WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE
Studia stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) język polski,
  b) język obcy nowożytny,
  c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Stara matura

 • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).
 • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:język polskijęzyk obcy nowożytny.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - obejmuje pytania z obszarów: motywacyjnego, osobowościowego i merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły średniej z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i religii; sprawdzeniu zostają poddane umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania).

Matura międzynarodowa

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA
Studia stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
  b) język polski (25% wyniku końcowego);
  c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Stara matura

 • I etap: egzamin pisemny - historia (test) (50% wyniku końcowego).
 • II etap: konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (25% wyniku końcowego),
  b) język polski (12,5% wyniku końcowego),
  c) język obcy nowożytny (12,5% wyniku końcowego).

Matura międzynarodowa

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE

 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
 • Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

  

Zasady rekrutacji: więcej……

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2013, godz. 13:05 - Ewa Zięba