ZARZĄDZENIE ROP-0101-107/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 4 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w roku akademickim 2017/2018

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II), zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018 na kwotę 1 000,00 zł.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

 

Sprostowanie omyłki pisarskiej w § 3 ust. 12 Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL.:

 

Sprostowanie zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-42/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 12 czerwca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Traci moc Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 lipca 2016 r. (ROP-0101-84/16)


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na wniosek zainteresowanego doktoranta.

Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie do 15 października br.

Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

infKonto.pdfRegulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL

 

infKonto.pdfWniosek_o_przyznanie_zwiększenia_stypendium doktoranckiego na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

infKonto.pdfWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na II roku i kolejnych latach studiów w roku akademickim 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 07:35 - Aleksandra Wójcik