Publikacje naukowe
• Obraz Boga jako wyznacznik jakości życia religijnego - badania w rodzinach niepełnych.. [w] Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. pod red. A. Bańki, R. Derbisa. Poznań - Częstochowa 1994, s. 131 - 140.
• Wybrane zagadnienia rozmowy psychologicznej z osobą bezrobotną. [w] Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych. pod red. A.Bańki, R. Derbisa. Poznań - Częstochowa 1995, s. 97 - 106.
• Psychologia obecności. [w] Prace Naukowe WSP. t. IV. pod red. R. Derbisa. Częstochowa 1995. S. 51 - 62.
• Projekcyjny obraz rodziny a obraz Boga u dzieci. [w] Sztuka a świat dziecka. WSP Rzeszów. Instytut Pedagogiki. Rzeszów 1996.s. 171 - 175.
• Wybrane zagadnienia analizy psychologicznej procesu komunikowania się [w] Prace Naukowe WSP. t. V. pod red. R. Derbisa. Częstochowa 1996, s. 39 - 47
• Życie po śmierci w wyobrażeniach młodych ludzi [w] Prace Naukowe WSP. t. VI. pod red. R. Derbisa. Częstochowa 1997.s. 45 - 61.
• Recenzja książki: Mariola Łaguna: Budować obraz siebie. Badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi. RW KUL. Lublin 1996. [w] Psychologia Wychowawcza 1998, nr 3, tom XLI (LV), s. 270 - 271.
• „Jak sobie dziecko Boga przedstawia” - badania w rodzinach niepełnych. [w] Prace Naukowe WSP. Psychologia t. VII. pod red. R. Derbisa. Częstochowa 1998, s. 56
• Psychologiczne przyczyny atrakcyjności New Age [w] Prace Naukowe WSP. Psychologia t. VIII. Gomółka - Walaszek I. (Red), Częstochowa 2000: Wydawnictwo WSP, s. 63 – 76.
• Wybrane aspekty obrazu siebie zwolenników postmodernizmu [w] Psychologia Rozwojowa, tom 5, nr 3-4, Kraków 2000, s. 329-342.
• Recenzja książki: Agnieszka Gałkowska Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. TN KUL. Lublin 1996. [w:] „Małżeństwo i Rodzina”, nr 2/2002, s. 59-60,
• Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”, Lublin 10.05.2002, [w:] Roczniki Psychologiczne , Lublin 2002, s.202 - 203.
• Propozycje wychowawcze New Age. [w] Kręgi wychowania,. Gała, A. (Red), Lublin 2003, KUL, s.167-179.
• Obraz siebie w świetle rysunku „Ja wśród ludzi” u zwolenników postmodernizmu” B. Kostrubiec i i B.Mirucka (red.) pt. Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, Lublin TN KUL, 2004, s. 85-96.
• Mentalność audiowizualna dzieci i młodzieży [w] „Środki audiowizualne w katechezie” pod red. S.Kulpaczyńskiego, Lublin 2004, p.13-33.
• Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004,
• Obraz siebie w świetle rysunku „Ja wśród ludzi” u zwolenników postmodernizmu [w] Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, pod red. B. Kostrubiec i i B.Miruckiej pt. Lublin 2004, p. 85-96.
• „Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych„ [w] „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa„ Białystok 2005, s. 93-101.
• Beata Kostrubiec i Iwona Ulfik - Jaworska „Obrazy destrukcji w programach telewizyjnych„ [w] „Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech polskich nadawców„pod red A.Gała i I.Ulfik - Jaworska, Lublin Wydawnictwo KUL, s.31-56
• Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych (2005). [w:] „Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa" Białystok: Trans Humana.s. 93-101,
• Postmodernizm and its consequensces In the process of social and religious changes [w:] Nauka i Wiera, mataeriały z konferencji „Nauka i wiara„ St.Petersbutg 2005, s. 172-185,

