Regulamin Koła Naukowego Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Nazwa koła brzmi: Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w skrócie KNS MISH KUL, dalej zwane Kołem

 

2. Koło powstało w wyniku inicjatywy studentów MISH KUL, 22 października 2001r.

 

3. Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

4. Koło posługuje się okrągłą pieczątką noszącą napis: Koło Naukowe Studentów MISH KUL oraz pieczątką prostokątną noszącą napis: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Naukowe Studentów MISH, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

5. Koło działa w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opiekę nad Kołem sprawuje zaakceptowany przez władze uczelni kurator Koła.

 

6. Koło nie posiada osobowości prawnej

 

Rozdział II

Cele i środki działania

7. Celem Koła jest:

1. Pogłębianie wśród członków Koła wiedzy humanistycznej

2. Organizowanie spotkań z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury

3. Organizowanie spotkań o tematyce wykraczającej poza przedmiot nauk humanistycznych

4. Organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie studentów z kulturowym dziedzictwem Lubelszczyzny

5. Organizowanie wyjazdów naukowych

6. Integracja życia studentów MISH

7. Samopomoc studentów w trudnych sytuacjach życiowych

8. Wydawanie pisma studentów MISH

9. Prowadzenie działalności społecznej

 

8. Metody pracy Koła będą ulegać ciągłemu doskonaleniu i wzbogacaniu

 

9. Środki materialne i finansowe Koła pochodzą:

1. Z dotacji władz uczelni

2. Ze składek członków Koła

3. Z dochodów uzyskanych w wyniku organizowania przez Koło imprez

4. Z darowizn i dotacji osób prywatnych i prawnych

 

Rozdział III

Członkowie

10. Członkiem Koła może zostać każdy student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

11. Członkiem sympatykiem może zostać każda inna osoba

 

12. Członek sympatyk nie ma prawa głosu podczas Walnego Zebrania

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków Koła

13. Członkowie Koła mają obowiązek:

1. Wypełniać przyjęte przez siebie obowiązki

2. Przestrzegać regulaminu Koła

3. Czynnie uczestniczyć w pracach Koła

 

14. Członkowie Koła mają prawo do:

1. Czynnego udziały we wszystkich formach aktywności Koła

2. Korzystania z różnych form pomocy udzielanej przez Koło

3. Składania wniosków i propozycji do Władz Koła

4. Opiniowania działalności Koła

 

Rozdział V

Organizacja Koła

15. Organami władzy Koła są:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

 

A. Walne Zebranie

16. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd (Prezesa):

1. Na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich członków

2. Na wniosek Kuratora

3. Z inicjatywy Zarządu

4. Na początku każdego nowego roku akademickiego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia zajęć na Uniwersytecie

5. W przypadku rezygnacji lub usunięcia ponad połowy członków Zarządu

 

17. W przypadkach przewidzianych w punkcie 16 Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie później niż 14 dni od daty wpłyniecia wniosku

 

18. Czas, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania muszą być ogłoszone co najmniej 7 dni przed terminem

 

19. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

 

20. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Wybór, odwołanie i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

2. Podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych pod obrady

3. Wprowadzenie zmian w niniejszym statucie

4. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Koła

 

21. Walne Zebranie obraduje w oparciu o przyjęty przez siebie porządek zebrania zaproponowany przez Zarząd koła.

 

22. Decyzje Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. Decyzje o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Koła wymagają większości kwalifikowanej 2/3, zaś decyzja o rozwiązaniu dodatkowo wymaga obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.

 

23. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek nie wchodzący w skład Zarządu, wybrany zwykłą większością głosów w wyniku głosowania przeprowadzonego przez Prezesa Koła.

 

B. Zarząd

24. Do zadań Zarządu należy:

1. Opracowanie rocznego planu pracy

2. Troska o realizację planu

3. Zarządzanie majątkiem Koła

4. Podejmowanie wszelkich decyzji niesprzecznych ze Statutem

 

25. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga Prezes

 

26. Na czele Zarządu Koła stoi Prezes wybierany w tajnych wyborach.


27. O wyborze Prezesa Koła decyduje Walne Zebranie, w obecności co najmniej połowy członków Koła, wybierając jednego ze zgłoszonych kandydatów, który w pierwszej turze zdobędzie bezwzględną większość głosów (50%+1). W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości odbywa się druga tura wyborów, w której biorą udział dwie osoby o największej liczbie głosów uzyskanej w pierwszej turze.

 

28. Prezes Elekt wybiera 1 lub 2 zastępców, których zatwierdza Walne Zebranie

 

29. Minimalna liczebność Zarządu wynosi 3 osoby (w tym Prezes)

 

30. Walne Zebranie może zwiększyć skład Zarządu na wniosek Prezesa lub członków, wyznaczając sekretarza i skarbnika oraz zatwierdzając kandydatury przez glosowanie

 

31. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka Zarządu, Zarząd może na jego miejsce wybrać innego członka

 

32. Do usunięcia członka Zarządu wymagana jest kwalifikowana większość głosów (50%+1) wszystkich członków Koła. Wniosek o usunięcie któregoś z członków Zarządu musi być ogłoszony wraz z porządkiem obrad na co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem

 

33. W przypadku rezygnacji lub usunięcia ponad połowy członków Zarządu, Prezes Koła jest zobowiązany do ogłoszenia nowych wyborów do Zarządu Koła (zgodnie z regulaminem)

C. Komisja Rewizyjna

34. Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób wybiera na roczną kadencję Walne Zebranie

 

35. Komisja konstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego.

 

36. Zadaniem Komisji jest kontrola finansów i działalności statutowej Koła

 

37. Funkcja członka Komisji nie może być łączona z funkcją członka Zarządu 


38. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka Komisji, Walne Zebranie powinno na jego miejsce dokooptować innego członka.

Rozdział VI

Sekcje

39. W ramach Koła mogą działać specjalistyczne sekcje studentów.

 

40. Zasady funkcjonowania sekcji określa Zarząd Koła.

 

41. Działania sekcji nie mogą być sprzeczne ze statutem Koła

Rozdział VII

Likwidacja Koła

42. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku obniżenia liczby jego członków do 5 osób

 

43. Koło może zostać rozwiązane przez Senat Akademicki KUL na wniosek Kuratora w przypadku podejmowania działań sprzecznych ze Statutem KUL i Regulaminem Koła


Autor: Bartłomiej Szymkowiak
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2010, godz. 18:47 - Bartłomiej Szymkowiak