REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Dom studencki, zwany dalej DS, jest integralną częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów, zwanych dalej mieszkańcami DS, miejscem ich nauki i wypoczynku.

2. W przypadku wolnych miejsc w DS mogą być zakwaterowane inne osoby zwane również mieszkańcami DS.

3. Kierownik DS, zwany dalej Kierownikiem, zarządza DS w imieniu władz Uniwersytetu i czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

4. Kierownik dba o warunki do nauki i wypoczynku mieszkańców DS.

5. Organem samorządu mieszkańców DS jest Rada Mieszkańców, zwana dalej Radą.

6. Sposób powoływania oraz uprawnienia Rady określają odrębne Regulaminy.

 

 

ZASADY ZAKWATEROWANIA
§ 2

1. Zakwaterowanie studenta w DS następuje na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej, zwanej dalej KS lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS, o przyznaniu miejsca w DS.

2. Plan zakwaterowania studentów przygotowuje Kierownik, uwzględniając w miarę możliwości propozycje mieszkańców DS. 3. Student, któremu zostało przyznane miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzić fakt zamieszkania w przydzielonym DS do 5 października, pod rygorem utraty przyznanego miejsca. O skutkach upływu tego terminu uprawniony zostaje poinformowany w decyzji KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS.

4. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 3, student zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej (listownie bądź pocztą elektroniczną) Kierownika o terminie zakwaterowania.

5. Niezależnie od terminu zakwaterowania student ponosi odpowiedzialność finansową za przyznane miejsce w DS od miesiąca przyznania.

6. Student w dniu zakwaterowania, jednak nie później niż do 5 października, zobowiązany jest do zapoznania się z:

a) Regulaminem DS - fakt ten powinien poświadczyć własnoręcznym podpisem na oświadczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1);

b) Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL;

c) przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

7. W dniu zakwaterowania student zobowiązany jest przedłożyć:

a) decyzję KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS;

b) dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

c) 2 zdjęcia legitymacyjne.

8. Przy zakwaterowaniu student otrzymuje Kartę Mieszkańca DS.

9. Decyzję o przyznaniu miejsca w DS w ciągu roku akademickiego podejmuje Kierownik.

10. Kierownik jest uprawniony do przekwaterowania mieszkańca do innego pokoju lub segmentu w ciągu roku akademickiego w celu efektywnego wykorzystania miejsca w DS. lub ze względów porządkowych. W przypadku braku zgody na przekwaterowanie do innego pokoju mieszkaniec DS ponosi pełne koszty utrzymania zajmowanego pokoju według liczby zajmowanych miejsc.

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 3

1. Mieszkaniec DS zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu zamieszkania w DS. do 5 dnia każdego miesiąca, w wysokości zgodnej z zarządzeniem właściwego prorektora.

2. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego terminu, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe, płatne przy zaległości powyżej 10 zł.

3. Studentowi może nie zostać przyznane miejsce w DS na kolejny rok akademicki, jeśli zalega z opłatą przynajmniej za jeden miesiąc za miejsce w DS na koniec okresu zamieszkania w danym roku akademickim. Informacja na temat zaległości w opłatach za miejsce w DS zostaje przekazana przez Kierownika do odpowiedniej Komisji przyznającej miejsce w DS.

 

 

ZASADY WYKWATEROWANIA
§ 4

1. Student opuszczający DS zobowiązany jest:

a) uregulować wszelkie opłaty związane z zamieszkaniem w DS;

b) zdać w należytym porządku pokój lub segment w obecności pracownika administracji budynku;

c) pokryć koszty wyrządzonych szkód;

d) zwrócić wypożyczony sprzęt;

e) zdać Kartę Mieszkańca DS.

2. Na koniec okresu, na który zostało przyznane miejsce w DS w danym roku akademickim, tj. do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy DS mają obowiązek przygotować pokój lub segment do odbioru zgodnie z przepisami zawartymi w ust. 1.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
§ 5

1. Mieszkaniec DS ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za zawinione uszkodzenia ścian, drzwi, urządzeń lub wyposażenia DS.

2. Wycena zniszczenia następuje na podstawie faktycznego kosztu naprawy lub wymiany sprzętu. Decyzję o naprawie bądź wymianie podejmuje Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik.

3. W przypadku nieustalenia sprawcy szkody odpowiedzialnością materialną zostaną solidarnie obciążeni odpowiednio mieszkańcy pokoju lub segmentu w zależności od charakteru szkody i miejsca jej powstania.

4. Mieszkaniec DS zobowiązany jest do zgłaszania pracownikowi recepcji wszelkich zauważonych uszkodzeń i awarii wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju lub segmentu.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DS
§ 6

1. Mieszkańcy DS mają prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności organizowanych na terenie DS;

b) wyrażać opinie i wysuwać postulaty we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem DS;

c) wybierać i być wybieranym do organów Rady;

d) prosić o interwencję ze strony Rady w przypadku naruszenia ich praw;

e) przyjmować gości w pokojach według zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

f) korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku na zasadach określonych przez Kierownika;

g) pozostawić w depozycie, o ile został on wyznaczony przez Kierownika, część swego mienia na okres wakacji ściśle według zasad określonych przez Kierownika;

h) do niezakłóconej ciszy nocnej.

2. Mieszkańcy DS mają obowiązek:

a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, o którym mowa w Statucie KUL;

b) stosować się do norm współżycia społecznego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i zasadami dobrego wychowania;

c) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz Uniwersytetu oraz Kierownika; 

d) przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz porządkowych;

e) dokonać w określonym terminie czynności meldunkowych;

f) dbać o mienie DS, porządek i czystość w swoim pokoju lub segmencie oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku;

g) wyrzucać śmieci w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z zasadami obowiązującymi w DS;

h) terminowo uiszczać opłaty za miejsce w DS;

i) okazywać w recepcji ważną Kartę Mieszkańca DS z aktualną fotografią przy każdorazowym wchodzeniu na teren DS i przy pobieraniu klucza z recepcji;

j) pozostawiać klucz od pokoju w recepcji przy każdorazowym wyjściu z DS;

k) przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00.

