dr Agnieszka Marek

 

Wybrane publikacje naukowe po doktoracie:

 

 1. Marek A., Kultura organizacyjna starostw powiatowych a model idealnej biurokracji Maxa Webera, w: K. Motyka, R. Stec (red.), Socjologia administracji in statu nascendi, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 149-166.
 2. Marek A., Wpływ lokalnego kapitału społecznego na zachowania organizacyjne urzędników, Rynek Społeczeństwo Kultura 2(6)/2013.
 3. Marek A., Kultura organizacyjna wybranych starostw powiatowych w Polsce. Perspektywa empiryczna, w: Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 213-228.
 4. Marek A., Capital, resource or people? Contemporary trends in personnel management, “Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, tom 17, nr 2/2014, s. 75-84.
 5. Jabłoński A., Marek A., Wiedza pracowników w procesie zarządzania przez wartości, w: Nowe tendencje w zarządzaniu, t. V, red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 93-111.
 6. Marek A., Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 7(43)/2014, s. 271-281.
 7. Marek A., Culture of knowledge at contemporary universities, "Roczniki Nauk Społecznych", tom 6(42)/2014, nr 4, s. 81-97.
 8. Marek A., Grzesiuk K., Diffusion of Knowledge in Organization from Cultural and Network Perspective. DOI: 10.12955/cbup.v3.590; CBU International Conference, Prague, March 2015.
 9. Marek A., Leadership in Catholic social teaching, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym Etyka w życiu gospodarczym" tom 18, nr 4/2015, s. 27-38.
 10. Sołkowicz K., Marek A., Zarządzanie kompetencjami międzykulturowymi pracowników, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” nr 60/2015, Politechnika Łódzka, s. 155-168.

 11. Marek A., Employee Subjectivity as a Key Value in Management, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym Etyka w życiu gospodarczym" tom 19, nr 4/2016, s. 123-13

 

dr Joanna Niewiadoma

 

Wybrane publikacje naukowe po doktoracie:

 

 1. Joanna Niewiadoma „Emisja CDO jako przykład techniki sekurytyzacji” [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, tom 1, red J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005
 2. Joanna Niewiadoma „Sekurytyzacja - technika wspierająca rozwój organizacji gospodarczych w warunkach integracji i globalizacji”. [w:] Organizacje, przedsiębiorstwa  i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, red M. Lisiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 3. Joanna Niewiadoma „Wpływ sekurytyzacji na powstanie kryzysu finansowego i jej przyszłość w nowej rzeczywistości” w „Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010, s. 287-294
 4. Joanna Niewiadoma „Stosowanie techniki sekurytyzacji w sektorze finansowym po kryzysie” w „Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom II”, red. M. Pawlak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011, s.349-363
 5. Joanna Niewiadoma „Rola sekurytyzacji we współczesnym zarządzaniu płynnością finansową banków”, w „Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązania”, red. W. Gonciarski, U. Ornarowicz, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 339-352
 6. Joanna Niewiadoma „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – wybrane metody ilościowe” w „Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI”, red. M. Pawlak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, s.301-313
 7. Joanna Niewiadoma „Problem wykorzystania danych pochodzących z różnych źródeł w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym” w Marketing i Rynek 7/2016, s.606-617

 

 

dr hab. Julita Jabłecka - Prysłopska, prof. KUL

 

Dorobek naukowy 1970-2016:

                            

Autorstwo lub współautorstwo książek i opracowań zwartych:

