RF 55 (2007) nr 2

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Barbara Chyrowicz, Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Stanisław Judycki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Zenon E. Roskal, Roman Schmidt (SEKRETARZ / SECRETARY)

<<< 

ARTYKUŁY // [ARTICLES]

 • Justyna HERDA, Dialog nauki i wiary - analiza wybranych stanowisk // Relation between Science and Religion - an Analysis of a Few Approaches (Sum.) [5-19] PDF PDF (258.22 KB)
 • Stanisław JUDYCKI, Co wiemy o istocie dobra? // What Do We Know about Good? (Sum.) [21-41] PDF PDF (307.62 KB)
 • Anna KOZANECKA, Magdalena LESZCZYŃSKA, O wyrażalności niektórych relacji czasowych i własności czasu w języku systemów logiki temporalnej G. H. von Wrighta // On the Expression of Temporal Relations and Properties of Time in the Language of the System of G. H. von Wright's Temporal Logic (Sum.) [43-65] PDF PDF (367.96 KB)
 • Teresa OBOLEVITCH, Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokan­tow­skim epistemologizmem // Ontologism - S. Frank's Polemic with Post-Kantinian Epistemologism (Sum.) [67-79] PDF PDF (292.65 KB)
 • Marek TAŃSKI, Kontrowersje wokół racjonalności technologicznej w Dialo­gach Stanisława Lema // Some Controversies around Technological Rationality in S. Lem's Dialogues (Sum.) [81-97] PDF PDF (285.55 KB)
 • Marcin TKACZYK, Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych // Time Variable in Ancient and Medieval Concepts of the Conditional (Sum.) [99-121] PDF PDF (378.61 KB)
 • Krzysztof WÓJTOWICZ, Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. Część I // Mathematical Proof from the Formalistic Viewpoint. Part I (Sum.) [123-138] PDF PDF (274.74 KB)
 • Krzysztof WÓJTOWICZ, Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. Część II // Mathematical Proof from the Formalistic Viewpoint. Part II (Sum.) [139-153] PDF PDF (270.73 KB)

TŁUMACZENIA // [TRANSLATIONS]

 • Mark SAINSBURY, Logika filozoficzna (przeł. Marcin Iwanicki i Joanna Odrowąż-Sypniewska) [155-221] PDF PDF (580.06 KB)

RECENZJE // [REVIEWS]

PDF PDF (902.40 KB)

 • Adam NOWACZYK, Poławianie sensu w filozoficznej głębi (Andrzej Bronk, Waldemar Zaręba) [223-226]
 • Mieczysław A. KRĄPIEC, Dlaczego zło (Wojciech Gretka SDB) [226-228]
 • Tomasz RZEPIŃSKI, Problem niedookreślenia teorii przez dane doświad­czenia (Zygmunt Hajduk) [229-232]
 • Paul BERNAYS, Philosophie des mathématiques (Jerzy Kaczmarek) [232-235]
 • Mordechai BEN-ARI, Logika matematyczna w informatyce (Jakub Krysie­wicz) [235-239]
 • J. C. BEALL, Bas C. VAN FRAASSEN, Possibilities and Paradox. An Intro­duction to Modal and Many-Valued Logic (Marek Lechniak) [240-244]
 • John N. MARTIN, Themes in Neoplatonic and Aristotelian Logic: Order, Nega­tion and Abstraction (Marek Lechniak) [244-251]
 • Alasdair MACINTYRE, The Tasks of Philosophy. Selected Essays, Volume 1 (Maksymilian Roszyk) [251-258]
 • Noël CARROLL, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć (Roman Schmidt) [258-264]
 • Arnold TOYNBEE, O stosunku historyka do religii (Paweł Skrzydlewski) [264-271]
 • George S. BOOLOS, John P. BURGESS, Richard C. JEFFREY, Computability and Logic, Fourth edition (Marcin Tkaczyk) [271-276]
 • Marek LECHNIAK, Elementy logiki dla prawników (Marcin Tkaczyk) [276-282]
 • Stanisław BUTRYN, Zarys filozofii Alberta Einsteina (Józef Turek) [282-284]
 • Paweł KAWALEC, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk (Waldemar Zaręba) [285-291]
 • Anna WIERZBICKA, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne (Prze­my­sław Zonik) [291-295]
 • L. Nathan OAKLANDER, C. D. Broad's Ontology of Mind (Paweł Żarkowski) [295-303]

DYSKUSJE // [DISCUSSIONS]

 

Marcin TKACZYK, Samokrytyczna uwaga o założeniowych systemach logiki modalnej [305-306] PDF PDF (235.65 KB)

 

Contents [in English] [307-308] PDF PDF (141.01 KB)

Spis treści // [Contents in Polish] [309-310] PDF PDF (140.34 KB)

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009, godz. 13:17 - Stanisław Sarek