Publikacje naukowe:

Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. (2008). "Miłość ojca jest miłością warunkową". O możliwych psychologicznych następstwach przyjęcia pewnego założenia, Roczniki Teologiczne, Tom LV, zeszyt 10: Nauki o Rodzinie, s. 209-219.

Lachowska, B., Gosztyła, T. (2007). Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej rodziny - analiza porównawcza rysunków dzieci wykonanych w różnych okresach historycznych. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych (s. 37-57). Lublin: TN KUL.

Huk, J., Gosztyła, T., Daniluk, J. (2007). Wybrane uwarunkowania tolerancji wobec przemocy wśród młodzieży szkolnej, Annales UMCS, Sectio D, VOL. LXII, SUPPL. XVIII, N. 2. Lublin: UMCS, AM, s. 476-480.

Trubiłowicz, E., Gosztyła, T. (2006). Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (s. 21-34). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2009, godz. 18:42 - Tomasz Gosztyła