REGULAMIN KOŁA EDYTORÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Koło nosi nazwę: Koło Edytorów KUL.

Art. 2. Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Art. 3. Koło posługuje się pieczątką okrągłą z napisem Koło Edytorów KUL.

Art. 4. Podstawą działalności Koła Edytorów KUL jest statut i regulamin zatwierdzony przez Senat Akademicki KUL. Senat Akademicki KUL wyznacza kuratora Koła, który będzie czuwał nad zgodnością działalności Koła z jego regulaminem.

CZĘŚĆ II

CELE STOWARZYSZENIA

Art. 5. Cele Koła Edytorów KUL:

1. osiągnięcie jak najwyższego poziomu naukowego w dziedzinie edytorstwa,

2. tworzenie forum studenckiej specjalistycznej pracy naukowej nad zagadnieniami tekstu i edycji w obrębie studiów filologicznych oraz innych pokrewnych lub zbliżonych pracą badawczą,

3. udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych społecznej komunikacji tekstu, typografii, prawu autorskiemu oraz nowym technologiom, szczególnie informatycznym,

4. działalność popularyzatorska: publikacje za pomocą tradycyjnych i nowych mediów komunikacyjnych (czasopisma, książki naukowe i popularnonaukowe, poczta elektroniczna, internetowe forum dyskusyjne. i inne),

5. promowanie kultury i literatury poprzez organizowanie spotkań naukowych
z autorami i naukowcami,

6. pozyskanie jak największej liczby sympatyków, tj. osób pragnących bliżej poznać zagadnienia naukowej i technicznej edycji tekstu.

CZĘŚĆ III

ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 6. Działalność Koła:

1. organizuje cykliczne spotkania naukowe,

2. wydaje publikacje własne (biuletyny, czasopisma),

3. prowadzi prace nad edycjami autorów współczesnych jako przygotowanie do edycji krytycznych,

4. prowadzi kronikę Koła,

5. organizuje spotkania z autorami i naukowcami otwarte dla studentów,

6. bada różne aspekty prawa autorskiego (szczególnie związane z technologiami informatycznymi).

CZĘŚĆ IV

CZŁONKOWIE KOŁA. ICH OBOWIAZKI I PRAWA

Art. 7.     1. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Koła mogą być studenci wszystkich kierunków studiów KUL, absolwenci i pracownicy KUL.

3. Członkami nadzwyczajnymi Koła mogą być osoby spoza KUL zasłużone dla Koła w sprawach zarówno naukowych, jak organizacyjnych, które zgodzą się na propozycję przedstawioną przez prezesa lub kuratora za zgodą Zarządu Koła.

4. Członkami honorowymi Koła mogą być osoby szczególnie zasłużone dla edytorstwa, które zgodzą się na propozycję przedstawioną przez prezesa lub kuratora za zgodą Walnego Zgromadzenia.

Art. 8. Obowiązkiem członka Koła jest:

1. brać udział w pracach Koła,

2. przestrzegać przepisów regulaminu oraz uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia,

3. godnie reprezentować środowisko naukowe KUL.

Art. 9. Członkom zwyczajnym Koła przysługują następujące uprawnienia:

1. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu,

2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,

3. korzystanie z wyników osiągniętych przez skoordynowaną pracę całego Stowarzyszenia.

Art. 10. Prawa członka traci się przez:

1. wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie do Zarządu Koła,

2. skreślenie z listy członków przez Zarząd w wypadkach:

a) nieuczęszczania na zebrania (dotyczy członków zwyczajnych),

b) niewypełniania obowiązków, wynikających z przynależności do Koła (dotyczy członków zwyczajnych),

c) niegodne naukowca zachowanie, w szczególności naruszanie praw autorskich i złe obyczaje naukowe.

CZĘŚĆ V

WŁADZE KOŁA

Art. 11. Władzami Koła są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd.

Art. 12. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą uchwałodawczą Koła. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. ustalenie ogólnego kierunku działalności Koła,

2. wybór pozostałych władz Koła na okres jednego roku,

3. przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu i udzielenie mu absolutorium,

4. ustalenie wysokości składki członkowskiej,

5. uchwalenie zmiany regulaminu Koła,

6. decyzja o rozwiązaniu Koła.

Art. 13. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje prezes Koła:

1. z własnej inicjatywy,

2. na skutek uchwały Zarządu,

3. na żądanie kuratora Koła,

4. na wniosek podpisany przynajmniej przez 1/3 liczby członków Koła.

Zgromadzenie to obraduje tylko nad sprawami przedłożonymi przez inicjatorów
i w ustalonym z góry porządku obrad. W wypadkach przewidzianych w punktach 2-4 prezes powinien zwołać Walne Zgromadzenie w przeciągu 2 tygodni od chwili wpłynięcia żądania. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia proponowanego porządku obrad.

Art. 14. Do odbycia Walnego Zgromadzenia potrzebna jest w pierwszym terminie najmniej połowa członków, a w drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

ZARZĄD

Art. 15.   1. Zarząd składa się z 4-6 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

2. W razie potrzeby Walne Zgromadzenie może wybrać poza osobami wymienionymi w art. 15 pkt. 1 dodatkowo dwóch innych członków.

3. W razie potrzeby w Zarządzie na własne życzenie zasiada kurator Koła z pełnym prawem głosu.

 

Art. 16. Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentacja Koła na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

3. uchwalanie regulaminu Zarządu,

4. prawo przyjmowania członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz proponowania Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,

5. uchwalenie budżetu i gospodarowanie majątkiem Koła,

6. decydowanie we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji innych organów Koła.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i jest przed nim odpowiedzialny.

Art. 17. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania Jego kadencji jego funkcje przejmuje wiceprezes. Zarząd ma prawo kooptacji dopiero w braku zastępców.

Art. 18. W razie ustąpienia pozostałych członków Zarządu ich następców wybiera Walne Zgromadzenie.

Art. 19.   1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W wypadku równie rozkładających się głosów decyduje głos prezesa.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu Koła upoważnieni są dwuosobowo: prezes lub wiceprezes j sekretarz lub kurator (a w sprawach finansowych skarbnik) łącznie.

Art. 20. Osobą kontrolującą i koordynującą działalność Koła oraz sprawy finansowe jest kurator Koła.

CZĘŚĆ VI

ORGANIZACJA FINANSOWA

Art. 21. Dochody Koła składają się:

1. ze składek członkowskich,

2. z dochodów płynących z działalności Koła,

3. z darowizn od osób fizycznych i prawnych,

4. ze środków finansowych przyznanych przez fundacje i fundusze naukowe,

5. ze środków finansowych przyznanych przez Parlament Studentów KUL.

Art. 22. Ustalenie wysokości składek członków należy do Walnego Zgromadzenia.

Art. 23. Skarbnik wypłaca pieniądze na potrzeby Koła na podstawie uchwały Zarządu.

CZĘŚĆ VII

ZMIANA REGULAMINU

Art. 24.   1. Wnioski o zmianę regulaminu Koła winny być zgłoszone na 14 dni naprzód na ręce prezesa Koła na piśmie, podpisane co najmniej większością 1/3 członków Koła.

2. Zmiany regulaminu dokonuje Walne Zgromadzenie większością najmniej 2/3 głosów przy obecności najmniej połowy członków.

LIKWIDACJA KOŁA

Art. 25. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu uczelni lub regulaminu Koła, Koło może zostać rozwiązane przez Senat Akademicki KUL na wniosek Rektora.

Lublin, 12 stycznia 2011 r.

Autor: Monika Piech
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2011, godz. 01:27 - Monika Piech