 1. Jabłecka J. 1979/:  Przygotowanie, przebieg i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych, Warszawa, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego,  
 2. Jabłecka J., Kwiatkowski S., Skoczny T., Szpilowska M., Zawiślak A. 1980: Analiza wybranych problemów rządowych, węzłowych i resortowych,  Wielkie Programy Badawcze, Organizacja i Kierowanie, praca zbiorowa pod red. S. Kwiatkowskiego, nr 3, Warszawa,  PWN,
 3. Jabłecka J., Wiszniewski W. 1980: Zasady organizacji i kierowania nauką i techniką w Holandii, CINTE, seria Informacja Adresowana 35/8/,
 4. Jabłecka J., Wiszniewski W.1980: Wielkie programy badawcze, bibliografia, doświadczenia zagraniczne, Wielkie Programy Badawcze, Organizacja i Kierowanie, pod red. S. Kwiatkowskiego, zeszyt 4, Warszawa, PWN.
 5. Jabłecka J., Wiszniewski W. 1982: Zasady organizacji i kierowania nauką i techniką w W.Brytanii, CINTE, seria Informacja Adresowana nr 1. 
 6. Jabłecka J., Florczyk A. 1985:, Kontrola w wielkich przedsięwzięciach badawczo‑rozwojowych, Wielkie Programy Badawcze, Organizacja i Kierowanie, zeszyt 6, PWN.
 7. Jabłecka J. 1990: Współpraca szkół wyższych z przemysłem w USA: ewolucja stosunków, przesłanki podejmowania współpracy, formy i mechanizmy współdziałania, CINTE, seria WIT nr 4. 
 8. Jabłecka J. 1990: Zasady finansowania i selekcji projektów badawczych na przykładzie agencji federalnych w Stanach Zjednoczonych, Komitet ds. Nauki i Postępu Technicznego, Warszawa.
 9. Amsterdamski S., Jabłecka J. 1992: Higher Education and Research System in Poland, the Inherited Situation and the Reforms, Institute for Human Sciences, Vienna, TERC Program, vol. 1. 
 10. Jabłecka J. 2002: Koordynacja badań akademickich, teorie, koncepcje i rzeczywistość, Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski. 
 11. Dąbrowa Szefler M., Jabłecka J. 2007: Szkolnictwo wyższe w Polsce, raport dla OECD Warszawa.
 12. Jabłecka J. 2009: Public research funding. Finansowanie badań ze źródeł publicznych. Rady badawcze, instrumenty finansowania, ewolucja systemu w Polsce Warszawa, Centrum Badań Polityki naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski,

Redakcja opracowań zwartych:

 1. Jablecka J. red. 1994.: zeszyt tematyczny Polityka naukowa I instrumenty jej realizacji; szkolnictwo wyższe: adaptacyjność i mechanizmy finansowe, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 3
 2. Jabłecka J. Wnuk Lipińska E. red. 1995: zeszyt tematyczny „Jakość: problemy oceny w polskim szkolnictwie wyższym, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 5, 1995
 3. Jabłecka J. red. 1999.: zeszyt tematyczny Tożsamość uniwersytetu, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr14
 4. Jabłecka J.ed.1999: bez tytułu, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 14
 5. Jabłecka J. red. 2000.: Misja I strategia uczelni, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr16
 6. Jabłecka J. red 2003.: Gospodarka oparta na wiedzy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr22
 7. Jabłecka J. red. 2008.: Foresight w polityce naukowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 32

Rozdziały w książkach: 

