Wszelkie aktualne regulacje prawne w zakresie zamówień publicznych, znajdują się na następującej stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

 

Aktualny teksty ustawy Prawo zamówień publicznych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

Od dnia 16.04.2014 r. próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 30 000 Euro.  

 

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 4,3117.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego

 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

  • 221 000 euro – dla dostaw lub usług,
  • 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień

Rozporządzenie dotyczące Słownika CPV.pdf

Informacje o sposobie korzystania ze Wspólnego Słownika zamówień:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik_zamowien.html

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 14:35 - Agnieszka Hencner-Chmiel