Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

Monografie:

 

 • Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Redakcje naukowe:

 

 • Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 • Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011
 • Stałość i zmienność tożsamości. Red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Odmiany tożsamości. Red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Pozostałe publikacje recenzowane:

 

 • The role of visualization in social-media information campaigns. In: Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media.Ed. Robert Szwed. Ryga2016 s. 83-117.
 • Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych tygodników z okresu kanonizacji. W: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji. Red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska–Klas. Warszawa 2016 s.132-147.
 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. Journal of Modern Science”2016 nr 1 (28) s. 353-368.
 • Fotokultury w zamediatyzowanej komunikacji. W: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców. Red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra. Lublin 2015 s. 141-150.
 • Pluralizm religijności i duchowości w przekazach prasowych. W: Tożsamość religijna w nowoczesności. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek .Lublin 2015 s.103-118.
 • Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu o zapłodnieniu in vitro w „Przekroju” i „Polityce”. W: O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka. Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krzysztof Kowalik, Katarzyna Biernat, Mateusz Zimnoch. Kraków 2015 s. 113-125.
 • Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie ogólnopolskiej. W: Integracja medialna czy lokalna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Red. Wojciech Wciseł. Lublin 2015 s. 31-59.
 • Inkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediach. W: Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo - Polityka - Promocja. Tom 2. Red. Aneta Duda. Lublin 2015 s. 17-26.
 • The Plualism of Spirituality in Press Coverage. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. Ed. Leon Dyczewski, George F., McLean Washington, D.C. 2015 s. 145-155.
 • Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania. W: Człowiek - Kultura - Bezpieczeństwo / Man - Culture – Security. Red. Paweł Gondek. Lublin 2014 s. 131-145.
 • Wizerunek rodziny w mediach. W: Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red. Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka. Lublin 2014 s. 57-70.
 • Ojcowie Rosji XXI wieku. Szkic do portretu. Współautorstwo D. Wadowski. W: Ojcostwo dzisiaj. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin 2014 s. 113-152.
 • Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. Współautorstwo D. Wadowski. W: Ojcostwo dzisiaj. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin 2014 s. 53-74.
 • Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. „Przegląd Uniwersytecki” 2014 nr 1 s. 38.
 • Medialne kreacje rodziny. http://lublin.gosc.pl/doc/1929366.Medialne-kreacje-rodziny 
 • Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego. W: Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Red. Artur Jan Kukuła. Warszawa 2013 s. 216-231.
 • Kompetencje w odczytywaniu przekazów medialnych. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 23-38.
 • Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie (na przykładzie analiz "Gazety Wyborczej" i "Polityki" w latach 2004-2005). W: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek. Lublin 2011 s. 124-140.
 • Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009. W: Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych. Red. Tomasz Gackowski. Warszawa 2011 s. 69-89.
 • Role rodzinne wizualizowane na fotografiach „Przekroju” i „Polityki”. W: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt : obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól. Poznań 2011 s. 407-425.
 • Rodzina słowami Jana Pawła II - na podstawie analizy wypowiedzi papieskich zamieszczonych w „L'Osservatore Romano. W: Służba prawdzie wolności i życiu. Red .E. Albińska, S. Fel. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy. W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse - zagrożenia - patologie. Red. W. Muszyński, E. Sikora. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2008.
 • Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych. W: Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek. J. Olędzki. Warszawa- Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Księgarnia św. Jacka Sp. Z o. o. 2008 s.306 - 321.
 • Wizualizacja modelu rodziny. Socjologiczna analiza fotografii prasowych „Gazety Wyborczej” i  „Polityki”. W: Kultura - media - społeczeństwo. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 335 - 344.
 • Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. L. Dyczewski Lublin: Wydawnictwa KUL 2007 s.177 - 191.
 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. Współautor. "Pedagogia Chrystiana" 2007 nr 1 (19).
 • Familienvorstellungen Jugendlicher in Polen (Współautor). W: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen  Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006 s.137 - 181.
 • Społeczny obraz świata w fotografii - o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych. W: Co widać? Red. J. Karczmarek, M. Krajewski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006 s.65 - 77.
 • Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym. W: Ojcostwo wobec wyznań współczesności. Red. D. Kornas - Biela. Lublin: Fundacja Cyrla i Metodego 2006.
 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej. "Roczniki Nauk  Społecznych" 2006 nr 1.
 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie (raport z badań). Współautor. Pedagogia Chrystiana 2006 nr 2 (18).
 • Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie Der Spiegel. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s.149 - 159.
 • Społeczeństwa państw Europy w ocenie publicystów Der Spiegel. "Roczniki Nauk Społecznych" 2004 nr 1.
 • Portrety europejskich polityków w Der Spiegel w latach 1989 -1997. "Zeszyty Prasoznawcze" 2002 nr 3 -4.
 • Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel. "Przegląd Zachodni" 1998 nr 1.

