Publikacje w ramach projektu „Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego” realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina IW INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006:


L.p.

Tytuł książki

Rok wydania

1

Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (Stefan Kozłowski, Anna Haładyj)

2006

2

Урівноважений розвиток на державному, регіональному та місцевому рівні – польський досвід і можливості його застосування в Україні  (Stefan Kozłowski, Anna Haładyj)

2006

3

Sustainable Development at the National, Regional and Local Level – Polish Experiences and Their Possible Implementation in Ukraine  (Stefan Kozłowski, Anna Haładyj)

2006

4

Pokój dla świata. Znaczenie „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate” Soboru Waty-kańskiego II dla społeczności polskiej i ukraińskiej w budowaniu kultury tolerancji i dialogu (Sławomir Jacek Żurek)

2006

5

Мир для світу. Значення міжрелігійного діалогу (у контексті „Декларації про ставлення Костелу до нехристи-янських релігій Nostra aetate II Ватиканського Собору”) для польського й українського суспільства та Костелу в Центрально-Східній Європі в побудові культури толерантності й діалогу (1965-2005) (Sławomir Jacek Żurek)

2006

6

Peace for the World. Significance of inter-religious dialogue (in the context of the Vatican II “Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate”) for Polish and Ukrainian societies and the Church in Central and Eastern Europe in building a culture of tolerance and dialogue (1965-2005) (Sławomir Jacek Żurek)

2006

7

Polityka UE wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo? (Andrzej Podraza, Robert Szwed)

2006

8

Політика Європейського Союзу по відношенню до України: партнерство чи членство? (Andrzej Podraza, Robert Szwed)

2006

9

The European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership? (Andrzej Podraza, Robert Szwed)

2006

10

Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie Miejsca – Pamięć- Współczesność (Joanna Zętar, Sławomir Jacek Żurek)

2006

11

Євреї у Любліні – євреї у Львові Місця – Пам’ять – Сучасність (Joanna Zętar, Sławomir Jacek Żurek)

2006

12

The Jews in Lublin - The Jews in Lviv. Places - Memory – Present (Joanna Zętar, Sławomir Jacek Żurek)

2006

13

Układ z Schengen - szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej (Artur Kuś, Tomasz Sieniow)

2007

14

Шенгенська угода шанси та загрози для транскордонної співпраці Польщі та України (Artur Kuś, Tomasz Sieniow)

2007

15

Schengen Agreement. Opportunities and Threats for Cross-border Cooperation Between Poland and Ukraine (Artur Kuś, Tomasz Sieniow)

2007

16

Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe (Paulina Legutko-Kobus)

2007

17

Територіальне планування – шанси та загрози в суспільному та навколишньому середовищі (Ihor Kozak)

2007

18

Spatial Planning – Social and Environmental Chances and Threatments (Anna Haładyj)

2007

19

Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską (Robert Szwed)

2007

20

Тотожність і політика. Причина для міркувань про українську, польську, європейську тотожності (Robert Szwed)

2007

21

Politics and Identity: Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity (Robert Szwed)

2007

22

Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego (Wojciech Gizicki)

2008

23

Польща та Україна у процесах європейської безпеки (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

24

Poland and Ukraine in the European Security Processes (Wojciech Gizicki)

2008

25

Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej (Julia Gorbaniuk)

2007

26

Ситуація родини в сучасному суспільстві – досвід Центрально-Східної Європи (Julia Gorbaniuk)

2007

27

The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle-Eastern Europe (Julia Gorbaniuk)

2007

28

Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego (Piotr Kasprzyk, M. Cioch)

2007

29

Aктуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану (Piotr Kasprzyk, M.Cioch)

2007

30

Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration (Piotr Kasprzyk)

2007

31

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy (Rafał Biskup, Małgorzata Ganczar)

2007

32

Умови підготовки і розгортання економічної діяльності у прикордонних регіонах Польщі та України (Rafał Biskup, Małgorzata Ganczar)

