Wybrane publikacje naukowe:

 

Monografie:

 

Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945, Lublin 2012.

 

(tu więcej informacji na temat książki)

 

 

Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956, Lublin 2012.

 

 

Konstanty Turowski 1907-1983. Życie – działalność – myśl społeczno-polityczna, Katowice 2008.

 

 

 

 

Artykuły:

 

2001

 

Poglądy społeczne Konstantego Turowskiego w latach 1929-1939, „Zeszyty Społeczne KIK”2001, nr 9, s. 217-226.

 

2002

 

Powstanie warszawskie w świetle historiografii polskiej z lat 1953-1956, „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 2, s. 211-228.

 

2003

 

W dwudziestą rocznicę śmierci Konstantego Turowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL”2003, nr 1-2, s. 109-133.

 

Bibliografia prac Konstantego Turowskiego zamieszczonych w „Zeszytach Naukowych KUL”, „Zeszyty Naukowe KUL” 2003, nr 1-2, s. 134-136.

 

„Tezy ideowe Chrześcijańskich Związków Zawodowych” z 1938 r. w świetle katolickiej nauki społecznej, „Zeszyty Społeczne KIK” 2003, nr 11, s. 177-182.

 

[rec.:] Michał Jagiełło, Próba rozmowy, t. I-II, Warszawa 2001, „Zeszyty Społeczne KIK”2003, s. 236-237.

 

2005

 

Konstanty Turowski – działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, w: Peregrinatio ad veritatem, pod red. U. Borkowskiej, Cz. Deptuły, R. Knapińskiego, Z. Piłata, E. Wiśniowskiego, Lublin 2005, s. 431-440.

 

Encyklika „Laborem exercens” Jana Pawła II – problematyka i kontekst historyczny, „Zeszyty Społeczne KIK”2005, nr 13, s. 83-87.

 

2006

 

U początków sporu o „minimalizm” i „maksymalizm” w polskim katolicyzmie społecznym, „Roczniki Humanistyczne” 2006, z. 2, s. 107-113.

 

2007

 

Władza nowoczesna? Rola mediów w państwie totalitarnym, w: (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, pod red. M. Sokołowskiego, t. II, Olsztyn 2007, s. 7-15.

 

[rec.:] Władysław Goral, Błogosławiony biskup i męczennik (1898-1945). Wybrane aspekty życia, posługi, nauczania i męczeństwa, red. C. Taracha, Lublin 2006, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 2, s. 260-262.

 

2008

 

Kwestia integracji europejskiej w myśli politycznej działaczy Stronnictwa Pracy – członków Rady Narodowej RP w latach 1940-1943, w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Myśl polityczna, pod red. H. Stysa, Toruń 2008, s. 83-96.

 

Generał Władysław Sikorski a Stronnictwo Pracy w okresie formowania się władz Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Wrzesień-grudzień 1939 r., w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, pod red. G. Bujaka, T. Nowickiego, P. Siwickiego, Lublin 2008, s. 453-464.

 

Koncepcje polityki zagranicznej w dokumentach programowych Stronnictwa Pracy 1937-1946, w: Polska między Wschodem a Zachodem, pod red. A. Szczepańskiej, H. Walczaka, A. Wątora, t. I, Toruń 2008, s. 98-113.

 

Emigracyjni przywódcy Stronnictwa Pracy wobec sanacji w pierwszych miesiącach II wojny światowej, „Roczniki Humanistyczne” 2008, z. 2, s. 229-246.

 

2009

 

Zygmunt Kaczyński (1894-1953) – kapłan, polityk, ofiara reżimu komunistycznego, w: Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki Toruń 16-17 X 2009 r., pod red. W. Polaka, W. Rozynkowskiego, M. Białkowskiego, J. Kufla, Toruń 2010, s. 189-205.

 

Dwa memoriały Michała Kwiatkowskiego w sprawie polityki zagranicznej rządu RP na uchodźstwie w latach 1942-1943, „Roczniki Humanistyczne” 2009, z. 2, s. 217-239.

 

2010

 

Działalność SKMA „Odrodzenie” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie II Rzeczypospolitej, w: Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, pod red. M. Ryby, Lublin 2010, s. 63-86.

 

Przygotowani do przejęcia władzy? Program Stronnictwa Pracy w latach 1937-1939 w kontekście udziału SP w emigracyjnych władzach Rzeczypospolitej, w: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu, pod red. M. Fica, L. Krzyżanowskiego, M. Skrzypka, Katowice 2010, s. 195-205.

 

Konstanty Turowski i NSZZ „Solidarność”, w: Czas przełomu. Solidarność 1980-1981, pod red. W. Polaka, P. Rychlewskiego, V. Kmiecik, J. Kufla, Gdańsk 2010, s. 169-181.

 

2011

 

Propaganda wobec Powstania Warszawskiego w książce polskiej 1953-1955, w: Bibliologia polityczna, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 283-297.

 

Chrześcijańscy Demokraci wobec Jałty. Z dziejów emigracyjnego Stronnictwa Pracy w okresie listopad 1944 r. – lipiec 1945 r., w: Niepodległościowe uchodźstwo polskie w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie jałtańskim 1945-1990, pod red. M. B. Topolskiej, T. Wolszy, M. Glińskiego, s. 76-92.

 

[rec.:] Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, opr. i red. W. Grabowski, cz. 1, Warszawa 2008, „Teka Komisji Historycznej” 2011, t. VIII, s. 230-232.

 

2012

 

Nurt chrześcijańsko-demokratyczny w II Rzeczypospolitej, w: Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, pod red. M. Ryby, Lublin 2012, s. 125-160.

 

Raczkiewicz Władysław, w: Encyklopedia Katolicka,t. XVI, Lublin 2012, kol. 1051-1052.

 

Rada Trzech, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1076-1077.

 

Autor: Jarosław Rabiński
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2014, godz. 11:24 - Jarosław Rabiński