Książki

 1. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, wyd. Universitas, Kraków 1997.
 2. Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia, wyd. Znak, Kraków 1999.
 3. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009.

 Redakcja książek i współautorstwo

 1. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty” , Universitas, Kraków 2004.
 2. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2004.
 3. Doskonalenie warsztatu nauczyciela-polonisty,  seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2005.
 4. Szkolne spotkania z literaturą, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007.
 5. Wartościowanie w edukacji polonistycznej, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2008.
 6. W trosce o dobrą edukację, Teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2009.
 7. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010.
 8. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2011.

 Podręczniki szkolne

 1. Podręczniki dla  liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum [współautorzy: W. Bobiński, B. Kołcz], wyd. I-IV, WSiP, W-wa: Barwy epok. Kultura i literatura. Starożytność – oświecenie, Część I; Barwy epok. Kultura i literatura. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska, modernizm, Część II;   Barwy epok. Kultura i literatura. Dwudziestolecie międzywojenne – literatura współczesna, Część III.

 

Rozdziały w książkach

 1. Inspiracje Mickiewiczowskie w liryce dwudziestolecia międzywojennego, w: „Polono-Hungarica”, pod red. J. Bańczerowskiego, Budapeszt 2000.
 2. Ordon Mickiewicza i Mrożka, w: „Polono-Hungarica”, pod red. J. Bańczerowskiego, Budapeszt 2000.
 3. Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego , w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka i J. Tabor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 4. Stereotypy narodowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2004.
 5. Lektura szkolna w dobie reality shows, w: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, pod red. D. Michułki i K. Bakuły, Wrocław 2005.
 6. Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty” , Universitas, Kraków 2004.
 7. Jak uczyć? Nauczyciel wobec koniecznych zmian i przemijających mód, w:  Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2004.
 8. Aktor – twórca przedstawienia teatralnego, w: Skarb w słowa zaklęty. Kształcenie literackie i kulturowe, Podręcznik do pierwszej klasy gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004.
 9. Widz – odbiorca i współtwórca spektaklu, w: Skarb w słowa zaklęty. Kształcenie literackie i kulturowe, Podręcznik do pierwszej klasy gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004.
 10. Oswoić z teatrem, czyli uczeń w roli aktywnego odbiorcy i współtwórcy sztuki teatralnej, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty” , Universitas, Kraków 2004.
 11. „Nie ma rozpusty większej niż myślenie...” Teksty filozoficzne w edukacji polonistycznej w:Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty” , Universitas, Kraków 2004.
 12. Między słowem, obrazem i dźwiękiem, czyli uczeń wobec różnych tekstów kultury,w:Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty” , Universitas, Kraków 2004.
 13. Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela-polonisty,  seria: Edukacja nauczycielska polonisty, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], Wyd. Universitas, Kraków 2005.
 14. Zadanie domowe a indywidualizacja nauczania (współautor: E. Nowak), w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela-polonisty,  seria: Edukacja nauczycielska polonisty, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], Wyd. Universitas, Kraków 2005.
 15. Polonista wobec konieczności ciągłego doskonalenia swoich i ucznia umiejętności, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela-polonisty, seria: Edukacja nauczycielska polonisty, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], Wyd. Universitas, Kraków 2005.
 16. Kontrowersje wokół sztuki jako wspólne doświadczenie odbiorców z różnych kręgów kulturowych; w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005.
 17. Zabawy z Mrożkiem a nauczanie komunikacyjne; w: Sprawności przede wszystkim.  Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Kraków 2006.
 18. Narodziny teatru i dramatu, w: Skarb w słowa zaklęty. Kształcenie literackie i kulturowe, Podręcznik do trzeciej klasy gimnazjum, WSiP, Warszawa 2006.
 19. Teatr epoki Szekspira, w: Skarb w słowa zaklęty. Kształcenie literackie i kulturowe, Podręcznik do trzeciej klasy gimnazjum, WSiP, Warszawa 2006.
