logo-ROPS

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie utworzony został na mocy 

uchwały Nr XIII/209/03 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 listopada 2003 r. 

w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

będącego wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną – ROPS w Lublinie prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 2004 r.
Celem działania ROPS w Lublinie jest realizacja zadań własnych i zleconych 

Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie:
- pomocy społecznej,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałania uzależnieniom,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Lublinie działa Ośrodek Adopcyjny wraz z filiami Biała Podlaska, Chełm, Zamość.

Więcej na stronie www.rops.lubelskie.pl

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 11:13 - Justyna Tarkowska