Regulamin podziału dotacji

przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców

oraz uczestników studiów doktoranckich

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

obowiązujący w latach 2011-2012

 

 

§ 1

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (dalej: dotacja), przyznana Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (dalej: WPPKiA) zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) dzielona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

§ 2

1. Rozstrzygnięcia związane z podziałem środków finansowych przyznanych w ramach dotacji podejmuje Komisja Wydziałowa powołana przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

2. Środki przyznane w ramach dotacji dzielone są w trybie konkursowym i przeznaczane na finansowanie zadań badawczych, z zastrzeżeniem §6.

 

§ 3

1. Z wnioskiem o finansowanie zadań badawczych mogą wystąpić:

a) osoby zatrudnione na WPPKiA przy prowadzeniu badań naukowych, które nie przekroczą 35. roku życia w okresie korzystania z finansowania;

b) uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez WPPKiA.

2. Finansowaniu podlegają jedynie zadania badawcze zgłoszone w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Informacja o terminie i trybie zgłaszania zadań badawczych podawana jest na stronie internetowej WPPKiA oraz przekazywana do poszczególnych Katedr WPPKiA w sposób przyjęty na Wydziale.

3. Zgłaszane zadania badawcze nie mogą być w zakresie objętym wnioskiem finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

 

§ 4

1. Osoba zgłaszająca zadanie badawcze może ubiegać się o środki na jego realizację biorąc udział w ogłaszanych przez Komisję Wydziałową konkursach:

a)  na finansowanie tzw. grantów wydziałowych;

b)  na stypendia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez WPPKiA.

2. Informacje o konkursach podawane są na stronie internetowej WPPKiA oraz przekazywane do poszczególnych Katedr w sposób przyjęty na Wydziale.

3. Wszyscy uczestnicy danego konkursu otrzymują pisemną informację o jego wynikach.

 

§ 5

1. Konkurs na finansowanie grantów wydziałowych zostaje ogłoszony w pierwszym kwartale roku i rozstrzygnięty nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wysokości środków przyznanych WPPKiA w ramach dotacji.

2. Ogłaszając konkurs na granty wydziałowe Przewodniczący Komisji Wydziałowej podaje zasady jego przeprowadzenia, w tym: termin, procedurę składania i wzory wniosków oraz termin i formę ogłoszenia wyników konkursu.

3. Oceny zgłaszanych do konkursu zadań badawczych Komisja Wydziałowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria:

a) znaczenie planowanego efektu zadania badawczego dla dorobku naukowego WPPKiA, z uwzględnieniem punktacji stosowanej przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych;

b) poziom naukowy zadania badawczego;

c) wpływ zadania badawczego na rozwój naukowy wnioskodawcy;

d) powiązanie zadania badawczego z rozwojem specjalności naukowych WPPKiA;

e) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

f) możliwość praktycznej aplikacji wyników przeprowadzonych badań;

g) znaczenie zadania badawczego dla rozwoju współpracy naukowej, w szczególności z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

h) ocena wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania badawczego w roku poprzednim.

4. Środki przyznane w konkursie na realizację zadania badawczego muszą zostać wydane do dnia 30 listopada roku, w którym zostały przyznane, zgodnie z przedstawionym we wniosku kosztorysem.

5. W zależności od wysokości środków finansowych przyznanej WPPKiA w ramach dotacji, Komisja Wydziałowa może zdecydować o ogłoszeniu w ciągu roku kalendarzowego więcej niż jednego konkursu na granty wydziałowe.

 

§ 6

Komisja Wydziałowa może zdecydować o wydzieleniu z dotacji środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich. Szczegółowe zasady jego przeprowadzania określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

§ 7

Decyzje Komisji Wydziałowej w sprawie finansowania zadań badawczych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 8

1. Beneficjent grantu wydziałowego jest zobowiązany do złożenia raportu z realizacji zadania badawczego, do dnia 15 lutego roku następującego po roku realizacji zadania badawczego.

2. Doktorant otrzymujący stypendium jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze swojej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniej raty stypendium.

3. Niezłożenie raportu lub sprawozdania w terminie, bądź jego negatywna ocena przez Komisję Wydziałową, skutkuje utratą możliwości ubiegania się o finansowanie zadania badawczego w kolejnym roku kalendarzowym.

4. Osoba korzystająca z finansowania, która utraciła status doktoranta, lub z którą ustał stosunek pracy, zobowiązana jest do przedłożenia Komisji Wydziałowej w ciągu 30 dni sprawozdania lub raportu z wykonanej części zadania badawczego. 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 01:13 - Marta Ordon