OPEN STAGE – Twoje 5 minut na scenie Regulamin konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Uczelniany Samorząd Studentów KUL JPII.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów i pracowników KUL JP II.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy przesład drogą internetową na adres: openstage2010@gmail.com najpóźniej do dnia 20.04.2010 r.
 4. Każdy z Uczestników może wystąpid tylko raz.
 5. Uczestnicy są zobowiązani przedstawid krótki występ ok. 5 min opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyd przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD z nagraniem podkładu muzycznego.
 6. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika występ jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 7. Uczestnik ma prawo wystąpid sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry lub grupy innych uczestników
 8. Uczestnik zgłasza potrzebne do występu warunki techniczne, przy czym Organizator zastrzega, że byd może nie wszystkie będą mogły zostad spełnione (z przyczyn niezależnych od Organizatora).
 9. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap I – eliminacje wśród zgłoszonych Uczestników przez Organizatora komisją kwalifikacyjną etap II – występ przed publicznością i Jury podczas gali Open Stage, 17.05.2010
 10. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego prezentacja zostanie wybrana przez Jury konkursowe i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatorów z powodu naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, które mogą sprawid, że udział Uczestnika w Konkursie jest niemożliwy.
 11. Nagrodę Publiczności otrzyma Uczestnik, którego występ otrzyma najwięcej głosów publiczności i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatorów z powodu naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, które mogą sprawid, że udział Uczestnika w Konkursie jest niemożliwy.
 12. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu 2
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
 14. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowieo niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej Konkursu
 16. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Autor: Joanna Reczek
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2010, godz. 19:25 - Joanna Reczek