REGULAMIN

EKONOMICZNEJ GRY MIEJSKIEJ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ekonomiczna Gra Miejska organizowana jest w ramach XXIII Tygodnia Ekonomicznego; zwana dalej ,,Grą”.
 2. Organizatorem Gry jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Gry jest popularyzacja wiedzy na temat ekonomicznych aspektów miasta Lublin.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Grze mogą brać udział trzyosobowe drużyny, których wszyscy uczestnicy są studentami uczelni państwowych i prywatnych lub uczniami szkół na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Grze nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Grze mogą wziąć udział drużyny, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W Grze nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Gry na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 11 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 10.30 dnia 12 kwietnia 2013 r.  na dziedzińcu KUL-u.
 3. Gra będzie obejmować głównie dzielnicę Śródmieście w mieście Lublin.
 4. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców po zakończeniu Gry, gdy wszyscy uczestnicy dotrą na metę.
 5. Nagrody będą wręczone po zakończeniu Gry w dniu 12 kwietnia 2013 r.

 

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Drużyny zainteresowane wzięciem udziału w Grze mogą dokonywać zgłoszeń od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 11 kwietnia 2013 r. do godz. 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „GRA MIEJSKA”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać dane osobowe wszystkich członków drużyny jak i wyznaczenie lidera w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoby, które podadzą dane niezgodne ze stanem faktycznym zostaną wykluczona z Gry.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, drużyna nie zostanie zakwalifikowana do udziału w Grze.
 5. O zakwalifikowaniu drużyny do Gry decyduje Organizator.

 

§ 5

ZASADY GRY

 

 1. Drużyna zakwalifikowana do Gry otrzymuję potwierdzenie na pocztę lidera drużyny i musi stawić się w komplecie na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu rozpoczęcia Gry.
 2. O godzinie 10.30, gdy wszystkie drużyny będą na dziedzińcu KUL-u nastąpi rozpoczęcie Gry.
 3. Każda z drużyn będzie miała przypisany jeden kolor, zgodnie z którym będzie otrzymywała wskazówki związane z dalszym postępowaniem w Grze.
 4. Podczas rozpoczęcia każda z drużyn otrzyma pierwszą podpowiedź związaną z pierwszym miejscem gdzie należy się udać.
 5. Po rozwiązaniu pierwszej podpowiedzi i dotarciu do wyznaczonego miejsca spotkają jednego, odpowiednio oznakowanego przedstawiciela Organizatorów, który będzie miał przygotowane zagadki ekonomiczne dla każdej z drużyny w odpowiednim kolorze.
 6. Drużyna chcąc uzyskać dalszą podpowiedź musi odpowiedzieć na zadaną zagadkę przez Organizatora.
 7. W przypadku, gdy zagadka będzie zbyt trudna drużyna może poprosić o podpowiedź.
 8. Jeżeli dana drużyna odpowie na pytanie bezbłędnie i bez podpowiedzi otrzymuje 3 punkty i wskazówkę dalszej drogi, jeżeli zaś poprosi o pierwszą podpowiedź i po niej odpowie poprawnie otrzymuje 2 punkty i wskazówkę, jeśli poprosi o drugą podpowiedź i po niej odpowie poprawnie otrzymuje 1 punkt i również wskazówkę, jeżeli dalej nie będzie znała odpowiedzi może poprosić o trzecią podpowiedź, która będzie tak sformułowana, aby drużyna na pewno odpowiedziała poprawnie wtedy dostaje dalszą wskazówkę do następnego miejsca i 0 punktów.
 9. Podczas całej Gry drużyny będą musiały odpowiedzieć na 10 wskazówek i 10 zagadek.
 10. Poszczególne drużyny będą odpowiadać na te same wskazówki i zagadki tylko w różnej kolejności.
 11. Drużyna, która rozwiąże 10 wskazówkę przybędzie na metę.
 12. Drużyna, która jako pierwsza przybędzie na metę zdobywa 15 punktów, drużyna, która zajmie drugie miejsce 10 punktów, a trzecia drużyna, która przybędzie na metę 5 punktów.
 13. Grę wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 14. Wszyscy uczestnicy Gry otrzymają dyplomy za udział w Grze.

 

§ 6

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 7

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Nad całym przebiegiem Gry czuwać będzie specjalnie powołana Komisja, która na podstawie przekazanych danych przez poszczególnych przedstawicieli Organizatora dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 3. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

§ 8

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Grze zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci aparatów fotograficznych.
 3. Osoby, które zajmą odpowiednio drugie miejsce otrzymają pamięć USB 32G, natomiast za zdobyte trzecie miejsce książki o tematyce ekonomicznej.

