Publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej

 

 

2015

Fischer Z., Blažka P. 2015. Soil Respiration in Drying of an Organic Soil. Open Journal of Soil Science 5(9): 181-192.

Łopucki R., Kiersztyn A. 2015. Urban green space conservation and management based on biodiversity of terrestrial fauna – a decision support tool. Urban Forestry & Urban Greening 14: 508-518. doi:10.1016/j.ufug.2015.05.001

Mróz I. 2015. Wpływ działalności bobra europejskiego (Castor fiber) w ekosystemach Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego na zgrupowania drobnych ssaków. Sylwan 159(6): 498-504.

Tokarska M., Bunevich A. N., Demontis D., Sipko T., Perzanowski K., Baryshnikov G., Kowalczyk R., Voitukhovskaya Y., Wójcik J. M., Marczuk B., Ruczyńska I., Pertoldi C. 2015. Genes of the extinct Caucasian bison still roam the Bialowieza Forest and are the source of genetic discrepances between Polish and Belarusian populations of the European bison, Bison bonasus. Biological Journal of the Linnean Society 114(4): 752-763.

 
2014

Blažka P., Fischer Z. 2014. Moisture, Water Holding, Drying and Wetting in Forest Soils. Open Journal of Soil Science 4(5): 174-184.

Derwich A., Mróz I., Klich D. 2014. European beaver in Bieszczady National Park. In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 69.

Дубіс Л. 2014. Особливості окатаності й мікроморфології поверхні кварцових зерен реліктових дюн та еолових покривних пісків Малого Полісся. В: В. Біланюк, О. Адаменко, А. Богуцький, Ю. Бортник та інші [ред.] Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження професора Петра Цися). ЛНУ імені Івана Франка. Львів: 196-203.

Dubis L. 2014. Prawidłowości w rozkładzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego. W: P. Molewski, W. Juśkiewicz [red.] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Toruń: 33-34.

Дубіс Л. 2014. Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових. Фізична географія та геоморфологія 1(73): 16-21.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część I: Zanieczyszczenie nocngo nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 141-160.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część II: Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-180.

Klich D., Łopucki R. 2014. Wind farms may affect spatial distribution of terrestrial mammals  a case study in Beskid Niski Mts. (Northern Carpathians). In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 55-56.

Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecológia (Bratislava) 33(1): 16-25.

Krasińska M., Krasiński Z.A., Perzanowski K., Olech W. 2014. European bison Bison bonasus (Linnaeus, 1758). In: M. Melletti, J. Burton [eds.] Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation. Cambridge University Press. Cambridge: 115-173.

Krzemień K., Dłużewski M., Dubis L., Tsermegas I. 2014. Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne. W: I. Tsermegas, M. Dłużewski [red.] Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. Warsztaty Geograficzne Wyspy Jońskie 25.04-04.05.2014 r. KNG PAN, WGiSR UW, PTG. Warszawa: 64-72.
Łapiński J. 2014. Ikonosfera – przestrzeń kultury epoki postindustrialnej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 24: 87-114.
Łapiński J. 2014. Krajobraz sakralny lub/ albo / bądź sacrum w krajobrazie. W: M. Ostrowski, J. Partyka [red.] Krajobraz sakralny. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki – Wydział Geograficzny. Kraków – Lwów: 17-24.

Łapiński J. 2014. Post-Industrial culture as a source of transformation of space and landspace. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 23: 57-72.

Łapiński J. 2014. Przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego. Chemik 68(3): 167-170.
Łapiński J. 2014. The Technical Man’s Existential Space. Chemik 68(3): 171-174.

Łopucki R., Kitowski I. 2014. The occurrence of the Bicoloured White-Toothed Shrew Crocidura leucodon (Hermann, 1780) in cities of eastern Poland. In: P. Indykiewicz, J. Böhner [eds.] Urban fauna. Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. UTP. Bydgoszcz: 325-332.

Łopucki R., Sadowska M. 2014. The Small mammals of the Stasin forest nature reserve in Lublin – similarities and differences with urban parks. In: P. Indykiewicz, J. Böhner [eds.] Urban fauna. Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. UTP. Bydgoszcz: 333-337.

Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector of Mycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 70-71.

Olech W., Perzanowski K. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa, 96 pp.

Perzanowski K. 2014. Historia, stan obecny i perspektywy ochrony populacji żubra w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 22: 117-127.

Perzanowski K., Olech W. 2014. The case study: the restitution of the wisent (Bison bonasus) to the Carpathians. In: M. Melletti, J. Burton [eds.] Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation. Cambridge University Press. Cambridge: 385-392.

