Regulamin obiegu dokumentów opracowany przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (7.02.2013 r.)

 

 

1.     Kierownik katedry wnioski dotyczące programu kształcenia, związane z jakością kształcenia i/lub z obsadą zajęć dydaktycznych kieruje drogą elektroniczną i w formie papierowej do sekretarza Instytutu,

2.     Rada Naukowa Instytutu opiniuje wniosek Kierownika katedry,

3.     Dyrektor Instytutu kieruje wniosek drogą elektroniczną i w formie papierowej do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,

4.     Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia zaopiniowane wnioski przesyła do Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania,

5.     Komisja po wydaniu opinii ws. zgodności wniosków z Regulaminem Studiów i Statutem KUL odsyła je do WKJK,

6.     Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pozytywnie zaopiniowane wnioski kieruje do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, a wnioski zaopiniowane negatywnie zwraca Instytutowi,

7.     Rada Wydziału proceduje wnioski we właściwym trybie (do dokumentacji należy dołączyć informację nt. sposobu głosowania i listę obecności członków RW),

8.     Dziekan na piśmie informuje Kierownika katedry i Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia o rozstrzygnięciu ws. wniosku.

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 12:02 - Jolanta Klimek-Grądzka