 1. Jabłecka J. 1992:  Science and Government Relations, w:  Science and Government Series,  vol. 2. Warsaw, Committee for Scientific Research s. 368 –374.
 2. Jabłecka J. 1993: Higher Education and Research System in Poland, w: Innovation, Research and Development, Poland 1993, Business Foundation, Warsaw, s. 33-44.
 3. Amsterdamski S., Białecki I, Chmielecka E., Jabłecka J. 1994: Report on the Reform of Higher Education and Research in Poland, w: Issues in Transition, Institute of Human Sciences, Vienna, TERC Program, vol.7, s. 13 – 36.
 4. Jabłecka J. 1994: Reflections on Polish Higher Education w: Changes in Higher Education in Central European Countries, Dąbrowa Szefler M. red., Warsaw, IFIS PAN s. 11-24.
 5. Jabłecka J. 1995: Peer Review of Grant Proposals in Poland: the Context of Its Operation w: Science and Society , Gasparski W., Airaksinen T. red., Warsaw, IFIS PAN, s. 65-82.
 6. Jabłecka J. 1995: Management of Higher Education, w: Education in a Changing Society, OECD background report, Ministry of National Education, Warsaw.
 7. Jabłecka J. 1995: Institutional set-up, in: Review of National Research Systems, OECD background report, Committee for Scientific Research, Warsaw.
 8. Jabłecka J. 1996: Dyskusja  na temat zarządzania szkołami wyższymi, w: Pastwa M., Dąbrowa-Szefler M. red.: Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym, Polska -Holandia, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, s. 51-60.
 9. Jabłecka J. 1997: Peer Review in Poland: Practical Solutions and Possible Improvements, w: Evaluating Science and Scientists, Frankel M. and Cave J. red. Central European University Press, Hungary, Oxford University Press, s. 96-111.
 10. Jabłecka J. 1998: Preparation Programmes for International Students in Poland, Basic Information, w: Education in Transition: One Europe- One world? Vienna 25-27 November, s.13-17.
 11. Jabłecka J. 1998: Financial Threats to Organizational Survival w: East European Academies in Transition, Mayntz R., Schimank U., Weingart P. red., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London s.13-31.
 12. Jabłecka J. 1998: Higher Education System in Poland w: Education: The Complete Encyclopedia, Husen T., Postlethwaite T., Clark B., Neave G, red., Elsevier Science, Oxford 008-0-4297993.
 13. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 1998: Mobilność pracowników naukowych- problemy terminologiczne i statystyczne w literaturze, w: Dąbrowa Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Świerzbowska Kowalik E.: Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Warszawa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW. s. 5- 28.
 14. Jabłecka J. 1998: Proinnowacyjne i proaktywne podstawy funkcjonowania polskich uczelni a wymogi kształcenia w Unii Europejskiej, w: Kierunki zmian w wyższym szkolnictwie rolniczym, SGGW, Warszawa, s. 9-27.
 15. Jabłecka J. 1998: Peer Review of Research Proposals and Grants Funding in Poland: a Survey of Grants Applicant’s Opinions from Selected Research Fields, w: Science in Society, Science Policy and Ethics, Lewicka Strzałecka A., Loukola O. red., Warszawa IFIS, s. 50-69.
 16. Jabłecka J. 1998: Country Report: Poland, w: De Groof, Neave G., Svec J. red: Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education Series, vol. 2, Council of Europe, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, s. 329-337.
 17. Jabłecka J.1999: W poszukiwaniu rozwiązań ustawowych dotyczących szkolnictwa wyższego, w: Akademickie Forum Dyskusyjne1994-1996, Problemy i wnioski, Chmielecka E. red., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 25-33.
 18. Jabłecka J. 2001: Jakość w pracach Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, słownik tematyczny Wójcicka M. red., Centrum Badań Polityki Naukowej i szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 50-51.
 19. Jabłecka J. 2002: Zmiany społecznych i kulturowych uwarunkowań życia akademickiego i uprawiania nauki w uniwersytetach: przykład Europy Zachodniej i USA, w: Lewicka Strzałecka A. red. Kreowanie nowego, książka dedykowana Stefanowi Kwiatkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 161-189.
 20. Jabłecka J. 2002: Menedżeryzm i państwo ewaluacyjne. Zmiany w zarządzaniu uniwersytetami na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Wójcicka M. red., Centrum badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, Warszawa, s. 63-83.
 21. Jabłecka J. /2002/: Centres of Excellence in Poland before 2002 and Context of Their Establishment, w: A Methodology for Benchmarking RTD Organizations in Central and Eastern Europe, The Record project supported by the European Commission, STRATA Policy Initiative Brigton, Budapest University of Technology and Economics, s. 119-127.
 22. 22.Jabłecka J 2002:  Human Factors in Centres of Excellence and Mobility: the Polish Experience, /w/: Industry Relations for Accession States, Centres of Excellence in Higher Education, the Budapest Proceedings of the Record Thematic Network, Budapest University of Technology and Economics, Budapest
 23. Jabłecka J. 2003: Institute of Fundamental Technological Research w: Towards the Practice of Benchmarking RTD Organisations in the Accession States, the RECORD project supported by the European Commission, Strata Policy Initiative, Ljubliana
 24. Jabłecka j. 2004: Uniwersytet jako organizacja ucząca się /w/: Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym w: Szuwarzyński A. red, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 25. Jabłecka J. 2004: Budżetowe finansowanie w sektorze szkół wyższych w krajach OECD w: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce, Kozłowski J. red., Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa
 26. Borsi B., Devai K., Papanek G., Rush H. I Inn. 2004: The Record Manual. Benchmarking Innovative Research organizations in European Accession Countries, The Record project European Commission Directorate General for Research, Brussels
 27.  Jabłecka J. 2004: System finansowania badań akademickich a Strategia Lizbońska w: Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
 28.  Jablecka J. 2007: Nonpublic Higher Education In Poland w: Wells P.J. red., Growingly Important Partner: Private Higher Education In Europe In the Context of the Bolonia Process, UNESCO-CEPES, Bukarest
 29.  Jabłecka J. 2007: Legitimisation of Polish Non-public Education, w: Levy D., Slantcheva S. red.: Private Higher Education in Central and Eastern Europe, In Search of Legitimacy, Palgrave, McMillan
 30. Jabłecka J. 2007: Ćwierć wieku reform: o przyczynach I kontekście przemian w zarządzaniu uniwersytetami europejskimi, w: Lewicka- Strzałecka A. red.: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Gacparskiemu Warszawa WSPIZ
 31. Jabłecka J. 2012: Uniwersytety- strategie- rywalizacja w rankingach, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego Prace Naukowe WWSZiP tom 17 pod red. R. Krupskiego.
 32. Jabłecka J. 2012: Diversification, Rankings And Their Conditions. General Problems And The Polish Example w: Prada J. et al.red. : The University in the Age of Globalisation Palgrave Mc Millan

