REGULAMIN KONKURSU
na temat wiedzy z zakresu rynków kapitałowych 


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.     Konkurs organizowany w ramach XX Tygodnia Ekonomicznego oraz konferencji „Behawioralne aspekty inwestowania na rynkach finansowych" zwany dalej ,,Konkursem'' organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej "Organizatorem".

3.     Partnerem Konkursu jest Narodowy Bank Polski.; ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa; www.nbp.pl; zwana dalej "Partnerem".

4.     Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynków kapitałowych

 

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 

1.     W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które są studentami uczelni państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ukończyły 18 rok życia. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

2.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie władz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.     Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 i 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3
ZADANIE KONKURSOWE

 

1.     Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuje kartę zawierającą 20 pytań konkursowych

2.     Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi

3.     Wygrywa ten Uczestnik, który do godziny 16:00, 22 kwietnia 2010r. odpowie poprawnie na wszystkie zadane pytania

4.     W przypadku wystąpienia większej ilości osób poprawnie odpowiadających na pytania konkursowe zostaje zawiązana przez Organizatorów Komisja Konkursowa mająca za zadanie wyłonić jednego zwycięzcę w drodze serii kolejnych pytań.

 

§ 4
KALENDARZ KONKURSU

 

1.     Zgłoszenia do Konkursu odbywają się dnia 22 kwietnia 2010r.

2.     Rozpoczęcie Konkursu nastąpi o godzinie 12:00 dnia 22 kwietnia 2010 r.

3.    Zakończenie Konkursu nastąpi o godzinie 16:00, 22 kwietnia 2010r. Wyniki zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy siedzibie organizatora C-422, najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2010r. po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych z pytaniami  

4.    Wręczenie nagrody rzeczowej nastąpi 23 kwietnia 2010 r., o szczegółach wręczenia nagrody poinformujemy zwycięzców telefonicznie

 

§ 5
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

1.     Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie powinny stawić się na konferencję  „Behawioralne aspekty inwestowania na rynkach finansowych” oraz wypełnić kartę z pytaniami

2.     W karcie zgłoszeniowej wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

3.     O zakwalifikowaniu uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.

4.     Każdy uczestnik może w ramach Konkursu posiadać może wyłącznie jedną kartę konkursową

 

§ 6
ZASADY GRY

 

1.     Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuje kartę konkursową z 20 pytaniami

2.     Celem gry jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 20 pytań zawartych w karcie konkursowej

3.     Piętnaście pytań zawierać będzie test jednokrotnego wyboru uzupełniony 5 pytaniami otwartymi

4.     Ostateczny termin złożenia kart konkursowych upływa 22 kwietnia 2010r. o godzinie 16:00  

5.     Karty należy składać wyznaczonym przedstawicielom Koła Naukowego Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali C-1031, gdzie odbywać się będzie konferencja „Behawioralne aspekty inwestowania na rynkach finansowych”

 

§ 7
INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

1.     Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora i Partnera.

2.     Organizator i Partner może opublikować dane osobowe Uczestników, jedynie za ich zgodą.

3.     Organizator i Partner zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

1.     Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych kart konkursowych dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi oraz wyłonienia zwycięzców

2.     Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który w momencie jego zakończenia tj. o godzinie 17:00, kwietnia 2010r., odpowie prawidłowo na wszystkie pytania

3.     Jeśli kilku graczy uzyska tę samą liczbę punktów Komisja Konkursowa dokonuje dogrywki w dniu 23 kwietnia o godzinie 9:00 w której osoby z taką samą maksymalną liczbą punktów będą odpowiadać na pytania w kolejnych zestawach aż do wyłonienia zwycięzcy

4.     Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagrody zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. C-422

 

§ 9
ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 

1.     W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego miejsca i trzeciego miejsca.

2.     Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci netbooka

3.     Osoby, które zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce zdobędą nagrody książkowe

 
§ 10
KOMISJA KONKURSOWA

 

1.     Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatora

2.     Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności sprawdzeniem kart konkursowych co do poprawności udzielonych odpowiedzi, prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem rankingów graczy, listy nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów, dokonaniem dogrywki w przypadku remisowego wyniku gry.

3.     W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.


§ 11
REKLAMACJE

 

1.     Reklamacje, co do wyniku konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu.

2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora oraz konsultowane z Partnerem w terminie 10 dni od dnia doręczenia reklamacji.

4.     Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.


§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2.     Organizator i Partner zastrzega sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższy wynik punktowy, na co zwycięzcy wyrażają zgodę.

3.     Podanie danych osobowych zwycięzców może nastąpić jedynie za ich zgodą.

4.     Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.

6.     Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii oraz gablocie ogłoszeń przy Siedzibie Organizatora tj. C-422

 

 

 

* Konkurs na temat wiedzy o finansach publicznych odbędzie się na takich samych zasadach

Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2010, godz. 08:09 - Jakub Paruch