RF 57 (2009) nr 1

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Barbara Chyrowicz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Piotr Gutowski, Zygmunt Hajduk, Zenon E. Roskal, Maksymilian Roszyk (SEKRETARZ / SECRETARY), Marcin Tkaczyk

<<< 

ARTYKUŁY // [ARTICLES]

 • Jakub DZIADKOWIEC, Warunki emergencji biologicznej w świetle sporu emergentyzm–redukcjonizm // Conditions of the Biological Emergence in the Light Of Debate between the Reductionism and the Emergentism (Summary) [5-26]
 • Andrzej JASTRZĘBSKI OMI, Osoba a osobowość. Psychologiczne koncepcje osobowości w świetle klasycznej antropologii filozoficznej // Person and Personality. Psychological Concepts of Personality in the Light of the Classical Philosophical Anthropology (Summary) [29-48]
 • Stanisław JUDYCKI, „Twardy” problem realizmu metafizycznego i współczesny antyrealizm // The “Hard” Problem of Metaphysical Realism and Contemporary Anti-‑Realism (Summary) [49-74]
 • Anna KOZANECKA-DYMEK, Geneza niektórych systemów logiki temporalnej // The Origin of Some Systems of Temporal Logic (Summary) [75-90]
 • Łukasz KUKIER, Marek SZYDŁOWSKI, Paweł TAMBOR, Kryterium Akaike: prostota w języku statystyki // Akaike Criterion: Simplicity in the Language of Statistics (Summary) [91-126]
 • Dorota LESZCZYNA, Projekt filozofii witalnej w ujęciu José Ortegi y Gasseta // The Project of Vital Philosophy in José Ortega y Gasset’s Interpretation (Summary) [127-155]
 • Dariusz SAGAN, Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych // Explanatory Filter: Detecting Intelligent Design in the Natural Sciences (Summary) [157-192]
 • Adam ŚWIEŻYŃSKI, Nowożytne przemiany idei samorództwa // Modern Transformations of the Idea of Autogeny (Summary) [195-229]
 • Marcin TKACZYK, Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga // God, Modality and Essentialism. A Version of the Scotist Proof for God’s Existence (Summary) [231-256]
 • Robert TRYPUZ, Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości // Contribution to the Cognitive Value of Systems of Logic of Agency (Summary) [257-276]
 • Ks. Mirosław TWARDOWSKI, „Biosystemizm” M. Mahnera i M. Bungego // “Biosystemism” of M. Mahner and M. Bunge (Summary) [277-298]
 • Renata ZIEMIŃSKA, Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy
 • // Relativism or Absolutism? (Summary) [299-314]

TŁUMACZENIA // [TRANSLATIONS]

 • OGYŪ Sorai, Wyróżnienie Drogi (Bendō). Wybór fragmentów – II (przeł. i oprac. Maciej St. Zięba) // Distinguishing the Way [Bendō]. Selected chapters – II (transl. Maciej St. Zięba)[315-329]

RECENZJE // [REVIEWS]

 • Timothy MOSTELLER, Relativism. A Guide for the Perplexed (Maksymilian Roszyk) [331-340]

POLEMIKI // [POLEMICS]

 • Ks. Marek SŁOMKA, Powrót inteligentnego projektanta. Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Sagana „Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych” // [Return of the Intelligent Designer. Polemical Remarks to the Dariusz Sagan’s Article “Explanatory Filter: Detecting Intelligent Design in the Natural Sciences”] [341-345]
 • Dariusz SAGAN, Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym // [Response to the Polemical Remarks of Rev. Marek Słomka, Ph.D., to My Article on Explanatory Filter] [345-349]

Contents [in English] [351-352]

Spis treści [Contents in Polish] [353-354]


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2010, godz. 14:28 - Stanisław Sarek