Dr Andrzej Wawryniuk,
docent Katedry Nauk o Państwach i Stosunkach Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

6 października 2011 r. w Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyły się uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr hab. Stanisławowi Wilkowi, Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II.

Jest to pierwszy przypadek wyróżnienia księdza rzymskokatolickiego najwyższą akademicką godnością przez tę uczelnię.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, naukowiec i nauczyciel akademicki  obu środowisk naukowych, a aktu wręczenia dyplomu dokonał prof. dr hab. Ihor Kocan, Rektor Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego.

Zgodnie z obyczajem, uroczystość zakończył wykład ks. prof. Wilka, w którym uczony polski powiedział między innymi: „Z głęboką wdzięcznością wobec JM Rektora, Senatu i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki przyjmuję ten zaszczytny tytuł i serdecznie dziękuję za przyjęcie  mnie do swego tak znamienitego gremium pracowników naukowych. Jako Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tytuł ten odbieram jako symbol współpracy naszych uniwersytetów. Jesteśmy blisko siebie geograficznie i duchowo. Mamy wspólne dziedzictwo kulturowe, wspólne tradycje i historię, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nasze dzieje narodowe, państwowe i kościelne nieraz bywały naznaczone smutnymi i bolesnymi doświadczeniami”. Rektor ks. Wilk w swoim wykładzie cytował także słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który z okazji 25 rocznicy swego pontyfikatu powiedział do pielgrzymów polskich: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie wspólnego ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie  i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swą Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów”.

Słowa ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka Senat Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego przyjął z wielką aprobatą, czego wyrazem były oklaski, gratulacje, a także wręczone doktorowi honoris causa kwiaty i upominki.