RH 55 (2007) z. 1

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

 • Andrzej TYSZCZYK, W stronę „kultury znaczenia". O Władysława Panasa teorii inter­pretacji // Towards „The Culture of Meaning". On Władysław Panas's Theory of Interpretation (Sum.) [5-25]

ANTOLOGIA TEKSTÓW WŁADYSŁAWA PANASA // [ANTHOLOGY OF TEXTS BY WŁADYSŁAW PANAS]

SEMIOTYKA // [SEMIOTICS]

 • Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej // From the Questions of Structural-Semiotic Interpretation (Sum.) [29-47]
 • Z zagadnień semiotyki podmiotu // From the Questions of Semiotics of the Subject (Sum.) [48-65]
 • Sztuka jako ikonostas// Art as the Iconostas (Sum.) [66-88]

INTERPRETACJA // [INTERPRETATION]

 • „Antykwariat anielskich ekstrawagancji" albo „święty bełkot". Rzecz o Piecyku Aleksandra Wata //„The Antique Shop of Angelic Eccentricities" Or „The Holy Mumble". On Aleksander Wat's Stove (Sum.) [89-104]
 • Dwadzieścia dwie litery. O Poemacie Józefa Czechowicza uwagi wstępne // Twenty-Two Letters Introductiory Remarks on Józef Czechowicz's Poem (Sum.) [105-117]
 • Tajemnica siódmego anioła // The Secret of the Seventh Angel (Sum.) [119-135]

BRUNO SCHULZ // [BRUNO SCHULZ]

 • Apologia i destrukcja. Noc wielkiego sezonu Brunona Schulza // Apology and Destruction. The Night of the Great Season... (Sum.) [137-149]
 • Lekcja profesora Arendta // Professor Arendt's Lesson (Sum.) [150-177]
 • Intryga nieskończoności // The Intrigue of Infinity (Sum.) [178-187]

POGRANICZA // [BORDERLANDS]

 • Zamach pióra // A Swing of the Pen (Sum.) [189-201]
 • Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej // The Script and the Wound. Of Polish-Jewish Literature... (Sum.) [202-215]
 • Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów // Polish Literature in the Perspective of the Republic of Many Nations (Sum.) [216-226]

LUBLIN - MIASTO CZECHOWICZA // [LUBLIN - CITY OF CZECHOWICZ]

 • „...Miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali". Szkic topograficzny na urodziny Józefa Czechowicza // „...The place I was born in they will visit". A Topographic Sketch for Józef Czechowicz's Birthday (Sum.) [227-231]
 • „Tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga". Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza // „It was here that fear struck me with its wing". A Traumatic-Esthetic Sketch for Józef Czechowicz's Birthday (Sum.) [232-235]

INNE MIASTO // [OTHER CITY]

 • Brama // Gate (Sum.) [237-247]
 • Oko cadyka // The Eye of the Tzaddik (Sum.) [248-265]

OPINIE BADACZY I PRACE DEDYKOWANE WŁADYSŁAWOWI PANASOWI // [OPINIONS OF RESEARCHERS AND WORKS DEDICATED TO WŁADYSŁAW PANAS]

 • Stefan SAWICKI, O Władysławie Panasie - wspomnienie // About Władysław Panas - A Posthumous Tribute (Sum.) [269-271]
 • Seweryna WYSŁOUCH, Władysława Panasa poszukiwanie własnej drogi // Władysław Panas's Search for His Own Way (Sum.) [273-279]
 • Paweł PRÓCHNIAK, Oko kamienia (wokół eseju Władysława Panasa) // The Eye of the Stone (On Władysław Panas's Essay) (Sum.) [281-287]
 • Justyna BEINEK, „Kamień na smętarzu, karta w imionniku..." (Uwagi o sztambuchu romantycznym) // A Stone in the Cemetery, A page in the Album... Remarks about the Romantic Album (Sum.) [289-297]
 • Jakub A. MALIK, Sen o Syjonie. Projekt państwa żydowskiego w noweli Bolesława Prusa Sen Jakuba. Sześć uwag // A Dream about Zion. A Plan of a Jewish State in Bolesław Prus's Short Story Jacob's Dream. Six Remarks (Sum.) [299-311]

WSPOMNIENIA I MATERIAŁY // [POSTHUMOUS TRIBUTES AND MATERIALS]

 • Zofia TROJANOWICZOWA, Jedna poznańska historia dedykowana wszystkim byłym - obecnym - przyszłym członkom komisji dyscyplinarnych // A Poznań Story Dedicated to All Ex - Present - Future Members of Disciplinary Commissions (Sum.) [315-331]
 • Agnieszka CZECHOWICZ, Migawki // Pictures (Sum.) [333-340]

 

 • Bibliografia prac Władysława Panasa 1970-2006. Zestawił Paweł PANAS // [Bibliography of the Works of Władysław Panas 1970-2006. By Paweł PANAS] [341-350]


 • Nota bibliograficzna // [Bibliographical Note] [351]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 20:03 - Stanisław Sarek