Projekt „PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy” zrealizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z:

  • Uniwersytet Paris 8 (Francja)
  • Uniwersytet Haute-Alsace (Francja)
  • Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (Rosja)
  • Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (Ukraina)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Projekt adresowany jest do: studentów i absolwentów KUL Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej, studentów KUL innych kierunków, osób spoza społeczności akademickiej KUL, pracowników naukowo-dydaktycznych z całego kraju.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Instytucie Filologii Romańskiej oraz Instytucie Filologii Słowiańskiej programu rozwoju polegającego na wsparciu studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osoby spoza społeczności akademickiej w zakresie kompetencji w językach obcych do celów zawodowych i ścisłego powiązania oferty dydaktycznej z wymogami rynku pracy.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 12:43 - Piotr Siemaszko