RF 56 (2008) nr 1

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Barbara Chyrowicz, Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Stanisław Judycki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Zenon E. Roskal, Roman Schmidt (SEKRETARZ / SECRETARY)
REDAKTOR NUMERU / EDITOR OF THE ISSUE: Stanisław Janeczek

<<< 

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROF. DRA HAB STANISŁAWA KICZUKA // [A COMMEMORATIVE BOOK DEDICATED TO PROFESSOR STANISŁAW KICZUK]

LISTY GRATULACYJNE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE // [CONGRATULATORY AND OCCASSIONAL LETTERS]

 • List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka // [A Congratulation Letter from the Rev. Stanisław Wilk, Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin] [5-6]
 • Abp Stanisław WIELGUS, Eximio Servo Almae Matris nostrae [7-8]
 • Marcin TKACZYK, Stanisława Kiczuka logika świata realnego // [Stanisław Kiczuk's Logic of the Real World] [9-30]
 • Marcin TKACZYK, Publikacje prof. dra hab. Stanisław Kiczuka // [A List of Prof. Stanisław Kiczuk's Publications] [31-38]

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI STANISŁAWOWI KICZUKOWI // [PAPERS DEDICATED TO PROFESSOR STANISŁAW KICZUK]

 • Anna BROŻEK, Jacek J. JADACKI, Intuicje modalne // Modal Intuitions (Summary[39-59]
 • Paweł GARBACZ, O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy. Studium przypadku // On the Conditions of the Formalisation of the Ontology of the State of Affairs. A Case Study (Summary) [61-83]
 • Józef HERBUT, J. M. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej // J.M. Bocheński's New Version of the Theory of a Religious Hypothesis (Summary[85-99]
 • Ks. Stanisław JANECZEK, Jeszcze raz o „początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego" // Once again about the "Origins of Modern Christian Aristotelianism" (Summary) [101-121]
 • Stanisław JUDYCKI, Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka // Four Motives of Kant's Idealism and their Criticism (Summary) [123-140]
 • Henryk KIEREŚ, Realistyczna koncepcja sztuki // The Realistic Conception of Art (Summary) [141-151]
 • Tadeusz KWIATKOWSKI, Semiotyka imion własnych w ujęciu Izydory Dąmbskiej // Semiotics of Proper Names according to Izydora Dąmbska (Summary[153-169]
 • Marek LECHNIAK, Kilka uwag o relacji alternatywności w semantyce światów możliwych // Some Remarks on the Relation of Alternativity in the Semantics of Possible Worlds (Summary) [171-190]
 • Ryszard MACIOŁEK, Czy logika formalna jest rodzajem ontologii? // Is Formal Logic a Kind of Ontology? (Summary) [191-219]
 • Piotr MOSKAL, Koncepcja filozofii religii // A Conception of the Philosophy of Religion (Summary) [221-237]
 • Edward NIEZNAŃSKI, Algebra pojęć deontycznych // Algebra of Deontic Notions (Summary) [239-251]
 • Andrzej K. ROGALSKI, Znaczenie modi significandi w średniowiecznych traktatach gramatyczno-logicznych // The Importance of the modi significandi in the Late-medieval Logical Studies (Summary) [253-277]
 • Zenon E. ROSKAL, Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody // The Concepts of Space in Science and in the Philosophy of Nature (Summary) [279-293]
 • Józef TUREK, Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych // The Cosmological Context of Currently Formulated Theistic Arguments (Summary) [295-313]
 • Ks. Alfred M. WIERZBICKI, Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka // Karol Wojtyła's Philosophy of the Human Person as the Grounds to Defend Human Rights (Summary) [315-328]
 • Marian WNUK, Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy. W kierunku kwantowej logiki życia // The Problem of Causality in the Biogenesis Research: Towards a Quantum Logic of Life (Summary) [329-353]
 • Jan WOLEŃSKI, O paradoksie konfirmacji //On the Paradox of Confirmation (Summary) [355-361]
 • Abp Józef ŻYCIŃSKI, Alternatywne wersje ewolucji a problem wszechmocy Boga // The Alternative Versions of Evolution and the Problem of God's Omnipotence (Summary) [363-377]

ARTYKUŁY // [ARTICLES]

 • Jan CZERNIAWSKI, Rewolucja relatywistyczna a ontologia fizyki // Relativistic Revolution and Ontology of Physics (Summary) [379-395]
 • Andrzej JASTRZĘBSKI OMI, Zarys personalistycznej metafizyki Bordena Parkera Bowne'a // The Concept of the Personalistic Metahysics of Borden Parker Bowne (Summary) [397-414]
 • Eugeniusz WOJCIECHOWSKI, Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z regułą ekstensjonalności // A Quantifier-less Calculus of Names with the Rule of Extensionality (Summary) [417-429]
 • Contents [in English] [431-432]
 • Spis treści // [Contents in Polish] [433-434]
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2010, godz. 20:18 - Stanisław Sarek