 20. Niezgoda na bylejakość, czyli jak rodzi się dobry nauczyciel, Wstęp do: J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, seria: Edukacja nauczycielska polonisty, Wyd. Universitas, Kraków 2006.  
 21. Pytania dydaktyki wobec teorii chaosu, w: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu, [red.} K. Bakuła i D. Heck, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2006.
 22. Aművészet értelmezése és a nemzetiségi előitéletek legyőzése. Inter- és multikulturalítas dilemmái (Rozumienie sztuki a przezwyciężanie uprzedzeń narodowościowych), tłum. D. Várnai, w: Interkulturalís kommunikáció: nyelvi és kulturálís sokszínűség Európában  (Komunikacja interkulturowa: wielość języków i wielość kultur w Europie), (red.) Sándor István Nagy, ELTE, Magyar Tudományos Akadémia, Budapeszt 2006.
 23. Przywrócić czytelnika literaturze. Szkolne strategie lektury wobec „stanu nieczytania”, w: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, (red.) E. Bańkowska i A. Mikołajczuk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 24. Każde dziecko jest inne, Wstęp do: Patrycja Huget, Od dzieciństwa ku młodości, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007. 
 25. Szkolna polonistyka wobec tajemnicy jednostkowego „zdarzenia lektury”, w: „Czytanie” tekstów kultury: metodologia, badania, metodyka,Wydawnictwo UMCS Lublin 2007.
 26. Nauczyciel – przyjaciel – terapeuta, Wstęp do: Anna Włodarczyk, Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty, seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007.
 27. Dialogi międzytekstowe, w: Szkolne spotkania z literaturą, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007.
 28. Uczeń wobec języka literatury najmłodszej, w: Szkolne spotkania z literaturą, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007.
 29. 29. Szkolne spotkanie z dziełem, Wstęp do: Szkolne spotkania z literaturą, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2007.
 30. 30. Dylematy autora podręcznika, w: Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły (ponadgimnazjalnej), WydawnictwoUAM,Poznań 2008.
 31. Nauczanie literatury w „czasie marnym”, czyli jak kształcić wrażliwość aksjologiczną wobec tekstu kultury, w: Wartościowanie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2008.
 32. Uwierzyć w potęgę wartości,Wstęp do:Wartościowanie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2008.
 33. Arcydzieła niepoprawne, czyli o potrzebie krytycznego czytania, w: W trosce dobrą edukację, Teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2009.
 34. „Gdyby byli tacy, jak my…”, czyli edukacja polonistyczna wobec dylematów Inności, w: Co oznacza dialog kultur w edukacji?, pod red. B. Myrdzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 35. Zmiany w modelu kształcenia nauczycieli, w: Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II, pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS , Wyd. Naukowe UP, Kraków 2010.
 36. Reading Recovery, czyli zagraniczne programy czytelniczej edukacji wczesnoszkolnej a potrzeby polskiej szkoły, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010.
 37. Przygotowani do wolności? Przygotowanie do odpowiedzialnego wyboru lektury szkolnej i sposobu jej interpretacji, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010.
 38. Frustracje i nadzieje edukacji, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010.
 39. Kształcenie nauczycieli wobec współczesnych dyskusji na temat  celu edukacji uniwersyteckiej, w: Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury, Księga dedykowana profesor Barbarze Myrdzik, Lublin 2010.
 40. Teacher procedures and strategies, w: Content and Language Integrated Learning (CLIL). Training Modules, red. J. Rowe, Liverpool Hope University, Liverpool 2010.
 41. Kłopotliwi współcześni.Nieobecność nieusprawiedliwiona,w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2011.
 42. Czas zatrzymany, czas spowolniony. Proza Janusza Andermana,w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2011.
 43. Najpierw muszą chcieć czytać. Studenci zachęcają licealistów do lektury, w: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2011.
 44. Trajektorie czytania. O losowej naturze procesu lektury, w: Efekt motyla II. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu, Studia pod redakcją K. Bakuły i D. Heck, Kraków 2011.
 45. Polonistyczne lekcje wrażliwości, w: „Z Teorii i Praktyki Języka Polskiego”, pod red. H. Synowiec, Katowice 2011.