 

Hasła encyklopedyczne:

„Unitas”. Miesięcznik Kościelny. Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s.1355.

 

Tłumaczenia z języka obcego

Tłumaczenie artykułu: M. Marr, N. Zillien, Digitale Spaltung. Cyfrowy podział społeczeństwa, w: Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 115-144.

 

 

Dr hab. Grzegorz Tylec

Monografie:

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis 2006, 194 s. (doktorat)
 2. Tylec , Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Difin 2012,  213 s.
 3. Tylec , Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo KUL 2013, 443 s. (rozprawa habilitacyjna)

 

Części w opracowaniach monograficznych:

 1. Tylec G., Ochrona prawna tytułu audycji radiowej i telewizyjnej (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, (red.) A. Kidyba, (red.) R. Skubisz, Kraków 2007, s. 417-428.
 2. Tylec G., Dostęp do informacji publicznej jako przejaw zasady jawności działania organów państwa (w:) Standardy wykonywania władzy publicznej, (red.) K. Miaskowska-Daszkiewicz, (red.) R. M. Pal, Wydawnictwo KUL Stalowa Wola 2007, s. 89 -96.
 3. Tylec G., Podpis elektroniczny w postępowaniu cywilnym, (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 91-106.
 4. Tylec G., Umowa o mediację w prawie ochrony konsumentów, (w:) Mediacja w teorii i praktyce, (red.) A. Gretkowski , (red.) D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 135-144.
 5. Tylec G., Nazwisko jako dobro identyfikujące członków rodziny i jego ochrona prawna,(w:) Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. Tom 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 153-168.
 6. Telusiewicz P., Tylec G., Problematyka udziału referendarza sądowego w mediacji-początek dyskusji (w:) Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązywanie sporów i rola sadów karnych, (red.) A. Adamska –Gallant, (red.) J. Przygłucki, C.H. Beck 2010, s. 7-20.
 7. Tylec G., Przekształcenia organów administracji państwowej w sferze mediów elektronicznych (w:) Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) M. Szewczak, (red.) K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 161-174.
 8. Tylec G., Nowe usługi medialne w świetle przepisów prawa autorskiego (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal Konecka ,(red.) Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 183-197.
 9. Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008r. (w:) Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , (red.) W. Lis, (red.) Z. Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, s. 436 – 452.
 10. Tylec G., Prawnoautorska ochrona muzyki liturgicznej (w:)  Księga jubileuszowa ofiarowana  Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, (red.) M. Wysocki, Wydawnictwo KUL 2011, s.1053-1064.
 11. Tylec G., Sędzia jako bohater publikacji prasowej. Uwagi dotyczące granic krytyki prasowej osób piastujących urząd sędziego (w:) Wymiar sprawiedliwości a media , (red.) J. Sobczak, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum Warszawa-Opole 2012, s. 83-112.
 12. Tylec G., Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Claim Form in Electronic Order for Payment Proceedings, Die Klage in Elektronischen Mahnverfahrens (w:) Model Elektronicznego postępowania upominawczego, Polish Electronic Order Paimen Proceedings Model, Das Model des Polnischen Elektronischen Mahnverfahrens, Segit, (red.) P. Telusiewicz, G. Tylec, J. Widlo, A. Wróbel , Wolters Kluwer Polska 2012, s.24-34, 86-95, 149-160.
 13. Tylec G. Najczęstsze usterki i błędy popełniane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s.187-200.Tylec G. Obowiązek zachowania tajemnicy wynikający z przepisów prawa autorskiego w: Status prawny dziennikarza, W. Lis (red.), Warszawa, 2014 r., str. 365 -375,. Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 14. Tylec G., Korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego dla celów bezpieczeństwa publicznego w: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, W. Lis (red.), Lublin 2015 r, str. 221- 234, Wydawnictwo KUL
 15. Tylec G., Dzial II Oznaczenia geograficzne, art. 174-195, s. 902-978 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 16. Tylec G., Tytuł IV Topografia układów scalonych, art. 196-221, s. 979-1005 w: Demendecki, A .Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 17. Tylec G., Dzial III Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, art. 296-302, s. 1159-1174 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 18. Tylec G., Tytuł X Przepisy karne, art. 303-310, s. 1175-1194 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G.Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 19. Tylec G. Tytuł XI Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe, art. 311-327, s. 1195-1209 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 20. Tylec G., Ramy prawne komercjalizacji praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika instytucji naukowej , w: Działalność Naukowo-Dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, s. 175-192
 21. Tylec G., Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem, w: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Zagadnienia wybrane, red. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz,  J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, Oficyna Prawnicza, s. 825- 839.
 22. Tylec G., Odpowiedzialność osób trzecich za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w: Internet a prawo autorskie, red. A. Niewęgłowski, M.Chrzanowski, Lublin 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 83-102.
 23. Tylec G. Publikacja prasowa dotycząca sfery prywatności osoby duchownej , w: Silva Rerum Księga pamiątkowa dedykowana prof. Jackowi Sobczakowi , Warszawa 2016 s. 894-906.
 24. Tylec G., Stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do działalności prasowej. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wypowiedzi o charakterze komercyjnym w: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku, red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, 173- 196. 

