Pytania na egzamin inżynierski 2015/2016

 

 Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

 

 1. Czym zajmuje się chemia
 2. Podstawowe założenia teorii atomistycznej
 3. Układ okresowy a budowa atomu
 4. Rodzaje roztworów i wyrażanie ich stężeń
 5. Podstawowe wiązania chemiczne
 6. Związki kompleksowe i ich zastosowanie
 7. Procesy redoks
 8. Związki tlenowe azotu
 9. Siarka i jej podstawowe związki
 10. Metale ciężkie i ich zagrożenie dla środowiska
 11. Związki chromu i ich toksyczność
 12. Atmosfera ziemska jej cechy i właściwości
 13. Gazy cieplarniane wady i zalety
 14. Emisja naturalna i antropogeniczna
 15. Procesy fizyczne wykorzystywane do oczyszczania gazów
 16. Kwaśne deszcze i ich przyczyna
 17. Sygnały analityczne
 18. Oznaczanie stężenia jonów wodorowych ( pH roztworów)
 19. Węgiel i jego związki
 20. Elektrody jonoselektywne

 

 

Katedra Ochrony Wód

 

 1. Charakterystyka procesów zachodzących w skali zlewni ograniczających dostęp do wody zarówno co do ilości jak i jakości wody.
 2. Właściwości wody wykorzystywane w procesach produkcyjnych/przemysłowych
 3. Właściwości ścieków odprowadzanych z zakładów  przemysłu owocowo-warzywnego
 4. Elementy modelu gospodarki wodno-ściekowej zakładu przemysłowego
 5. Podstawowe efekty środowiskowe wzrostu żyzności wód
 6. Jaki charakter działań odtwarzających „małą retencję” w zlewni są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju
 7. Wpływ na proces eutrofizacji wód zanieczyszczeń ze źródeł o charakterze obszarowym i o charakterze punktowym.
 8. Charakterystyka naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na stosunki wodne w glebie/gruncie
 9. Jakimi metodami wykonuje się zabiegi agromelioracyjne, melioracje leśne i fitomelioracje
 10. Przykłady trwałych zabiegów melioracyjnych na terenach urzeźbionych
 11. Przyczyny i skutki zagęszczenia warstwy ornej i podglebia na polach uprawnych
 12. Sposoby przeciwdziałania zagęszczeniu warstwy podoranej na polach uprawnych
 13. Co to są „zasoby naturalne” - charakterystyka i powiązania
 14. Istota i rozwój antropopresji
 15. Definicje skażenia i zanieczyszczenia - przykłady dla powietrza, wód i gleb
 16. Dlaczego obecność trójhalometanów w wodzie jest  szkodliwa i kiedy powstają
 17. Rodzaje zanieczyszczeń usuwanych z wody przeznaczonej do spożycia
 18. Pozytywne i negatywne skutki usuwania z wody mętności i barwy
 19. Metody usuwania mikroorganizmów z wody przeznaczonej do picia
 20. Publiczne wody powierzchniowe - podział ze względu na prawa właścicielskie
 21. Dlaczego w gospodarce wodnej wyróżnia się „utrzymywanie wód i urządzeń wodnych” oraz „regulacja wód”
 22. Podać przykłady i charakterystykę melioracji wodnych podstawowych
 23. Podać przykłady i charakterystykę melioracji wodnych szczegółowych
 24. Budowla piętrząca - czym różnią się: jaz, zapora i stopień.
 25. Jednolita część wód powierzchniowych (J.C.W.P.), czym różnią się jednolite części wód: naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych.
 26. Spadek jednostkowy koryta rzeki/potoku- co to jest i jak się zmienia z biegiem cieku.
 27. Powstawanie opadu atmosferycznego, podać podstawowe rodzaje
 28. Od czego zależy i jak przebiega spływ powierzchniowy i podziemny
 29. Omówić korytotwórcze działanie rzeki/potoku używając następujących terminów: bystrze, ploso, linia brzegu, linia nurtu, łożysko
 30. Różnice konstrukcyjne pomiędzy systemami odwodnień na terenach zurbanizowanych i terenach rolniczych

 

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

 

 1. Pierwsza zasada termodynamiki
 2. Energia układu, energia wewnętrzna, entalpia
 3. Matematyczne sformułowanie II zasady termodynamiki
 4. Co to jest dyfuzja?
 5. Wilgotność bezwzględna i względna powietrza
 6. Podstawowe sposoby przenoszenia ciepła
 7. Przewodzenie, wnikanie i przenikanie ciepła przez przegrody płaskie
 8. Podstawowe stopy metali
 9. Polimery i ich właściwości
 10. Usuwanie substancji biogennych ze ścieków
 11. Rodzaje ścieków
 12. Osad czynny
 13. Mechaniczne metody oczyszczania ścieków
 14. Biologiczne metody oczyszczania ścieków
 15. Co to są odpady komunalne?
 16. Jakie są metody postępowania z odpadami komunalnymi?
 17. Na czym polega recykling i odzysk surowców.
 18. Co to jest kompostowanie?
 19. Co to są mineralne surowce odpadowe?
 20. Charakterystyka odpadów niebezpiecznych

 

 

 

Katedra Fizyki Stosowanej

 

 1. Zasady dynamiki Newtona
 2. Prędkość graniczna w ruchu ciała w powietrzu
 3. Charakterystyka pola grawitacyjnego Ziemi
 4. Ruch harmoniczny wahadła sprężynowego
 5. Przewodność elektryczna cieczy
 6. Ugięcia światła na granicy rozdziału ośrodków optycznie czynnych
 7. Złącze półprzewodników n-p, dioda prostownicza
 8. Zjawisko lepkości cieczy, w tym przepływ cieczy w długiej poziomej rurce
 9. Napięcie powierzchniowe w cieczy, w tym zjawisko włoskowatości
 10. Parcie i ciśnienie w środowisku naturalnym
 11. Tarcia mechaniczne, w tym tarcie statyczne i kinetyczne

 

 

Pracownia Biologii Środowiska

 

 1. Metody mechaniczne oczyszczania ścieków- wymienić i krótko scharakteryzować.
 2. Metody biologiczne oczyszczania ścieków- wymienić i krótko scharakteryzować.
 3. Metody chemiczne oczyszczania ścieków- wymienić i krótko scharakteryzować.
 4. Fermentacja metanowa osadów ściekowych- etapy, ogólna charakterystyka.
 5. Osad czynny- skład i rola.
 6. Stabilizacja tlenowa osadów ściekowych
 7. Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych

 

 

Pracownia Ekonomicznych Podstaw Ekologii

 

 1. Jakie znasz metody wyceny środowiska, scharakteryzuj jedną z nich.
 2. W jaki sposób zorganizowane jest w Polsce system dofinansowania przedsięwzięć ochrony środowiska.
 3. Wymień i omów zasady polityki ekologicznej.
 4. Wymień i omów fundusze Unii Europejskiej, które wspierają działania ochrony środowiska.
 5. Jakie wydatki bieżące ponoszą gospodarstwa domowe zaliczane do opłat środowiskowych.
 6. Co to jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
 7. Na czym polega udział społeczeństwa w procedurze OOŚ .
 8. Co to jest instalacja, i jakie są prawne wymogi funkcjonowania instalacji według ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Scharakteryzuj opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska.
Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015, godz. 14:32 - Rafał Kuzioła