ZARZĄDZENIE ROP-0101-84/16

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Przy ocenie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2016/2017 uwzględniane są również publikacje wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.


§ 3

Traci moc Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 30 kwietnia 2014 r. (ROP-0101-40/14, ze zm.)


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na wniosek zainteresowanego doktoranta.

Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie do 15 października br.

Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

infKonto.pdfRegulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na I roku studiów

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na II i kolejlnych latach studiów

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-145/16

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 5 grudnia 2016 r.


w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w roku akademickim 2016/2017

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II), zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2016/2017 na kwotę 1 100,00 zł.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2016 r.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 15:52 - Aleksandra Wójcik