Perzanowski K., Welz M., Januszczak M., Kaczor S., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Mortality cases of wisents in Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 7: 57-61.

Wasiak P., Perzanowski K. 2014. Post-release dispersal patterns of wisent bulls introduced to Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 7: 115-119.

 

2013

Angelstam P., Elbakidze M., Axelsson R., Čupa P., Halada L., Molnar Z., Pătru-Stupariu I., Perzanowski K., Rozulowicz L., Standovar T., Svoboda M., Törnblom J. 2013. Maintaining Cultural and Natural Biodiversity in the Carpathian Mountain Ecoregion: Need for an Integrated Landscape Approach. In: J. Kozak, K. Ostapowicz, A. Bytnerowicz, B. Wyżga [eds.] The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Verlag. Berlin Heidelberg: 393-424.

Deodatus F., Kruhlov I., Protsenko L., Bashta A.-T., Korzhyk V., Tatuh S., Bilokon M., Shkitak M., Movchan I., Cătănoiu S., Deju R., Perzanowski K. 2013. Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians. In: J. Kozak, K. Ostapowicz, A. Bytnerowicz, B. Wyżga [eds.] The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Verlag. Berlin Heidelberg: 701-717.

Gielarek S., Klich D. 2013. The consequences of land use changes in the Western Bieszczady Mts. in relation to land degradation. W: J.R. Rak [red.] Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 199-212.

Klich D., Gielarek S., Antosiewicz M. 2013. Land cover dynamics in western Bieszczady Mts between 19th and 20th century. Ekológia (Bratislava) 32(1): 95-103.

Klich D., Grudzień M. 2013. Selective use of forest habitat by Biłgoraj horses. Belgian Journal of Zoology 143(2): 95-105.

Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra Bison bonasus na Kaukazie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 19-28.

Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2013. Effects of urbanization on small-mammal communities and the population structure of synurbic species: an example of a medium-sized city. Canadian Journal of Zoology 91(8): 554-561.

Łopucki R., Mróz I., Orłowska B. 2013. Przypadki nietypowego ubarwienia u nornicy rudej Myodes glareolus w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 21: 336-368.

Olech W., Perzanowski K. 2013. Cele i efekty wzbogacania genetycznego populacji żubra w Karpatach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 13-18.

Perzanowki K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Variability of concentration sites of wisents from the Bieszczady population in multiannual cycle. European Bison Conservation Newsletter 6: 65-71.

Perzanowski K., Olech W. 2013. Restoration of wisent population within the Carpathian eco-region, Europe. In: P.S. Soorae [ed.] Global re-introduction perpectives: 2013. Further case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (RSG), Environment Agency - ABU DHABI. Gland: 190-193.

Perzanowski K., Olech W., Bozik K., Kolenda B., Sienkiewicz M., Sieradzki W.P. 2013. Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Żednia, 60 pp.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2013. Efektywność  restytucji żubra w Karpatach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 7-12.

Wołoszyn-Gałęza A., Perzanowski K. 2013. Dzieje karpackich żubrów. Materiały Międzynarodowego Sympozjum „Tropem bieszczadzkich żubrów”, 25.06.2013, Stakčin, Słowacja. Narodny Park Poloniny. Stakčin: 10-21.

Zajączkowski J., Brzeziecki B., Perzanowski K., Kozak I. 2013. Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce. Sylwan 157(4): 253-261.

 

2012

Artemiuk A., Klich D. 2012. Charakterystyka gniazdowania bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym "Lasy Janowskie". Sylwan 156(3): 225-232.
Januszczak M., Perzanowski K. 2012. Potentials for introduction of the wisent Bison bonasus to Western Rodopes, Bulgaria. European Bison Conservation Newsletter 5: 67-72.
Klich D., Gielarek S. 2012. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. W: J.R. Rak [red.] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 327-343.
Klich D., Perzanowski K. 2012. A chance for the restoration of wisents to Northern Caucasus? European Bison Conservation Newsletter 5: 57-66.
Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata – inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Astraceae. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33(4): 241-249.
Łopucki R., Mróz I. 2012. Biodiversity of city fauna – state, threats and the perspective of protection.  In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 469-480.
Mróz I. 2012. Fauna of habitats altered by beavers. In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 457-468.
Niewinna M., Jarosz A., Tomas E. 2012. Wpływ użytkowania łąk Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny na aktywność gleb, ich właściwości i biomasę roślinną. W: J.R. Rak [red.] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 345-364.
Perzanowski K. 2012. Korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w Karpatach. Roczniki Bieszczadzkie 20: 123-133.

