RH 54-55 (2006-2007)

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ROZPRAWY // TREATISES

 • Janusz BIEŃ, Le verbe pronominal et l'économie linguistique  // Czasownik zwrotny a ekonomia językowa (Streszcz.) [5-20]
 • Pierre LERAT, Qu'est-ce qu'une mention commerciale ? Le cas de l'étiquetage du vin dans l'union européenne // Czym jest oznaczenie handlowe? Etykietowanie wina w Unii Europejskiej (Streszcz.) [23-37]
 • Alfons PILORZ, Gallicismes hongrois // Galicyzmy węgierskie (Streszcz.) [39-50]
 • Krzysztof SOBCZYŃSKI, Witold WOŁOWSKI, « Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois... ». Effacement énonciatif et effets de généricité dans La Poche Parmentier de Georges Perec // Zatarcie znaczników subiektywności w dyskursie oraz hybrydowość rodzajowa w La Poche Parmentier Georges'a Pereca (Streszcz.) [51-82]
 • Katarzyna WOŁOWSKA, Paradoxe et figures apparentées : quelques observations sur le critère sémantique dans les inventaires rhétoriques // Paradoks i figury pokrewne: kilka uwag na temat kryterium semantycznego w klasyfikacjach retorycznych (Streszcz.) [83-105]
 • Katarzyna WOŁOWSKA, L'isotopie de connaissance dans les Pensées de Blaise Pascal : approche microsémantique et textuelle // Izotopia poznania w Myślach Blaise'a Pascala: ujęcie mikrosemantyczne i tekstowe (Streszcz.) [107-136]
 • Hanna KACZMAREK, Korpus werbalny w podręcznikach do nauki języka niemieckiego a kształcenie kompetencji językowej ucznia w aspekcie gramatyki walencyjnej // Verbal Corpus in Selected German Coursebooks and ahe Process of Increasing Language Competence of Students (Sum.) [137-147]
 • Mieczysława MATERNIAK, Podejście storyline w aspekcie integracji kształcenia językowego i ogólnego // Storyline Approach in the Context of Integrating Foreign Language Learning and Teaching with General Education (Streszcz.) [149-160]
 • Anna BYSIECKA, Rewriting Personal Stories in Brick Lane by Monica Ali and Half a Life by V. S. Naipaul  // (Prze)pisywanie życia na nowo - Brick Lane M. Ali oraz Pół życia V. S. Naipaula (Streszcz.) [161-172]
 • Barbara KLONOWSKA, Not by the Clock Only: Fictional Time in Salman Rushdie's Fiction // Nie tylko według zegara: czas powieściowy w prozie Salmana Rushdiego (Streszcz.) [173-185]
 • Zofia KOLBUSZEWSKA, Child Abduction as a Palimpsest of Discourses in Toni Cade Bambara's Those Bones Are Not My Child // Uprowadzenie dziecka jako palimpsest dyskursów w powieści Toni Cade Bambary Those Bones Are Not My Child (Streszcz.) [187-197]
 • Grzegorz MAZIARCZYK, The Narratee as Protagonist  // Adresat narracji jako główny bohater (Streszcz.) [199-214]
 • Urszula Niewiadomska-Flis, Changing Patterns of Southern Lady's Influence from the Old to the Contemporary South in Ellen Glasgow's and Walker Percy's Œuvre // Wpływ damy amerykańskiego Południa na podstawie twórczości Ellen Glasgow i Walkera Percy'ego (Streszcz.) [215-235]
 • Magdalena ZAPĘDOWSKA, What's in a Name? Language, Place, and the Real in the Amherst Writings of Noah Webster and Edward Hitchcock // Relacje między językiem a miejscem i tym, co rzeczywiste, w pismach Noaha Webstera i Edwarda Hitchcocka (Streszcz.) [237-252]

RECENZJE // REVIEWS

 • Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, red. Jolanta Krieger-Knieja i Urszula Paprocka-Piotrowska (Agnieszka Karolczuk[255]
 • Jean-Pierre CUQ & Isabelle GRUCA, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde (Urszula Paprocka-Piotrowska[257]

IN MEMORIAM

 • Śp. Profesor Mieczysława Sekrecka (Paweł Matyaszewski, Urszula Paprocka-Piotrowska[259]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 22:29 - Stanisław Sarek