorbaniuk].

5. Communio małżeńskie w perspektywie migracji. „Roczniki Teologiczne” 53:2007 z. 10 s. 54-68.

6. Geneza Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W: Nauki o Rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne. Red. G. Koszałka, M. Stopikowska. Gdańsk 2007 s. 27-31.

7. Przedstawienie ojcostwa w serialach telewizyjnych. W: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2007 s. 71-82.

8. Wyżlic. M. : Macierzyństwo – punkt zwrotny w życiu kobiety. „Cywilizacja” 21: 2007 ss. 9

 

9. Wyżlic, M.: Comunio małżeńskie wobec ekspansji seriali telewizyjnych. W: Sens i wartość sakramentu małżeństwa. Lublin 2008 s. 169–184.

 10. Wyżlic, M.: W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa - Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Rodziny. Lublin, KUL, 28-29 listopada 2007 roku. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 10 s. 310–312.

 11. Wyżlic, M.: Znaczenie oglądania seriali telewizyjnych dla preferowania wartości rodzinnych przez. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Centrum badań nad rodziną 3. Lublin 2009 s. 15.

12. Wyżlic, M.: Kościół, który gromadzi się w domu. Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Rodziny, w ramach obchodów 10-lecia INOR KUL, w dniach 2-3 grudnia 2008 roku. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1:2009 s. 318–320.

13. Wyżlic, M.: Rodzina – wspólnota zbudowana na sakramencie małżeństwa. W: Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę. Lublin 2009 ss. 15.

14. Wyżlic, M., Gorbaniuk, J.: Preferowane wartości rodzinne u młodzieży oglądającej seriale telewizyjne i nieoglądającej seriali. W: Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy (Red. E. Końska, K. Stachewicz). Poznań 2009 s. 343–358.

15. Wyżlic, M., Gorbaniuk, J.: Popularne telenowele rodzinne – rozrywka czy manipulacja? „Badania nad schizofrenią” 10:2009 z. 10 s. 302–309.

16. Wyżlic, M.: Łaska sakramentu małżeństwa. W: W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa, Centrum Badań nad Rodziną 4. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 11–21.

17. Wyżlic, M.: Pomoc potrzebującym jako posługa miłości w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas Est”. W: Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie. Centrum Badań nad Rodziną 8. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2010 s. 115–123.

18. Wyżlic, M.: Pozycja kobiety w małżeństwie i w rodzinie w nauczaniu Ojców Kościoła. W: Rodzina jako Kościół Domowy. Centrum Badań nad Rodziną 9. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 47–55.

19. Wyżlic, M., Gorbaniuk, J.: Preferowane modele małżeństwa i rodziny przez młodzież na etapie bliższego i bezpośredniego przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2:2010 s. 191–205.

 20. Wyżlic, M.: Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę (omówienie). „Roczniki Nauk o Rodzinie”2 : 2010 s. 250-251.

21. Wyżlic, M.: J. Grzybowski, „Nieporadnik małżeński” (recenzja). „Roczniki Nauk o Rodzinie”2: 2010 s. 252-253.

22. Wyżlic, M., Gorbaniuk, J.: Struktura rodziny młodzieży licealnej a motywy oglądania popularnych seriali. W: Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności. Instytut Życia Rodziny UKU 2010 s. 107–129.

23. Wyżlic, M.: Hierarchiczność we wspólnocie rodzinnej – historyczny rozwój myśli. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 : 2011 s. 165 - 184.

24.  Wyżlic, M.: Nowa matka nowy ojciec, nowe dziecko o nowym układzie sił w polskich rodzinach (recenzja). „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 : 2011 s. 325 - 328.

25. Wyżlic, M. : Model współpracy wychowawczej między rodziną i szkołą na przykładzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie. „Ateneum Kapłańskie” 1: 2013 s. 47 - 57.

 

_________________________________________________________________________

Dr Karolina Komsta-Tokarzewska

 

Rok 2013/2014

 

 

 

Wydawnictwa redaktorskie:

 

Komsta (red.), Dzieci i młodzież w obliczu szans i zagrożeń cyberprzestrzeni, Siedlce 2013.

 

Artykuły:

 

Komsta K. , Czynniki rodzinne a uzależnienie od Internetu, [w:] Rodzina. Powołanie – zadania – zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 899-906.

Komsta K., Zagrożenia współczesności - eksperymentowanie z tożsamością w przestrzeni online, [w:] Współczesne zagrożenia: fakty i mity, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014r.

Komsta K., Cohabitation as a modern phenomenon of coexistence, [w:] Hodnotov’a orientacia mladych l’ud a ich vztah k institucii manželstva, red. Anton Fabian, Lydia Leškova a kol,Košyce 2013, s. 175-181.

Komsta K., Ojciec syn – relacja na całe życie , [w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie ?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 319-328

 

 

Rok 2013

 

Wydawnictwa redaktorskie:

Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Siedlce: Wydawnictwo Elpil 2013.

 

plakat

 

Artykuły:

Człowiek w l@biryncie sieci. Wstęp. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II., Siedlce: Wydawnictwo Elpil 2013, s. 5-7.

Virtu@l reality - chances and threats. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II., Siedlce: Wydawnictwo Elpil 2013, s. 123-133.

Efekt rozhamowania w przestrzeni online – perspektywa integrująca. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II., Siedlce: Wydawnictwo Elpil 2013, s. 227-239.

 

Recenzje wydawnicze:

E. Krzyżak – Szymańska, A. Szymański, Profilaktyka nowych uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zarys problematyki, 09.2013r.

 

Rok 2012

 

Wydawnictwa redaktorskie:

Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.

 

plakat

 

Artykuły:  

     Gra o życie. Wstęp. W: Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 7-11.

     Cyberprzemoc – wirtualna przemoc, realny problem. W: Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 125-143.

     Komputerowy świat iluzji – uzależnienie od gier online. W: Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 165-182.

     Fizyczne i emocjonalne krzywdzenie dzieci – doświadczenie urazu i jego skutki. W: Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną T. XI. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 61-77.

     Kameleon w Sieci, czyli eksperymentowanie z tożsamością w internetowym laboratorium. W: Wyzwania Nowych Mediów. Red. K. Kwasik, J. Jaroszczyński, G. Łęcicki. Warszawa2012.

 

Rok 2008

Artykuły:

 

Komsta K., Czy ty nie jesteś zbyt twórczy ? Geniusz w klasie, co z nim zrobić ?, Biuletyn PODN  23 (2008) nr 3, s. 7-13.

Komsta K., Scenariusz lekcji wychowawczej: Mój krok ku przyszłości, czyli jak realizować swoje plany ?, Biuletyn PODN,   23 (2008) nr 3, s. 13-15.

Komsta K., Ile różnych inteligencji  klasie, Biuletyn PODN   23 (2008) nr 3, s. 54-59.

Komsta K., Z dysleksją na topie, Biuletyn PODN,  24 (2008) nr 4, s. 56-64

Komsta K., Pamięć doskonała w każdym z nas, Biuletyn PODN, 24 (2008) nr 4, s. 64-69.

 

 

 Redaktor: K. Komsta

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, godz. 19:49 - Karolina Komsta-Tokarzewska