2015

 

Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015,

A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens. Planta DOI 10.1007/s00425-015-2250-3

 

2014

 

Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014, Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23 (3): 867-874

 

Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2014, Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis, Plant Growth Regulation DOI 10.1007/s10725-014-9987-8, 

 

 

Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2014 Autofagia u roślin w warunkach stresu Postępy Biologii Komórki 41:445-462.

 

2012

 

Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2012. Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals (a review). [w] Acta Agrophysica 2012 Vol. 19(1): 155-169.

 

2011

 

 Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 515-531.

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Rola lipoksygenazy w technologii żywności, przemyśle i medycynie Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 1.7.

 

Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Fitoremediacja i biodegradacja w ryzosferze jako skuteczne metody rekultywacji gruntów skażonych związkami organicznymi Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 2.4.

 

Betlej A., Grzywna M., Kądzioła E., Patrzylas P., Spaczyński M., Skórzyńska-Polit E. 2011. Melatonina – regulator wzrostu u roślin wyższych Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P 4.

 

Patrzylas P., Włodarz K., Horodecka W., Betlej A., Spaczyński M., Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Programowana śmierć komórki czy nekroza – co zachodzi w liściach Phaseolus coccineus (Lamb.) pod wpływem Cd? Carr. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P11.

 

 2010

 

 Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E. 2010. Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 281-315.

 

Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2010. Metabolizm wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipooksygenazowym u roślin wyższych. [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 517-537.

 

Skórzyńska-Polit E., Drążkiewicz M., Krupa Z. 2010. Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-S-transferase in Arabidopsis thaliana under Cd and Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32:169-175.

  

Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z. 2010. Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 1362-1369.

  

Seta A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Nowosad M. 2010. Zaburzenie w rozwoju żeńskich organów generatywnych modrzewia japońskiego Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Abstrakty Konf. Jubileuszowej z okazji 25 lecia WNP Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-25 września 2010.

 

 2009

 

 Skórzyńska-Polit E. 2009. The apoplast -external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above -ground part of plant) [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: 978-81-7895-422-6, pp. 1-18.

 

Skórzyńska-Polit E. 2009. Lipoksygenaza roślinna – enzym użyteczny w biotechnologii? [w] Na pograniczu chemii i Biologii, tom XXII. Koroniak H., Barciszewski J. (Eds.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 177-193.

 

Seta A., Skórzyńska-Polit E., Szczuka E., Giełwanowska I. 2009. Lipoksygenaza w komórkach roślinnych – budowa i funkcja. Post. Biol. Kom., 36 (supl.): 1-15.

 

Szczuka E., Seta A., Maksymiec W., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I. 2009. Lipoxygenase in the cell walls of cells of different plant organs. The proceedings of the conference on The Challenges of Contemporary Cell Biology, Molecular Genetics, System Biology, Bioinformatics. Łódź - 2009, 20 – 21 kwietnia, pp. 39-40.

 

Patrzylas P., Pawlikowska-Pawlęga B., Jakubowicz-Gil J., Skórzyńska-Polit E. 2009. Occurance of poly(ADP-ribose) polymerase in Phaseolus coccineus (Lamb.) plants exposed to cadmium. Abst. 4Th conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, Kraków Poland. Acta Biol. Cracoviensia 51 (supp. 2), pp. 63.

 2008

 

Seta A., Szczuka E., Pawelec M., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I., Domaciuk M. 2008. Localization of lipoxygenase in the cells of the young omule of Larix kaempferri (Lamb.) Carr. Sowremennyj naucznyj wiestnik. Seria: biołogia, medicina, chimia 27: 36-45.

 

Seta A., Szczuka E., Pawelec M., Skórzyńska-Polit E., Giełwanowska I., Domaciuk M. 2008. Localization of lipoxygenase in the cells of the young omule of Larix kaempferri (Lamb.) Carr. Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji – Perspektywiczne opracowanie nauki i techniki – 2008, 07-15 listopada, Przemyśl, vol.11 pp. 15-24.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mariusz Spaczyński
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2015, godz. 13:41 - Mariusz Spaczyński