• Mentalność audiowizualna dzieci i młodzieży [w:] Środki audiowizualne w katechezie pod red. Stanisława Kulpaczyńskiego, Lublin 2004, 13-33.
• Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, (książka)
• Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, pod red. B. Kostrubiec i i B.Miruckiej Lublin, Wydawnictwo KUL. (współredakcja książki),
• „Obraz siebie w świetle rysunku „Ja wśród ludzi” u zwolenników postmodernizmu” Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, pod red. B. Kostrubiec i i B.Miruckiej Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 85-96.
• Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych (2005). [w:] „Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa" Białystok: Trans Humana.s. 93-101,
• Postmodernizm and its consequensces In the process of social and religious changes [w:] “Nauka i Wiera”, materiały z konferencji „Nauka i wiara„ St.Petersbutg 2005, s. 172-185,
• „Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych„ [w] „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa„ Białystok 2005, s. 93-101.
• Beata Kostrubiec i Iwona Ulfik – Jaworska (2006) „Obrazy destrukcji w programach telewizyjnych„ [w] „Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech polskich” pod red. A.Gała i I.Ulfik – Jaworskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL, s.
• Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne, pod red. B. Kostrubiec i i B.Miruckiej Lublin 2007, Wydawnictwo TN KUL. (współredakcja książki)
• „Budżet czasu dzieci w młodszym wieku szkolnym a ich relacje z rodzicami” Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne, pod red. B. Kostrubiec i i B.Miruckiej Lublin 2007, Wydawnictwo TN KUL, s. 125-140.
• Reprezentacja poznawcza własnego ciała w świetle rysunku projekcyjnego u dzieci o różnym typie budżetu czasu, W: Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne. pod red. M.S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska – Mazan, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy – Opole 2008, s. 29-41,
• „Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kontekst społeczno-kulturowy korzystania z mediów” W „Cudne manowce. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie” pod red. W. .Muszyński (red.) Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2008, s. 370-379.
• Wartość psychoprofolaktyczna instytucji narzeczeństwa W: (Roz)czarowanie. Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, Pod red. Wojciech Muszyński Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, s. 132-143,
• Sytuacja psychologiczna dziecka wobec migracji zarobkowej rodziców W; Smak emigracji. Dramaty dzieci. Pod red. Marii Janukowicz, Scriptum,Kraków 2009, s.23-36,
• Psychologiczne czynniki kształtowania się obrazu Boga u dzieci” Homo Dei, nr 3/ 2009, s. 125-137,
• Psychologiczne czynniki kształtowania się obrazu Boga u młodzieży i osób dorosłych Homo Dei, nr 4/ 2009 s. 69-81,
• Sytuacja psychologiczna dziecka w różnych typach rodzin niepełnych, w: Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, pod red. Wojciech Muszyński Wydawnictwo Adam Mrszałek Toruń 2010, s. 413 - 425,
• Potrzeby poznawcze osób w okresie starzenia się a uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku”. S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością, Lublin: Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. (307-318).
• Problematyka badania fenomenu pojęć i relacji w religii za pomocą rysunku projekcyjnego w: Kostrubiec-Wojtachnio B., Trubiłowicz E. (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych, TN KUL, Lublin 2012, s. 161-175
• Hasło: „Rodzina – aspekt psychologiczny” w: Encyklopedia Katolicka tom XVII, TN KUL, Lublin 2012, str. 184-185,
• Hasła słownikowe w: Patit lexique depedagogiepresccolaire et promare. Small Lexicon of the Early School Teacher pod red. Jalanty Karbowniczek. Fribourg 2013: wydawnictwo S.E.C.T. ISBN 978-9700892-2-3: Emotional development, s. 124-125, Family s. 139-140, Mental developnet (współautorstwo Jolanta Karbowniczek) s. 228-229, Self-education (współautorstwo Jolanta Karbowniczek) s. 330-340, Psychology of education s. 310, Psychomotor- s. 310, Self-esteem (współautorstwo Jolanta Karbowniczek) s. 340, Social development (współautorstwo Jolanta Karbowniczek) s. 343-344, Social integration (współautorstwo Jolanta Karbowniczek) s. 344-345
• Hasła słownikowe w Maly lexicon predskolskej a elmentarnej pedagogiky pod red. Jalanty Karbowniczek. Ruzomberok 2013: wydawnictwo: Werbum. ISBN 978-80-561-0040-0 hasła: Rodina s. 179, Psychomotorika s. 175, Psychopedagogika s. 175,
• Artykuł Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego (współautorstwo z M.Tatalą) W: Psychologia Rozwojowa, tom 19/1 z 2014, str.85-102.
• Hasła słownikowe w „Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego”, pod red. J. Karbowniczek, Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica 2014, ISBN 978-83-64185-54-0, hasła: Psychomotoryka s. 219, Psychopedagogika, s. 219, Rodzina, s. 227, Rozwój psychiczny s. 232, Samoocena s. 236, Samowychowanie, s.238.

Publikacje popularno-naukowe
• Dlaczego korekta niedojrzałego obrazu Boga nie dokona się w tzw. duszpasterstwie masowym? W: Homo Dei, nr2/2010, s. 125-127,
• „Kursy instruktorskie, czyli jak pomagać narzeczonym budować szczęśliwe małżeństwo i rodzinę” w A. Gała i I. Ulfik – Jaworska (red.) Dalej w tę samą stronę, Lublin 2012, s. 565-568.
• Wagary. W: „Zbliżenia. O małżeństwie bliżej” Lublin 2013
• Życie Szkoły nr 12 (Grudzień)/2013 „O dzieleniu się z innymi, prezentach, przedświątecznym pośpiechu, a także czasie, którego mamy zbyt mało dla bliskich” ,
• Artykuł pt. „Nietypowe żałoby rodzinne” w: Telefon Zaufania nr 49/2014, Gdańsk 2014, s. 10-13.

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:38 - Elżbieta Trubiłowicz