 Artykuły w czasopismach:

 1.  Jabłecka J. 1971: Przyczyny i przebieg zmian organizacyjnych w wyższych uczelniach oraz ocena reorganizacji w świetle dokumentów Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz artykułów prasowych, Biuletyn Informacyjny Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym, nr 12.
 2. Hubner P., Jabłecka J., Kaczyński J., Kwiatkowski S. 1975: Przemiany struktur organizacyjnych szkół wyższych w XXX‑leciu PRL, Biuletyn Informacyjny Instytutu Polityki Naukowej, PostępuTechnicznego i Szkolnictwa Wyższego, nr 26/27.
 3. Jabłecka J. 1976: Reorganizacja jako cykl działania zorganizowanego, Prakseologia nr 1/57, s.67‑90.
 4. Jabłecka J. 1976: Badania ankietowe na temat reformy instytutowej w szkołach wyższych, Biuletyn Informacyjny Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego nr 30/31.
 5. Jabłecka J. 1981,1982: Regulacja wewnątrz wielkich przedsięwzięć badawczo‑ rozwojowych jako przedmiot badań, cz. I i II, Przegląd Organizacji, nr 11‑12 i nr 2‑3.
 6. Jabłecka J. 1986: Narodowe programy badawcze w Holandii w systemie polityki naukowej tego kraju, Wielkie Programy Badawcze, Organizacja i Kierowanie Kwiatkowski S. (red.), zeszyt 7, PWN,  s. 108‑128.
 7. Jabłecka J. 1986: Mechanizmy wspierania nauki akademickiej przez rząd federalny w USA, Planowanie i Organizacja Badań Naukowych, Kwiatkowski S. (red.), zeszyt 11, PWN, s.108‑128.
 8. Jabłecka J. 1989: Współpraca uczelni z przemysłem w USA ‑ bariery, trudności i ich źródła, Życie Szkoły Wyższej nr 1, str. 49‑63.
 9. Jabłecka J. 1991: Szanse i zagrożenia dla szkół wyższych w warunkach nowych zmian ustawowych, Dydaktyka Szkoły Wyższej, nr 4/96/ s. 33-57.
 10. Jabłecka J.1992: System grantów czyli konfrontacja założeń z realiami, Sprawy Nauki, nr 6, s. 3-10.
 11. Jabłecka J. 1993: Jaka autonomia? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1, s.5-7.
 12. Jabłecka J. 1993: Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego (na marginesie artykułu C. Kerra), Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1, s. 58-77.
 13. Jabłecka J. 1994: Zasady oceny projektów badawczych w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 3.
 14. Jabłecka J. 1995: Oceniane, wskaźniki osiągnięć, przegląd problematyki, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 5, s. 7-23.
 15. Jabłecka J. 1995: The Changes of the Management and Financing of the Research System in Poland, Social Studies of Science nr 4, Special Issue, s. 727-753.
 16. Jabłecka J. 1995: Procedury oceny projektów badawczych w wybranych agencjach, fundacjach i radach badawczych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3-4, s. 91-104. 
 17. Jabłecka J. 1995: The Transformation of Science Systems: Poland, The Institute in the Field of Physics Research of the Polish Academy of Sciences, Theory of Science, Teorie Vedy , Problemy Vedy, Techniky a Spolecnosti, IV /XVII/, nr 2-3, s. 133-175.
 18. Jabłecka J. 1996: Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa wyższego w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 8, s. 41-55.
 19. Jabłecka J. 1997: Transformacja instytutów akademii nauk krajów postkomunistycznych: aspekty finansowe, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4, s. 421-436.
 20. Jabłecka J., Gulczyńska H., Świerzbowska - Kowalik E. 1997: Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie i rozwój organizacji naukowych: przykład trzech instytutów PAN, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 10, s. 65-89.
 21. Jabłecka J. 1998: Szkolnictwo wyższe a wymogi wejścia do Unii Europejskiej, w: Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską, Collegium Invisibile Acta, Zeszyt 5 , Warszawa, s.18-37.
 22. Jabłecka J. 1998: Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa, i międzysektorowa, kariery i rekrutacja kadry naukowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 11, s. 31-48.
