retoryka

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Unikatowe studia z retoryki stosowanej odpowiadają na współczesne wyzwania i zapotrzebowania rynku pracy. Specjaliści prowadzący wykłady i warsztaty, np. z kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, mnemotechniki, topiki, sztuki argumentacji, erystyki i sofistyki, sztuki etykiety, pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej, sztuki wystąpień publicznych kładą nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy w zakresie budowania i analizy perswazji słownej i wizualnej. Studia umiejętnie wdrażają w zastosowanie zasad retoryki do wiodących dzisiaj form komunikacji: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations, wszelkie formy przekazów słownych i wizualnych.
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:10 - Magdalena Malec