2007

33

Conditions of undertaking and carrying out business activity in the border areas of Poland and Ukraine (Rafał Biskup, Małgorzata Ganczar)

2007

34

Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

35

Кордон між Польщею та Україною: його значення для регіону і Європи (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

36

Polish-Ukrainian Border’s Significance for the Region and Europe (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

37

Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Maciej Stanisław Zięba)

2008

38

Наш Буг. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини (Maciej Stanisław Zięba)

2008

39

Our Bug. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of natural and cultural heritage (Maciej Stanisław Zięba)

2008

40

Migracja – wartość dodana? (Krzysztof Markowski)

2008

41

Міграція – додана вартість? (Krzysztof Markowski)

2008

42

Migration – the value added? (Krzysztof Markowski)

2008

43

Prawo rzymskie a kultura prawna Europy  (Antoni Dębiński, Maciej Jońca)

2008

44

Римське право та правова культура Європи  (Antoni Dębiński, Maciej Jońca)

2008

45

Roman Law and European Legal Culture (Antoni Dębiński, Maciej Jońca)

2008

46

Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświadczenia Białorusi, Ukrainy i Polski (Karol Klauza)

2008

47

Конфесійна ідентичність і діалог як фактор формування суспільної думки в рамках національної культури. Досвід Білорусі, України та Польщі (Karol Klauza)

2008

48

Religious Identity and Dialogue as Opinion Forming Constituant of National Culture. The Experiences of Belarus, Ukraine and Poland (Karol Klauza)

2008

49

Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim. Doświadczenia Polski i Ukrainy (Jacek Bednarz)

2008

50

Українсько-польський досвід господарчого розвитку та економічного співробітництва (Jacek Bednarz)

2008

51

New Perspectives for Economic Development and Integration. The Experiences of Poland and Ukraine (Jacek Bednarz)

2008

52

Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy (Beata Skrzydlewska, Andrzej Frejlich)

2008

53

Багатокультурна традиція Польщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво (Beata Skrzydlewska, Andrzej Frejlich)

2008

54

Religious Museums – the Mirror of the Culture of the Polish-Ukrainian Borderland. The Past and the Present (Beata Skrzydlewska, Andrzej Frejlich)

2008

55

Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania (Andrzej Podraza)

2008

56

Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози (Ihor Hrabynskiy)

2008

57

Polish-Ukrainian Economic Relations: Benefits and Threats (Ihor Hrabynskiy, Andrzej Podraza)

2008

58

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znaczenie dla regionu i Europy (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

59

Стратегічне партнерство Польщі та України (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

60

Strategic Partnership between Poland and Ukraine (Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza)

2008

61

Możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażania zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007-2013) (Klaudia Giordano, Paulina Legutko-Kobus)

2007

62

Можливості міжнародної співпраці у галузі охорони природи і впровадження зрівноваженого розвитку на новому етапі програмування Європейської Спільноти (2007-2013) (Ihor Kozak)

2007

63

The Prospects for International Collaboration in Environmental Protection and implementation of sustainable development in the New EU Programming Period (2007-2013) (Klaudia Giordano, Paulina Legutko-Kobus)

2007

64

Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej (Sławomir Jacek Żurek)

2008

65

З пограниччя. Нариси про польсько-єврейську літературу (Sławomir Jacek Żurek)

2008

66

From The Borderland. Essays on Polish-Jewish Literature (Sławomir Jacek Żurek)

2008

67

Migracja – wyzwanie XXI wieku (Maciej Stanisław Zięba)

2008

68

Міграція – виклик XXI століття (Maciej Stanisław Zięba)

2008

69

Migration – a Challenge to the 21st Century (Maciej Stanisław Zięba)

2008

70

ALBUM (Beata Skrzydlewska, Paweł Tkaczyk)

2007

 

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2010, godz. 14:18 - Kamil Dębiński