 23. Jabłecka J. 1998: Metody oceniania instytucji badawczych w Polsce i za granicą: trudności, problemy, pytania, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3, s.381-392.
 24. Jabłecka J. 1998: Zmiany w systemach zarządzania w uniwersytetach w wybranych krajach Europy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 12 s. 30-50.
 25. Jabłecka J. 1999: W poszukiwaniu rozwiązań ustawowych dotyczących szkolnictwa wyższego, Akademickie forum dyskusyjne  1994-1996, problemy i wnioski ,  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s.
 26. Jabłecka J. 1999: Rady badawcze jako organizacje pomostowe, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 13 s. 38-51.
 27. Jabłecka J. 2000: Misja szkoły wyższej, Nauka Polska, Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój,  IX (XXXIV) Rocznik Kasy Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki s. 97-111.
 28. Jabłecka J. 2000: Misja organizacji, a misja uniwersytetu, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/16, s. 7- 25.
 29. Jabłecka J:2001: Przegląd prasy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1/17
 30. Jabłecka J 2001: Przegląd prasy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr2/18   
 31. Jabłecka J. 2001: Szkoła wyższa na rynku: uwarunkowania skutecznej strategii tworzenia I rozwoju nowej uczelni, Prakseologia, nr 141 s. 183-203.
 32. Jabłecka J. 2001: Entrepreneurship, Innovation and Quality: Successful Strategy of Newly Established Institution, the Example of WSB-NLU in Nowy Sącz, Higher Education in Europe, nr 3, s. 367-379.
 33. Jabłecka J. 2002: Deklaracja Bolońska, Kwartalnik Uniwersytet Warszawski, nr 2,  kwiecień, s. 28-29.
 34. Jabłecka J. 2002: Deklaracja Bolońska i komentarz. www.uw.edu.pl
 35. Jabłecka J. 2002: Międzynarodowe aspekty działalności szkolnictwa wyższego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1/19.
 36. Jabłecka J. 2003: Gospodarka oparta na wiedzy- gorący temat Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/22 s. 5 -13
 37. Jabłecka J. 2004: Innowacje w sposobach finansowania uniwersytetów. Analiza na przykładzie wybranych krajów OECD, Problemy Zarządzania, nr 1 (3), Innowacje
 38. Jabłecka J. 2004: Planowanie strategiczne w uniwersytecie przedsiębiorczym, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1/ 23
 39. Jabłecka J. 2004: Misja szkoły wyższej, Alma Mater (vestnik vysshei shkoly) nr 9, Moskwa
 40. Jabłecka J. 2004 University as a learning institution, Science Studies, nr 1,
 41. Jabłecka J. 2009: Polityka unii europejskiej wobec uniwersytetów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW), Przegląd Socjologiczny vol.1
 42. Jablecka J., Lepori B. 2009: Between historical heritage and Policy learning. The reform of public funding systems in Poland 1989-2007, Science and Public Policy, November
 43. Lepori B., Maaso J., Jablecka J., Sima K., Ukrainski K. 2009: Comparing the organization of public research finding in Central and Eastern European Countries, Science and Public Policy, November
 44. Jabłecka J. 2009: Współczesna szkoła wyższa w systemie szkolnictwa wyższego: czego możemy się dowiedzieć z ujęć modelowych i metafor uniwersytetu: Nauka Polska, jej potrzeby i rozwój, rocznik kasy Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki nr XVIII (XLIII)
 45. Jabłecka J. 2010: Ewaluacja strategii szkolnictwa wyższego w Polsce –projekt E&Y i IBGR
 46. Jabłecka J.:Zróżnicowanie, rankingi i ich uwarunkowania Problemy ogólne i przykład Polski, Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 4 (39) s. 137-179
 47. Przegrodzki A.UJ, Jabłecka J., KUL Rada badawcza jako agent i pryncypał – przykład relacji agencji w polityce naukowej; Zagadnienia Naukoznawstwa 2 (196),2013 ,str. 117-143

 

Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 23:02 - Joanna Niewiadoma