Perzanowski K. 2012. Management of transboundary wisent populations in the Carpathians. Intetnational Conference: European bison management – lessons from the past, 10-12.10.2012, Białowieża. Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences. Białowieża: 15.

Perzanowski K. 2012. Ochrona i zarządzanie populacją żubra na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Materiały II Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza", 13-14.09.2012, Chełm. PWSZ w Chełmie. Chełm: 5-7.
Perzanowski K. 2012. Populacja żubra w Polsce i jej przyszłość. Biblioteczka Leśniczego 340. 16 pp.
Perzanowski K. 2012. Research techniques used in the restitution program for the Carpathian wisent population. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach, 21-22.06.2012, Kraków. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków: 50-51.
Perzanowski K. 2012. Wisent – a potential umbrella species, universal for the whole Carpathian eco-region. In: M. Boltižiar [ed.] Conference Abstracts of the 2nd Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, From Knowledge to Action, 30 May – 2 June 2012, Stará Lesná, Slovakia. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences. Bratislava, Branch Nitra: 61-62.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2012. Seasonal movements of wisents (Bison bonasus L. 1758) in the Bieszczady Mountains (SE Poland). Biological Letters 49(1): 139-145.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2012. The assessment of a wisent population structure in Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 5: 33-38.
Perzanowski K., Marszałek E. 2012. Powrót żubra w Karpaty/The return of the wisent to the Carpathians. RDLP w Krośnie, Krosno, 254 pp.
Skiwski M., Klich D. 2012. Wiosenne i letnie zgryzanie żeru pędowego przez konika polskiego w warunkach hodowli zagrodowej i otwartej w Bieszczadach. Sylwan 156(10): 792-800.
Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J. 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation 146(1): 188-196.
 
2011
Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych Obwodu Ochronnego Huta Krempska w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 19: 247-261.
Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Rola rezerwatów florystycznych w zachowaniu różnorodności fauny motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) na przykładzie południowo-wschodniej Polski. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 99-118.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Zmiany powierzchni leśnej w Bieszczadach Zachodnich w XIX i XX wieku. Sylwan 155(12): 835-842.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Kierunki transformacji krajobrazu Bieszczad Zachodnich. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-178.
Krasiński Z., Olech W., Perzanowski K., Bielecki W., Bereszyński A. 2011. Operat ochrony żubra Bison bonasus w Białowieskim Parku Narodowym. European Bison Conservation Newsletter 4: 101-116.
Kuemmerle T., Perzanowski K., Akçakaya, H.R., Beaudry F., Van Deelen T., Parnikoza I., Khoyetskyy P.,Waller D., Radeloff V.C. 2011. Cost-effectiveness of different conservation strategies to establish a European bison metapopulation in the Carpathians. Journal of Applied Ecology 48(2): 317-329.
Kuemmerle T., Radeloff, V.C., Perzanowski K., Kozlo P., Sipko T., Khoyetskyy P., Bashta A.-T., Chikurova E., Parnikoza I., Baskin L., Angelstam P., Waller D. 2011. Predicting potential European bison habitat across its former range. Ecological Applications 21(3): 830-843.
Łopucki R., Szeląg A. 2011. Urban and suburban populations of the common hamster: differences in density and habitat preferences. In: P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Bohner, B Kavanagh [eds.] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP. Bydgoszcz: 525-532.
Łopucki R., Mróz I. 2011. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 129-146.
Łopucki R., Mróz I. 2011. Pierwsze stwierdzenie ryjówki górskiej Sorex alpinus w Magurskim Parku Narodowym (Beskid Niski). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(4): 365-369.
Mróz I. 2011. Liczebność i różnorodność fauny epigeicznej na stanowiskach bobra europejskiego Castor fiber L. w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 119-128.
Mróz I., Łopucki R. 2011. The role of river valleys in maintaining the diversity of mammals in urban areas. In: P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Bohner, B Kavanagh [eds.] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP. Bydgoszcz: 503-510.
Niedziałkowska M., Jędrzejewska B.,  Honnen A.C., Otto T., Sidorovich V.E., Perzanowski K., Skog A., Hartl G.B., Borowik T., Bunevich A.N., Lang J., Zachos F.E. 2011. Molecular biogeography of red deer Cervus elaphus from eastern Europe: insights from mitochondrial DNA sequences. Acta Theriologica 56(1): 1-12.
Niewinna M., Zagórska M. 2011. An influence of intensive land use by Polish konik (Equus gmelini subspecies silvatica) on the metabolic activity of the soil. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 147-158.
Olech W., Perzanowski K. 2011. Ochrona i modelowanie populacji żubra.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 50: 59-67.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2011. Utilisation of the terrain by wisents in Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 4: 5-12.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2011. Użytkowanie terenów otwartych i zalesionych przez żubry należące do zachodniej subpopulacji w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 19: 191-206.
Tokarska M., Pertoldi C., Kowalczyk R., Perzanowski K. 2011. Genetic status of the bison Bison bonasus after extinction in the wild and subsequent recovery. Mammal Review 41(2): 151-162.
Wojciechowski K. 2011. Możliwości współpracy przyrodniczych organizacji pozarządowych Polski, Białorusi i Ukrainy w oparciu o MRB Polesie Zachodnie. W: E. Kowalik [red.] Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Lublin: 57-65.
 
