RF 56 (2008) nr 2

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Barbara Chyrowicz, Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Stanisław Judycki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Zenon E. Roskal, Roman Schmidt (SEKRETARZ / SECRETARY)
REDAKTORZY NUMERU / EDITORS OF THE ISSUE: Agnieszka Kijewska, Roman Majeran

<<< 

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROF. DRA HAB. EDWARDA IWONA ZIELIŃSKIEGO OFMConv // A COMMEMORATIVE BOOK DEDICATED TO PROFESSOR EDWARD IWO ZIELIŃSKI OFM Conv.

TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE // CONGRATULATORY AND OCCASSIONAL TEXTS

 • Tabula gratulatoria [5-7]
 • Agnieszka KIJEWSKA, Jeden z dawnych mistrzów. Biogram naukowy prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv // One of the Old Masters. An Academic Biography of Prof. Edward I. Zieliński OFM Conv. [9-21]
 • Bibliografia prac prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv (oprac. Agnieszka Kijewska) // Bibliography of the Works of Prof. Edward I. Zieliński OFM Conv. (by Agnieszka Kijewska) [23-29]

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROF. EDWARDOWI  I. ZIELIŃSKIEMU OFMConv // PAPERS DEDICATED TO PROF. EDWARD  IWO ZIELIŃSKI OFM Conv.

 • Bogdan DEMBIŃSKI, Relacja Jedno-wiele jako filozoficzny fundament metafizyki Proklosa // The Relation: One/Many as the Philosophical Foundation of Proclus's Metaphysics (Summary) [33-42]
 • Janina GAJDA-KRYNICKA, Logos: dyskurs czy dowód? Postaci dialektyki platońskiej // Logos: Discourse or Reason? The Forms of Platonic Dialectics (Summary) [43-57]
 • Marek GENSLER, Antoni Andrzejowy - pierwszy szkotysta // Antonius Andreae - the First Scotist (Summary) [59-69]
 • Józef HERBUT, O uzasadnieniach przekonań religijnych // On Justification of Religious Beliefs (Summary) [71-82]
 • Ks. Stanisław JANECZEK, Z dziejów dydaktyki logiki w szkołach Komisji Edukacji Narodowej: Claude Buffier SJ // On the History of the Didactics of Logic in the Schools of the Commission for National Education: Claude Buffier S.J. (Summary) [83-99]
 • Joanna JUDYCKA, Rogera Bacona krytyka średniowiecznych przekładów pism Arystotelesa // Roger Bacon's Critique of the Medieval Translations of Aristotle's Writings (Summary) [101-115]
 • Elżbieta JUNG, Monika MICHAŁOWSKA, Jak być sprawiedliwym? Ryszarda Kilvingtona komentarz do Etyki Arystotelesa // How To Be Righteous? Richard Kilvington's Commentary on Aristotle's Ethics (Summary) [117-129]
 • Stanisław KICZUK, Logika współczesna a matematyka i filozofia // Contemporary Logic versus Mathematics and Philosophy (Summary) [131-150]
 • Monika A. KOMSTA, Późnoantyczne próby obalenia determinizmu: Aleksander z Afrodyzji i Chalcydiusz // Late Ancient Attempts to Invalidate the Determinism: Alexander of Aphrodisias and Chalcidius (Summary) [151-164]
 • Józef LIZUN OFMConv, Elementy kosmologii światła u Bartłomieja z Bolonii // The Elements of the Cosmology of Light in Bartholomew of Bologna (Summary) [165-184]
 • Mieczysław MARKOWSKI, Szkotyzm na tle paryskich kierunków filozoficznych i teologicznych przełomu XIII i XIV wieku // Scotism against the Background of Principal Philosophical and Theological Currents Present at Paris University at the Break of the 13th and 14th Centuries (Summary[185-197]
 • Ks. Piotr MOSKAL, Afektywne poznanie Boga // The Affective Knowledge of God (Summary) [199-206]
 • Mikołaj OLSZEWSKI, Wilhelm z Ware o ludzkich możliwościach poznania nieskończoności Boga // William of Ware on the Human Abilities to Know God's Infinity (Summary) [209-224]
 • Roland PREJS OFMCap, Z dziejów nauczania filozofii w polskiej prowincji kapucynów w XIX wieku // On the History of Teaching Philosophy in the Polish Capuchin Province in the 19th Century (Summary) [225-231]
 • Paweł SAJDEK, Advaitavedānta - pogląd Maṇḍany // Advaitavedānta - the view of Maṇḍana (Summary) [233-254]
 • Witold G. SALAMON OFM, Chronologia, struktura i analiza kwestii Jan Dunsa Szkota o jednostkowieniu z Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13 // The Chronology, Structure and Analysis of John Duns Scotus's Question On Individuation from the Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13 (Summary) [257-273]
 • Marcin TKACZYK, Temporalna interpretacja logiki modalnej // Temporal Interpretation of Modal Logic (Summary) [275-299]
 • Marian WESOŁY, „System analityczny" Platona w relacji krytycznej Arystotelesa // Plato's "Analytic System" in Aristotle's Critical Account (Summary) [301-322]

