Księga pamiątkowa
ku czci Księdza Profesora Remigiusz Popowskiego SDB

 • Fotografia Jubilata PDF PDF (124.89 KB)
 • Curriculum vitae prof. dra hab. Remigiusza Popowskiego SDB (oprac. Andrzej Budzisz) [5-12] PDF PDF (170.51 KB)
 • Wykaz publikacji naukowych prof. dra hab. Remigiusza Popowskiego SDB (oprac. Krzysztof Narecki) [13-18] PDF PDF (259.29 KB)

Ut pictura poesis - Obraz i obrazowanie w teorii i praktyce starożytnych Greków i Rzymian.
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. dra hab. Remigiusza Popowskiego SDB

PDF PDF (148.08 KB)

 • Jan Maarten BREMER, Zeus' Lightning in Early Greek Myth and in Cleanthes' Hymn // Piorun Zeusa we wczesnym greckim micie i w hymnie Kleantesa (Streszcz.) [21-36] PDF PDF (304.09 KB)
 • Henryk PODBIELSKI, Obraz zaświatów w dialogach Platona // Image of the Other World in Plato's Dialogues (Sum.) [37-53] PDF PDF (301.76 KB)
 • Robert R. CHODKOWSKI, Przywołanie przestrzeni w Bachantkach Eurypidesa // Spatial Approach in the Bacchae of Euripides (Sum.) [55-63] PDF PDF (231.89 KB)
 • Janina ŁAWIŃSKA-TYSZKOWSKA, Alicja SZASTYŃSKA-SIEMION, Obrazy i kolekcje dzieł sztuki u Strabona // Paintings and Art Collections in Strabo's Geographica (Sum.) [65-75] PDF PDF (274.40 KB)
 • Kazimierz KORUS, Komiczna funkcja ekfrazy w Pharmakeutriai Teokryta // The Comic Function of Ekphrasis in Theocritus' Pharmakeutriai (Sum.) [77-91] PDF PDF (357.01 KB)
 • Sylwester DWORACKI, Obrazy w romansie greckim i ich funkcja // The Pictures and their Functions in Greek Novel (Sum.) [93-105] PDF PDF (284.78 KB)
 • Krystyna BARTOL, Poezja - malarstwo: Plutarch o słynnym powiedzeniu Simonidesa // Painting - Poetry: Plutarch on Simonides' Apophthegm (Sum.) [107-118] PDF PDF (273.54 KB)
 • Jerzy DANIELEWICZ, Opisy posągów (Andriantopoiika) w nowo odkrytych epigramach Posejdipposa // Presentation of Statues (Andriantopoiika) in the New Posidippus (Sum.) [119- 128] PDF PDF (286.22 KB)
 • Marian SZARMACH, Motywy nowelistyczne w Żywotach Sofistów Filostratosa // Novelistic Motifs of Philostratus' Vitae Sophistarum (Sum.) [131-139] PDF PDF (263.87 KB)
 • Jerzy STYKA, Techniki obrazowania w poezji Sydoniusza Apollinarisa // The Figurative Techniques in the Poetry of Sidonius Apollinaris (Sum.) [141-155] PDF PDF (339.81 KB)
 • Urszula M. MAZURCZAK, Dwie starożytne tradycje rozumienia ciała w sztuce średniowiecznej // Two Ancient Traditions to Represent the Human Body in Mediaeval Art (Sum.) [157-180 + ilustracje 181-186] PDF PDF (989.53 KB)
 • Dorota ŚLIWA, „Usta świętego pragnienia". Metaforyczne wyrażenia pragnienia w języku mistycznym św. Katarzyny ze Sieny // "The Mouth of the Holy Desire". Metaphorical Expressions of Desire in the Mystic Language of St. Catherine of Siena (Sum.) [187-201] PDF PDF (323.61 KB)

 • Fotografie z konferencji [203-212] PDF PDF (443.51 KB)

ARTYKUŁY

 • Iwona DOMAŃSKA, „Mądry doradca". Analiza strukturalno-genetyczna wątku fabularnego w Dziejach Herodota // "The Wise Adviser". The Structural and Genetic Analysis of the Narrative Plot in the Histories of Herodotus (Sum.) [213-223] PDF PDF (271.62 KB)
 • Tatiana KRYNICKA, Pseudo-Dioskoridesa wiedza o roślinach // Las noticias de Pseudo Dioscórides sobre las plantas (Res.) [225-239] PDF PDF (299.84 KB)
 • Jarosław NOWASZCZUK, Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej // Komposition der Rede in Anlehnung an die Griechische Schule der Rhetorik (Zsf.) [241-262] PDF PDF (505.36 KB)
 • Małgorzata GÓRSKA, Schematy składniowe grup nominalnych w łacinie wyodrębnione na podstawie konotacji leksemów rzeczownikowych // The Syntactic Schemas of Nominal Groups in Latin (Sum.) [263-280] PDF PDF (306.38 KB)

 • SPIS TREŚCI PDF PDF (176.90 KB)
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2008, godz. 18:24 - Stanisław Sarek