Regulamin Konkursu Logicznego KUL 2016

 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Logiki KUL. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnej.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach.
 4. Zestawy pytań na etap szkolny Konkursu dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych będą zróżnicowane.
 5. Chęć udziału w Konkursie wraz z przewidywaną liczbą uczestników etapu szkolnego (forma kontaktu: poczta e-mail) osoby przygotowujące etap szkolny Konkursu zgłaszają w terminie do 7 marca na adres: logika@kul.pl.

Etap I - szkolny

 1. Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 14 – 23 marca 2016 r. Osoby przygotowujące etap szkolny Konkursu we własnym zakresie tworzą komisję szkolną, która przeprowadzi
  konkurs na I etapie oraz będzie nadzorować przebieg testu konkursowego.
 2. Arkusze konkursowe i wzór protokołu zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 11 marca.
 3. Lektura do etapu I: materiały przesłane w formie pliku pdf na adres e-mail zgłaszającego szkołę do Konkursu.
 4. Dla potrzeb Konkursu utworzone zostało konto na portalu Facebook, na którym uczestnicy mogą znajdować nowe informacje związane tak z konkursem, jak i z rozwiązywaniem
  zagadek logicznych oraz wymieniać się informacjami dotyczącymi logiki i jej zastosowań w rozwiązywaniu zadań.
 5. Do II (finałowego) etapu Konkursu awansuje:
  1. po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów. W przypadku, gdy więcej niż dwie osoby w szkole otrzymały ex aequo najwyższą w szkole liczbę punktów, dopuszczalne jest wejście wszystkich tych osób do
   finału konkursu;
  2. 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały na etapie szkolnym największą liczbę punktów.
 6. Protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego wraz z pracami uczniów z I etapu komisje szkolne przesyłają (w zapieczętowanych kopertach) w ciągu 3 dni na adres:
  Katedra Logiki KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
 7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową złożoną z pracowników Katedry Logiki KUL. Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone w terminie 5 dni od daty nadesłania na adres KUL prac konkursowych.

Etap II - finał

 1. Finał Konkursu Logicznego KUL dla szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w w Lublinie do końca kwietnia. Osoby zakwalifikowane do finału konkursu otrzymają – za pośrednictwem organizatorów etapu szkolnego – zestaw materiałów w formie plików pdf , w oparciu o które będą mogły przygotować się do finału Konkursu.
 2. Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom potwierdzający udział w finale konkursu.
 3. Prace finałowe oceniane są przez Komisję złożoną z pracowników Katedry Logiki KUL, a wyniki Finału Konkursu ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Finału.
 4. Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny lub nagrody książkowe).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016, godz. 21:57 - Andrzej Zykubek