2010
Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Obszary Natura 2000 – nowa forma ochrony przyrody w świadomości turystów odwiedzających parki narodowe. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 271-279.
Deodatus F., Bashta A.-T., Protsenko L., Movchan I., Perzanowski K., Cătănoiu S., Deju R., Kruhlov I. 2010. Connectivity and the Ukrainian Carpathians. In: F.D. Deodatus, L. Protsenko [eds.] Creation of ecological corridors in Ukraine. A manual on stakeholder involvement and landscape-ecological modelling to connect protected areas, based on a pilot in the Carpathians. State Agency for Protected Areas of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine. Altenburg & Wymenga Ecological Consultants. InterEcoCentre. Kyiv: 19-38.
Fischer Z., Pachowska M., Tomala K. 2010. Interactions between the moisture and activity of soil and the biomass of vegetation and invertebrates in non-grazed siberian steppe (Russia). Polish Journal of Ecology 58(3): 525-531.
Klich D. 2010. The project of free ranging konik horses in the Bieszczady Mountains. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 175-182.
Klich D., Magomedov M.R. 2010. Abundance, population structure and seasonally changing social organization of argali Ovis ammon karelini in West-Central Tian-Shan of Kyrgyzstan. Acta Theriologica 55(1): 27-34.
Kruhlov I., Bashta A.-T., Korzhyk V., Shkitak M., Davids L., Perzanowski K., Deodatus F. 2010. Identification of ecological corridor areas. In: F.D. Deodatus, L. Protsenko [eds.] Creation of ecological corridors in Ukraine. A manual on stakeholder involvement and landscape-ecological modelling to connect protected areas, based on a pilot in the Carpathians. State Agency for Protected Areas of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine. Altenburg & Wymenga Ecological Consultants. InterEcoCentre. Kyiv: 51-65.
Kuemmerle T., Perzanowski K., Chaskovskyy O., Ostapowicz K., Halada L., Bashta A-T., Kruhlov I., Hostert P., Waller D.M., Radeloff V.C. 2010. European Bison habitat in the Carpathian Mountains. Biological Conservation 143(4): 908-916.
Laszczak E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Kozak J., Perzanowski K., Radeloff V. 2010. Modelling of potential connectivity of European bison herd ranges in the Carpathian Mountains using graph theory approach. The International Forestry Review 12(5): 81.
Łopucki R., Prasowska M. 2010. Historical aspects of the distribution of non-idnigenous plant species in Magurski National Park. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 153-163.
Łopucki R., Mróz I. 2010. Cases of colouration anomalies in small mammals of Poland, and reasons of  their incidence. Annales UMCS, Sectio C, Biologia: 67-77.
Mróz I. 2010. Zmiany składu gatunkowego flory w strefie przybrzeżnej cieków wodnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako efekt działalności bobra europejskiego Castor Fiber L. Roczniki Bieszczadzkie 18: 91-111.
Mróz I., Derwich A. 2010. Propozycja udostępnienia stanowisk bobra europejskiego Castor fiber L. do zwiedzania w ramach tras turystycznych nad górnym Sanem w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 183-198.
Niewinna M. 2010. The rate of organic matter decomposition in selected tree stand of Bieszczady Mountain. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 141-151.
Niewinna M. 2010. Wielkość opadu i tempo rozkładu ściółki w wybranych drzewostanach Bieszczadów. Roczniki Bieszczadzkie 18: 59-73.
Perzanowski K. 2010. Monitoring dużych ssaków. Roczniki Bieszczadzkie 18: 333-342.
 
Pozostałe lata: 2007-2009    
  2002-2006    

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2015, godz. 09:14 - Sylwia Gielarek