 

§ 9

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja zajmuje się w szczególności sprawdzaniem poprawności przebiegu Gry oraz prawidłowo udzielonych odpowiedzi na zagadki, ogłaszaniem rankingu nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Grą sporów.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu z Gry uczestnika drużyny, który dokonał tychże naruszeń.

§ 10

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Gry i bezpośrednio po jej zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Gry zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy drużyn, które osiągnęły najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Grze oraz wzięcie w niej udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse), a także w miejscu przeprowadzenia konkursu dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

KONKURSU „EKONOMIA W OBIEKTYWIE”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany w ramach XXIII Tygodnia Ekonomicznego zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie drogą elektroniczną pracy konkursowej tj. autorskiego zdjęcia problematycznie związanego z wybraną dziedziną ekonomii.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do nadania tytułu ekonomicznego pracy konkursowej.
 3. Wygrywa ten Uczestnik, którego pracę Komisja Konkursowa uzna za najsilniej związaną z ekonomią spośród wszystkich nadesłanych prac.

 

§ 4

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 10 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców.
 3. Zakończenie Konkursu nastąpi w momencie wręczenia nagród zwycięzcom tj.  dnia 12 kwietnia 2013 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy siedzibie Organizatora tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sala C-422.
 4. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 

§ 5

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 10 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „KONKURS EKONOMIA W OBIEKTYWIE”.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są przesłać autorskie zdjęcie wraz z tytułem oraz swoimi danymi osobowymi w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Konkursu.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.
 6. Każdy uczestnik może przesłać w ramach Konkursu wyłącznie jedną pracę konkursową.

 

 

§ 6

ZASADY KONKURSU

 

 1. Ostateczny termin przesłania prac konkursowych upływa dnia 10 kwietnia 2013 r. o godzinie 0.00.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną umieszczone w kalendarzu ściennym wieloplanszowym, którego wydanie nastąpi w okresie od 29 kwietnia do 15 maja 2013 r.
 4. Spośród nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych zostanie sporządzona wystawa fotograficzna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Czas wystawy obejmuje okres od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013 r.
 5. Publikacja w ramach wystawy i kalendarza obejmuje zdjęcie wraz z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora.
 6. Publikacja w ramach kalendarza oprócz elementów wymienionych w ust. 5 obejmuje dodatkowo definicję słownikową kluczowej kategorii ekonomicznej sporządzonej przez Organizatora.

 

§ 7

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych prac konkursowych wyłania zwycięzców.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego praca najsilniej związana jest z ekonomią spośród wszystkich prac biorących udział w Konkursie.
 3. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

§ 9

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, a także 10 wyróżnień.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci tableta.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma czytnik e – booków.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma dysk twardy zewnętrzny.

 

 

§ 10

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności oceną prac konkursowych, co do stopnia ich powiązania z dziedzinami ekonomii, dbaniem o prawidłowy przebieg Konkursu, ogłaszaniem rankingu nagrodzonych osób, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

 

 

 

 

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL (sala C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse).

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany w ramach XXIII Tygodnia Ekonomicznego zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które są uczniami szkół i studentami uczelni państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 100 osób.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę zawierającą 60 pytań konkursowych, na które będzie musiała odpowiedzieć w ciągu 60 minut.
 2. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi.
 3. Wygrywa ten Uczestnik, który odpowie poprawnie na wszystkie zadane pytania lub będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi wśród osób biorących udział w Konkursie.
 4. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które poprawnie odpowiedziały na pytania konkursowe zostaje zawiązana przez Organizatorów Komisja Konkursowa mająca za zadanie wyłonić jednego zwycięzcę w drodze serii kolejnych pytań.

 

§ 4

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 9 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 15.00 dnia 10 kwietnia 2013 r.
 3. Możliwość złożenia wypełnionych kart konkursowych, uczestnicy będą mieli po zakończeniu czasu trwania konkursu.
 4. Zakończenie Konkursu nastąpi w momencie wręczenia nagród zwycięzcom tj. dnia 11 kwietnia 2013 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy siedzibie Organizatora tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sala C-422, po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych.
 5. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 

§ 5

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 9 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Konkursu.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.
 6. Każdy uczestnik może posiadać w ramach Konkursu wyłącznie jedną kartę konkursową.