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 7

1. DS otwarty jest w godzinach od 6.00. do 23.00.

2. Od 23.00 do 6.00 wejście na teren DS może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu na recepcji przez zainteresowanego mieszkańca DS o późniejszej godzinie powrotu. Wyjście z DS po godz. 23.00 jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Na terenie DS obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 6.00.

4. Zasady funkcjonowania DS w okresach: ferii Świąt Bożego Narodzenia, przerwy międzysemestralnej, ferii wielkanocnych i wakacji letnich określa szczegółowo Kierownik w porozumieniu z właściwym prorektorem.

 

 

§ 8

Na terenie DS zakazane jest:

a) wchodzenie i przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych;

b) spożywanie, posiadanie, rozprowadzanie i handel napojami alkoholowymi, narkotykami i środkami psychoaktywnymi;

c) palenie tytoniu poza miejscem do tego przeznaczonym;

d) samowolne przenoszenie się do innych pokojów lub segmentów;

e) używanie sprzętu audiowizualnego w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę i wypoczynek;

f) wnoszenie i przechowywanie przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców (np. broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych);

g) samodzielne zakładanie, przerabianie oraz naprawianie instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, wodnej, gazowej i komputerowej;

h) przerabianie zamków i dorabianie kluczy do drzwi;

i) używanie urządzeń będących źródłem znacznego poboru prądu oraz stanowiących zagrożenie pożarowe (np. mikrofalówki, kuchenki elektryczne itp.);

j) wynoszenie poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń DS, zmienianie wyposażenia pokoju lub segmentu oraz pomieszczeń ogólnego użytku;

k) oklejanie, malowanie ścian, drzwi i wyposażenia DS;

l) umieszczanie ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscem do tego przeznaczonym, bez zgody pracownika DS;

m)prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej oraz organizowanie zbiórek pieniężnych bez zgody władz Uniwersytetu;

n) wprowadzanie pojazdów mechanicznych do pomieszczeń DS;

o) wprowadzanie i hodowanie zwierząt;

p) wyrzucanie śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi;

q) urządzanie gier hazardowych;

r) każde zachowanie, które może utrudniać mieszkanie w DS.

 

 

§ 9

W uzasadnionych przypadkach (np. awaria) Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik DS, w obecności drugiej osoby, może wejść do pokoju lub segmentu w czasie nieobecności mieszkańców DS.

 

 

 

ZASADY ODWIEDZIN
§ 10

1. Odwiedziny w pokojach lub segmentach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców DS w godzinach od 10.00 do 22.00, przy zachowaniu następujących zasad:

a) odwiedzający pozostawia w recepcji dokument tożsamości ze zdjęciem;

b) odwiedzający ma obowiązek podania recepcjoniście imienia i nazwiska oraz numeru pokoju osoby odwiedzanej;

c) odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

d) osoba odwiedzana ponosi odpowiedzialność, w tym również materialną, za zachowanie odwiedzającego.

2. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, użycie środków psychoaktywnych lub zachowujące się niezgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie mają prawa wstępu na teren DS.

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik ma prawo zakazać wstępu do DS osobom, które nie posiadają Karty Mieszkańca DS.

4. Zabrania się udzielania noclegu przez mieszkańca DS osobom z zewnątrz pod groźbą utraty miejsca w DS.

5. Po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w recepcji DS, istnieje możliwość odpłatnego noclegu gości mieszkańca DS w pokojach gościnnych,

 

 

 

UTRATA PRAWA DO ZAMIESZKANIA W DS
§ 11

1. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w DS w przypadku:

a) ukończenia studiów;

b) skreślenia z listy studentów;

c) uzyskania urlopu;

d) uczestnictwa w wymianie międzyuczelnianej (program MOST lub Erasmus).

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, Kierownik dokonuje skreślenia studenta z listy mieszkańców DS, o czym powiadamia KS.

3. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik, na pisemną prośbę mieszkańca, o którym mowa w ustępie 1, może zezwolić na dalsze zamieszkiwanie w DS.

4. W przypadku, gdy mieszkaniec rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza postanowienia zawarte w § 8 oraz gdy łamie zasady współżycia społecznego, Kierownik może podjąć decyzję w trybie natychmiastowym o usunięciu mieszkańca z DS, o czym pisemnie informuje mieszkańca DS i właściwego prorektora.

5. Od decyzji Kierownika o skreśleniu z listy mieszkańców DS przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do właściwego prorektora, z zastrzeżeniem że odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Kierownika.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1. W przypadku naruszenia przez mieszkańca DS postanowień niniejszego Regulaminu Kierownik może zastosować wobec niego:

a) ustne lub pisemne upomnienie;

b) dokonać skreślenia z listy mieszkańców DS;

c) podjąć decyzję o usunięciu z listy mieszkańca DS w trybie natychmiastowym.

2. Jeśli mieszkaniec DS w poprzednim roku akademickim otrzymał co najmniej dwa pisemne upomnienia, informacja na ten temat zostaje przesłana przez Kierownika do odpowiedniej komisji przyznającej miejsca w DS.

3. Wobec doktorantów i mieszkańców, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

4. Do spraw zakwaterowania mieszkańców DS ma zastosowanie Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL.

5. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu jest właściwy prorektor.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora KUL.

 

 

 

 

Regulamin w wersji pdf (+ zał.1)

Autor: sEP
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2015, godz. 23:58 - Ewa Protaś