retoryka

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Unikatowe studia z retoryki stosowanej odpowiadają na współczesne wyzwania i zapotrzebowania rynku pracy. Specjaliści prowadzący wykłady i warsztaty, np. z kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, mnemotechniki, topiki, sztuki argumentacji, erystyki i sofistyki, sztuki etykiety, pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej, sztuki wystąpień publicznych kładą nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy w zakresie budowania i analizy perswazji słownej i wizualnej. Studia umiejętnie wdrażają w zastosowanie zasad retoryki do wiodących dzisiaj form komunikacji: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations, wszelkie formy przekazów słownych i wizualnych.
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:55 - Magdalena Kargol