 

§ 6

ZASADY KONKURSU

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę konkursową z 60 pytaniami.
 2. Celem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60 pytań zawartych w karcie konkursowej.
 3. Pierwszych 50 pytań będzie to test jednokrotnego wyboru, kolejne 10 pytań to pytania otwarte.
 4. Ostateczny termin złożenia kart konkursowych upływa dnia 10 kwietnia 2013 r. po upływie 60 minut od rozpoczęcia konkursu.
 5. Karty należy składać wyznaczonym przedstawicielom Organizatora.

 

§ 7

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych kart konkursowych dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi wyłania zwycięzców.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania lub zdobędzie najwyższy wynik wśród osób biorących udział w Konkursie.
 3. Jeżeli kilku graczy uzyska tę samą liczbę punktów Komisja Konkursowa dokonuje dogrywki, w której osoby z taką samą maksymalną liczbą punktów będą odpowiadać na pytania w kolejnych zestawach aż do wyłonienia zwycięzcy.
 4. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

§ 9

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci aparatu fotograficznego i kursu językowego.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma kalkulator finansowy.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma kalkulator matematyczny i nagrodę książkową.

 

§ 10

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisje Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności sprawdzaniem kart konkursowych, co do poprawności udzielonych odpowiedzi, dbaniem o prawidłowy przebieg konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów, dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowej liczby punktów.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

 

 

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL (sala C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse),  a także w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 10 kwietnia 2013 r.

 

 

REGULAMIN

Turnieju „CASHFLOW”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Turniej pod nazwą „CASHFLOW” zwany dalej „Turniejem” organizowany jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach XXIII Tygodnia Ekonomicznego.

2.       Przedmiotem Turnieju jest gra planszowa „CASHFLOW 101” i „CASHFLOW 102”.

3.       Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.

4.       Celem Turnieju jest popularyzacja inteligencji finansowej.

 

§ 2

UCZESTNICY TURNIEJU

 

 1. W Turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Turnieju na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ TURNIEJU

 

 1. Zgłoszenia do Turnieju odbywają się od 2 kwietnia do 9 kwietnia 2013 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)
 2. Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w dniu 10 kwietnia 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 3. Finał Turnieju odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. w miejscu, o którym mowa w ust.2.
 4. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. podczas XXIII Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO TURNIEJU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Turnieju mogą dokonywać zgłoszeń od 2 kwietnia od godziny 10.00 do 9 kwietnia 2013 r. do godziny 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „TURNIEJ CASHFLOW”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Turnieju.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Turnieju.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Turnieju decyduje Organizator.

 

 

§ 5

ZASADY I PRZEBIEG TURNIEJU

 

 1. Turniej składa się z 2 etapów: eliminacji oraz finału.
 2. W eliminacjach bierze udział maksymalnie 36 uczestników, 6 uczestników w każdej z 6 gier.
 3. Za uczestnika uważa się osobę zakwalifikowaną do Turnieju przez Organizatora.
 4. Do fazy fnałowej przechodzą wyłącznie zwycięzcy każdej z 6 gier eliminacyjnych.
 5. Za zwycięzcę gry eliminacyjnej uważa się osobę, która wygrała grę na podstawie jej zasad.
 6. Za zwycięzcę finału uważa się osobę na takich samy zasadach jak w ust. 5
 7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa osoba zwana bankierem, która jest przedstawicielem Organizatora.
 8. Za bankiera uważa się osobę, której obowiązkiem jest wytłumaczenie zasad gry jej uczestnikom. Nie może ona brać udziału w samym Turnieju. Bankierem w rozgrywkach eliminacyjnych oraz w rozgrywce finałowej jest przedstawiciel Organizatora.
 9. Dane osobowe uczestników Turnieju chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator może opublikować dane osobowe uczestników.

 

§ 6

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną - tablet.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma kalkulator finansowy.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę książkową o tematyce ekonomicznej.

 

§ 7

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Bankiera podczas trwania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika Turnieju, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco w trakcie turnieju, przez Bankiera prowadzącego dany turniej, który jest przedstawicielem Organizatora.
 4. Decyzja Bankieta, który jest przedstawicielem organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz pozostałych finalistów, na stronie Koła Naukowego Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 3. Zgłoszenie udziału w Turnieju oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse), a także jest dostępny w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 10 kwietnia 2013 r.

 

 

Autor: Katarzyna Andrusiuk
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2013, godz. 15:13 - Katarzyna Andrusiuk