Wszelkie aktualne regulacje prawne w zakresie zamówień publicznych, znajdują się na następującej stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

 

 

W dniu 28 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2016 r. wynosi 4,1749.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego

 

 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

  • 209 000 euro – dla dostaw lub usług,
  • 5 225 000 euro – dla robót budowlanych;

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 

 

Od dnia 16.04.2014 r. został zwiększony próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 000 euro wprowadzony ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 01.04.2014 r. Poz. 423).

Ustawa o zamianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dn. 14.03.2014 r.

  

 

Wspólny Słownik Zamówień

Rozporządzenie dotyczące Słownika CPV.pdf

Informacje o sposobie korzystania ze Wspólnego Słownika zamówień:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik_zamowien.html

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 20:57 - Agnieszka Hencner-Chmiel