dr Paweł Janowski

Wybrane publikacje naukowe

 

dr Witalij Rosowski

Lista publikacji i wystąpień naukowych

 

ks. dr Sławomir Zych

Książki i broszury:
1. Szkice historyczne, Rzeszów 1992.
2. Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939, seria „Varia Kolbuszowskie” nr 13, Kolbuszowa 2002.
3. Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, seria „Varia Kolbuszowskie” nr 14, Kolbuszowa 2003.
4. Huta Polańska, Dzieje ośrodka duszpasterskiego 1904-2003, Rzeszów 2003.
5. Zarys dziejów parafii Trzęsówka, seria „Varia Kolbuszowskie” nr 16, Kolbuszowa 2004 (współautor).
6. Z dziejów parafii i sanktuarium w Cmolasie, Cmolas 2004 (współautor).
7. Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. I, seria „Varia Kolbuszowskie” nr 18, Kolbuszowa 2004.
8. Z dziejów Niechobrza 1373-1914, Mielec 2006.
9. Materiały do kościelnych dziejów Niwisk w czasach staropolskich, Niwiska 2006.
10. U stóp Madonny z Puszczy, Mielec 2006.
11. Wokół początków kultu łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Bolesnej „Królowej Gór” w Skalniku, Rzeszów 2006.
12. Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys dziejów, Mielec 2007.

Artykuły:

1995

13. Kilka uwag do artykułu J. Półćwiartka „Latyfundium rzeszowskie”, „Zwiastowanie”, R. 4 (1995) nr 1, s. 122-124.
14. Zarys dziejów szpitala ubogich w Zabierzowie, „Zwiastowanie”, R. 4 (1995) nr 3, s. 51-59.
15. Z dziejów parafii Zwięczyca XV-XVIII w., „Zwiastowanie”, R. 4 (1995) nr 4, s. 82-83.
1997
16. Publikacje kościelne diecezji rzeszowskiej w latach 1992-1996, w: Biblioteki w służbie regionu. Materiały z XV Spotkań Regionalnych Rzeszów - Boguchwała 26-28 września 1996 r., Ciechanów 1997, s.103-114.
17. Zarys dziejów parafii zamkowej w Rzeszowie w latach 1740/43-1772, „Zwiastowanie”, R. 6 (1997) nr 1, s. 93-96.

2000
18. Rzeszowska parafia zamkowa, w: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15-16 XI 2000 r., red. M. Jarosińska, Rzeszów 2001, s. 115-123.

2002
19. Szpitale parafialne w świetle prawodawstwa partykularnego w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego do 1917 roku, w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 179-187.

2002/2003
20. Książę Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) i jego fundacje pobożne, „Resovia Sacra”, T. 9/10 (2002/2003), s. 139-148 (współautor).

2003
21. Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462-1772, „Rocznik Kolbuszowski”, T. 7 (2003), s. 27-49 (współautor).
22. La Chiesa cattolica in Polonia sotto il comunismo (1944-1964), w: Rzeszovien. Beatificationis seu declarationis martyrii Servi Dei Ladislai Findysz Sacerdotis Dioecesani in odium fidei, uti fertur, interfecti († 1964). Positio super martyrio, Roma 2003, s. 44-81 (współautor).
23. Ks. Marceli Sochański (1859-1944), „Zwiastowanie”, R. 12 (2003) nr 3, s. 99-101.

2004
24. Kościół szpitalny p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, Nr 7/2004, s. 261-263 (współautor).
25. Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r., „Resovia Sacra”, T. 8 (2001) [druk 2004], s. 117-128 (współautor).
26. Dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu od XVII w. do 2002 roku, „Studia Claromontana”, T. 22 (2004), s. 791-812 (współautor).
27. [rec.] Seminarium w Lesie Brzozowskim [Ks. Adam Sudoł, Moja droga do kapłaństwa. Małe Seminarium w Przemyślu 1936-1939. Seminarium Duchowne Przemyskie w Lesie Brzozowskim 1940-1945, b.m.r.w., s. 364.], w: Kapłan wielkiej odwagi. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła, red. A. Romaniak i H. Więcek, Sanok 2004, s. 273-275.

2004/2005

28. [rec.] Roman Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998, ss. 224, 2 mapy, „Premislia Christiana”, T. XI (2004/2005), s. 371-372.

2005

29. Wokół koncepcji utworzenia diecezji rzeszowskiej przed 1925 r. (zarys zagadnienia), „Prace Historyczno-Archiwalne”, T. XV (2005), s. 211-214.
2006
30. Dzieje szkoły parafialnej w Zabierzowie w czasach staropolskich, w: Z dziejów szkoły w Racławówce, Rzeszów 2006, s. 37-41 (współautor).
31. Biskup Franciszek Barda (1880-1964) i jego losy podczas II wojny światowej, w: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, red. A. Szal, Przemyśl 2006, s. 775-789.
32. Losy Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu w latach II wojny światowej, „Prace Historyczno-Archiwalne”, T. XVII (2006), s. 181-188.
33. Kościelna opieka społeczna w wioskach i małych miasteczkach na przykładzie prepozytur szpitalnych w Kolbuszowej i Cmolasie, w: Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności, red. J. Hoff, Kolbuszowa 2006, s. 71-85 (współautor).
34. Z badań nad dziejami parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach do roku 1772, w: Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, red. J. Urban, Kraków 2006, s. 1023-1042.
35. [rec.] Jacek Chachaj, Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL [2005], ss. 229 + 3 nlb., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 86 (2006), s. 406-407.
36. [rec.] Mieczysław Adamczyk, Szkoły obce w edukacji Galicjan, Cz. I: Kraje Korony Węgierskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, [2003], ss. 459 + 12 nlb., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 86 (2006), s. 407-409.
2007
37. Z dziejów rodziny Skrzyńskich na Rzeszowszczyźnie w XIX w., w: Ecclesiae, Patriae et Homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, red. E. Białogłowski i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 783-788.
38. Z dziejów parafii i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich do 1772 r., w: Ecclesiae, Patriae et Homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, red. E. Białogłowski i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 765-781.
39. [rec.] Bogu - Ojczyźnie - Bliźniemu. Duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech 1939-1945. Istennek - a Hazának - Felebarátaminak. Lelkészek a lengyel menekültek életében Magyarországon 1939-1945, red. K. Łubczyk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna w Budapeszcie [2005], ss. 147 + 5 nlb., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 87 (2007), s. 413-416.

 

Autor: Paweł Sieradzki
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014, godz. 16:06 - Paweł Janowski