Artykuły

 1. Prometeusz, Marks, Herbert i "Paciorki jednego różańca", „Powiększenie” 1981, nr 1.
 2. Eschatologia Wernera Herzoga, „Film” 1981, nr 28.
 3. Estetyka komizmu we współczesnym filmie, „Powiększenie” 1981, nr 3.
 4. Odkurzone anegdoty, „Powiększenie” 1981, nr 4.
 5. Czyści, dobrzy i bez gniewu, w: Filmowe inspiracje twórczością Marka Hłaski, Kraków 1982.
 6. Diabeł ma się dobrze. Scenariusze Wiesława Dymnego, „Powiększenie” 1983, nr 4.
 7. Zatańczmy "Balladynę", czyli gry dramatyczne w nowym programie języka polskiego w szkole podstawowej, „Polonistyka”, 1986, nr 1.
 8. Nauczyciel ‑ nie święty, „Język Polski w Szkole”, 1987, nr 2.
 9. Folklor dziecięcy a poezja Mirona Białoszewskiego, „Polonistyka” 1990, nr 2‑3.
 10. Zespoły ‑ przeżytek, eksperyment, potrzeba? , „Polonistyka” 1991, nr 3.
 11. Twórcze improwizacje, gry dramatyczne, "Polonistyka" 1994, nr 10.
 12. Między błazeństwem a gniewem... Friedrich Dürrenmatt "Wizyta starszej pani", „Język Polski w Szkole Średniej” 1997/98, nr 1.
 13. Rabelais: Śmiech to szczere królestwo człowieka, „Język Polski w Szkole Średniej”1997/98, nr 4.
 14. 104. Nie tylko ballagás, czyli o szkolnictwie na Węgrzech, „Polonistyka” 1999, nr 2.
 15. Az irodalmi groteszk. Fordított világ - a groteszk főbb témakörei [Groteska literacka. Świat na opak - główne kręgi tematyczne groteski], tłumacz. Erzsébet Szenyán, w: „Magyar Napló” 1999, nr 4.
 16. „Szarpajmy klasyka na sztuki”, czyli ostatni raz o Mickiewiczu, „Język Polski w Szkole Średniej”, 1999, nr 3.
 17. Ideał kobiety w literaturze i malarstwie baroku, „Język Polski w Szkole Średniej”, 2000/2001, nr 1.
 18. Średniowieczny święty w XXI wieku. O Świętym Franciszku  z Asyżu - międzyprzedmiotowo, w: “Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2.
 19. “Barwy epok”, czyli o literaturze i kulturze dawnej“, Polonistyka” 2002, nr 5.
 20. Uczyć dla lektury, „Polonistyka” 2003, nr 10.
 21. Jak uczyć? Nauczyciel wobec koniecznych zmian i przemijających mód, w: „Gazeta Szkolna” 2004, nr 8.
 22. Sodoma, Gomora i Bortnowski, czyli kontrowersje wokół odbioru sztuki w szkole, w: “Zeszyty Szkolne” 2005, nr 2.
 23. Mrożek – śmieszy, tumani, przestrasza..., czyli jak czytać literaturę współczesną w szkole, w: “Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3.
 24. Bezład słów, bezsilność czytelnika. Uczeń wobec języka nowej literatury, w: “Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1.
 25. Dylematy autora podręcznika, „Polonistyka” 2007, nr 2.
 26. Zmiany w modelu kształcenia nauczycieli, w: „Polonistyka” 2009, z. 4.
 27. Dialogue and the teaching of literature in search of the lost reader, “Critical and Reflective Practice in Education” 2009 nr 1 [wyd. Marjon University in Plymouth].
 28. CLIL teaching from the point of view of the subject teacher, (współautor: W. Bobiński), “Cauce. Revista Internacional de Filologia y su Didáctica” 2009, nr 32. [wyd. Universidad de Sevilla, Hiszpania]
 29. Polish experience in primary CLIL, (współautor: W. Bobiński), “Scuola e Lingue Moderne”, 2010, nr 6-7. [wyd. Associazione Nazionale di Insegnanti di Lingue Straniere, Włochy]
 30. Polonistyka szkolna – pilne pytania, „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 3.
 31. Nauczyciel polonista wobec digitalnego pokolenia nieczytającego książek. Nowy – stary język edukacji literackiej w: „Przemiany metajęzyka. Polonistyka wobec doświadczenia ponowoczesności”, Kraków UJ 2011, dostępne online.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 15:42 - Aleksandra Dziak