 

Skrypty:

 

 1. Tylec G, Rozdział I §5 pkt 2 ppkt B, §9, §10, §11, § 12; Rozdział IV (w:) Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.43-45, 68-95.
 2. G., Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Lublin 2013, 220 s.

 

Artykuły naukowe:

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 6, s.29-34.
 2. Tylec G., Forma zewnętrzna towarów i produktów jako desygnat ochrony prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 1, s. 123-128.
 3. Tylec G., Oszukańcze oznaczenie towarów i usług w świetle art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 2, s.50-58.
 4. Tylec G., Remuneration for use of the work in the Polish copyright law - an outline, Теорія  і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія 2008, nr 4, s. 109-114.
 5. Poźniak Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, z. 5, s.33-48.
 6. Tylec G., Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 9, s.13-24.
 7. Tylec G., Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 7, s.28-34.
 8. Telusiewicz P., Tylec G., Elektroniczne postępowanie upominawcze-pierwsze 3 miesiące. Uwagi dotyczące praktyki funkcjonowania, Monitor Prawniczy 2010, nr 14, s. 810-816.
 9. Tylec G., Relacja klauzuli generalnej z art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisów definiujących nazwane czyny nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Sądowy 2010, nr 9, s.57-66.
 10. Tylec G., Jak uniknąć błędów w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Rzeczpospolita z 5 stycznia 2011 r. s. D 10.
 11. Tylec G., Jakich błędów należy się wystrzegać w postępowaniu przed e-sądem, Rzeczpospolita z 7 stycznia 2011 r. s. D 7.
 12. Tylec, Media w internecie. Zarys problematyki prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 12, s. 5-13.
 13. Tylec G., Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 13, s. 16-25.
 14. Szegda J., Tylec G., Statutory Definition of the Press and the Journalist. Notes on the Phenomenon of Citizen Press, Global Media Journal 2011, nr 2, http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/jesien2011.htm, 15 s.
 15. Tylec G., The legal limitations relating contents of radio and television programs having on aim the juvenile persons' protection , Ograniczenia prawne dotyczące treści programów radiowych i telewizyjnych mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 1, http://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 16. Tylec G., Legal limitations of radio and television advertisement in view of minors’ protection , Ograniczenia w zakresie reklamy radiowej i telewizyjnej mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 2, czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 17. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part I. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich.  Część I, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 3,   czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 18. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part II. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich.  Część II., Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 4,   czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 19. Tylec G., Protection of the press title within the Polish unfair competition law, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012, nr 16, s. 23-30.
 20. Tylec G , Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezależna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych, Monitor Prawniczy 2012, nr 10, s.526-533
 21. G. „Muzyka w kościele a prawo autorskie” Themis Polska Nova 2013 nr 2 (5) s. 152-167. (4 punkty)
 1. Tylec G., „ Kiedy łamię prawo korzystając z Internetu, czyli o naruszaniu praw autorskich w sieci”, Gość niedzielny 06 03 2014 r. http://lublin.gosc.pl/doc/1910474.Kto-sciaga-ten
 2. Tylec G, Masowe kopiowanie utworów – szansa czy zagrożenie dla twórców. Aktualny problem prawa autorskiego, Przegląd Uniwersytecki 2015 nr 2, s.8-10.
 3. Tylec G., “The Right to Privacy of Clergyman as an Entity of Public Life. Ochrona prawa do prywatności osób duchownych jako podmiotów życia publicznego”, Roczniki Nauk Prawnych 2016 nr 3 (26) s. 63-78
 4. Tylec G., „Prawo autorskie w działalności religijnej”, Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, tom 19, s. 89-106
 5. Tylec G. „Prywatność jako okoliczność ograniczająca swobodę wypowiedzi na temat osoby fizycznej. Aspekt prawny”, Zeszyty Naukowe KUL 2016, nr 3, s. 3- 14

Glosy:

 1. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 listopada 2004 r. I CK 232/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006,    5, s.254-255.