ARTYKUŁY // [ARTICLES]

 • Maria MARCINKOWSKA-ROSÓŁ, Myśl jako 'kyklos' (DK 28 B 5) - aspekt refleksji epistemologiczno-metodologicznej Parmenidesa z Elei // The Idea of Circular Thought in the Philosophy of Parmenides of Elea (DK 28 B 5) (Summary) [323-343]
 • Justyna ŁUKASZEWSKA-HABERKOWA, Prophetia Hildegardis. Autorytet Hildegardy z Bingen w sporach między jezuitami i Akademią Krakowską // Prophetia Hildegardis. Hildegard of Bingen's Authority in Disputes between Jesuits and Cracovian Academics (Summary) [345-358]

TŁUMACZENIA // TRANSLATIONS

 • Suzanne STERN-GILLET, Augustyn a filozoficzne podstawy szczerości (przeł. Roman Majeran) // Augustine and the Philosophical Foundations of Sincerity (transl. Roman Majeran) [361-388]
 • Przemysław GUT, Komentarz do tekstu „Prawdy konieczne i przygodne" Gottfrieda W. Leibniza // Commentary on Necessary and Contingent Truths by Gottfried W. Leibniz [389-406]
 • Gottfried W. LEIBNIZ, Prawdy konieczne i przygodne (przeł. Andrzej P. Stefańczyk) // Necessary and Contingent Truths (transl. Andrzej P. Stefańczyk) [397-405]
 • Nelson PIKE, Boża wszechwiedza a dobrowolne działanie (przeł. Marcin Iwanicki) // Divine Omniscience and Voluntary Action (transl. Marcin Iwanicki) [407-424]
 • Alvin PLANTINGA, O rozwiązaniu Ockhama (przeł. Marcin Iwanicki) // On Ockham's Way Out (transl. Marcin Iwanicki[425-464]
 • Linda ZAGZEBSKI, Przedwiedza a wolna wola (przeł. Marcin Iwanicki) // Foreknowledge and Free Will (transl. Marcin Iwanicki) [465-490]
 • OGYŪ Sorai, Wyróżnienie Drogi (Bendō) (przeł. Maciej St. Zięba) // Distinguishing the Way [Bendō] (transl. Maciej St. Zięba) [491-506]

RECENZJE // [REVIEWS]

 • Reading Ancient Texts, vol. I: Presocratics and Plato. Essays in Honour of Denis O'Brien, Edited by Suzanne STERN-GILLET and Kevin CORRIGAN (Agnieszka Kijewska[507-512]
 • Reading Ancient Texts, vol. II: Aristotle and Neoplatonism. Essays in Honour of Denis O'Brien, Edited by Suzanne STERN-GILLET and Kevin CORRIGAN (Maciej Tański[512-519]
 • André CANTIN, Saint Pierre Damien (1007-1072). Autrefois, Aujourd'Hui (Bernadetta Kwaśniak[519-523]
 • Sebastian T. KOŁODZIEJCZYK, Granice pojęciowe metafizyki [The Notional Borderlines of Metaphysics] (Krzysztof Czerniawski[523-529]
 • Penelope MADDY, Second Philosophy: A naturalistic method (Paweł Kawalec, Rafał Krzemianowski[530-536]
 • Val DUSEK, Philosophy of Technology. An Intruduction (Rafał Lizut[536-543]
 • Timothy MOSTELLER, Relativism in Contemporary American Philosophy (Maksymilian Roszyk[544-549]
 • Robert NOLA, Howard SANKEY, Theories of Scientific Method. An Introduction (Waldemar Zaręba[550-556]
 • SPRAWOZDANIA // ACCOUNTS
 • „700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota". Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008 roku // [„The 700th Anniversary of the Death of Blessed John Duns Scotus". International Jubilee Symposium at the John Paul II Catholic University of Lublin, 8-10 April 2008] (Roman Majeran[557-566]
 • Czy kosmologia w kryzysie? Kilka uwag z kolokwium w Obserwatorium Astronomicznym w Paryżu, 17-19 lipca 2008 roku // [Cosmology in Crisis? Some Remarks on 12th Paris Cosmology Colloquium 2008, 17-19 July 2008] (ks. Jacek Golbiak[566-572]
 • Contents [in English] [573-576]
 • Spis treści [Contents in English] [573-576]
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2010, godz. 14:42 - Stanisław Sarek