Rekrutacja na studia doktorankie 2009/2010

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • Studia stacjonarne (dzienne) - tylko dla tych doktorantów, którzy prowadzą zajęcia ze studentami

 

 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - płatne


Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia

 

 • posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego na kierunku socjologia. UWAGA! Istnieje możliwość przyjmowania kandydatów z innych kierunków, pod warunkiem uzupełnienia w terminie do otwarcia przewodu doktorskiego głównych przedmiotów danej specjalności.

 

 • Wymagana ocena na dyplomie - co najmniej 4,0. Osoba posiadająca na dyplomie ocenę dostateczną może zostać przyjęta pod warunkiem przedstawienia przynamniej 3 publikacji naukowych.

 

Kandydat na studia doktoranckie składa w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia następujące dokumenty:


 • kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl/ wraz z okładką na dokumenty;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium;
 • urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
 • aktualny odpis metryki Chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich - albo oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni;
 • skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych);
 • cztery fotografie;
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • ksero pierwszej i ostatniej strony indeksu (poświadczone)

 

Postępowanie rekrutacyjne powinno zakończyć się do dnia 20 września

 Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 16:59 - Janina Zabielska