-   glosa opublikowana także w  Przeglądzie Sądowym 2007, nr 1  s. 111 -113.

 1. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2005 r. I CK 763/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, z.  6, s. 410 -412.
 2. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 maja 2006 r. I CSK 85/06, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, 5, s. 383-386.
 3. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11marca 2008 r. I CSK 539/07, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, 4, s. 312-315.
 4. Tylec G., Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. P 1/06 OTK-A 2007/2/11,  Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 110-115.
 5. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010,  12, s. 890-.891.
 6. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r. I CSK 24/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 1, 78-79.
 7. Tylec G., Naruszenie wizerunku osoby publicznej – materiały promocyjne, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009r. I CSK 72/09, Monitor Prawniczy 2011, z. 3, s.163-167.
 8. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, 7-8, s. 530-532.
 9. Niewegłowski A., Tylec G., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1201/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, 10 , s. 742-745.

Inne

 1. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 11-12.
 2. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal Konecka , (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 7-12.
 3. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s.7-12.
 4. Tylec G, Wstęp (w:) Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.15-16.
 5. Tylec G., Sprawniej szybciej prościej. Pełnomocnictwo, Kancelaria 2010, nr 4, s. 32.
 6. Tylec G., Na uprawomocnienie się nakazu zapłaty sąd reaguje z urzędu, Rzeczpospolita z dnia 03 12 2010 r.

 

Redakcje naukowe

 

 1. Misztal Konecka J. (red.), Tylec G. (red.), Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009.
 2. Misztal Konecka , (red.), Tylec G. (red.), Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwo KUL 2012.
 3. Misztal Konecka , J. (red.), Tylec G. (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, Wydawnictwo KUL 2012.
 4. Sobczak J. (red.), Tylec G.(red.), Wymiar sprawiedliwości a media, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum 2012.
 5. Kozieł G., Niewęgłowski A., Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Tylec G. (red.), Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, Lublin 2012.
 6. Lis W., Tylec G. (red.), Działalność Naukowo-Dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red., Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.

 

Sprawozdania z konferencji naukowych

 1. Misztal Konecka J, Tylec G., Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa Stalowa Wola 21 IV 2009), Państwo i Prawo 2009, z. 12, s. 120-122.
 2. Misztal Konecka J., Tylec G. , Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (Konferencja naukowa Stalowa Wola 20 kwietnia 2010),  Państwo i Prawo 2010, z. 11, s.126-127.
 3. Telusiewicz P., Tylec G., Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji ( Konferencja naukowa Lublin 26 kwietnia 2010r.), Państwo i Prawo 2010, z. 9, s. 130-131.
 4. Misztal Konecka J., Tylec G., Prawo a informacja (IV Konferencja naukowa z cyklu elektroniczne Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Lublin 12 kwietnia 2011r.), Studia Prawnicze KUL 2012, nr 3-4, s.302-303

 

 

 

Dr Małgorzata Sławek-Czochra

Monografie:

 • Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 

Redakcje naukowe:

 • Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 • Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

 

Pozostałe publikacje recenzowane:

 • Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na stronach internetowych lubelskich parafii. W: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Warszawa 2016, s. 380-401.
 • Przenikanie się sztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego. W: Piękno zespolić ze sobą. Białystok: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. Z o.o.2015. s. 205-219.
 • Pluralism of spirituality in the city social space one the example of Warsaw and Lublin. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Society. Ed. Leon Dyczewski, George F., McLean Washington, D.C. 2015 pp. 102-116.
 • Kompetencje nadawcy w sztuce ulicy. W: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s.147-157.
 • Tożsamość religijna w sztuce ulicy. W: Tożsamość religijna w nowoczesności. Red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 83-94.
 • Dziecięce graffiti sposobem na popularyzację czytelnictwa. W: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego 2013 s. 401-423.
 • Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. M. Sławek-Czochra, A. Sugier-Szerega. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Czy istnieje tożsamość grafficiarza? W: Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 t. 4 s.153-167.
 • Sprawozdanie z konferencji Jaka informacja? „Roczniki Nauk Społecznych” 2010 nr 2 s. 299-303.
 • Graffiti jako źródło informacji. W: Jaka informacja? Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL i Centrum Europejskie Natolin 2009. s. 131-146.
 • Graffiti jako przejaw tożsamości zbiorowej polskich twórców graffiti. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 t. 1 s. 519-534.
 • Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w wybranych graffiti papieskich. W: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i Księgarnia św. Jacka 2008 s. 357-369.
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2017, godz. 18:05 - Małgorzata Sławek-Czochra