RH 55 (2007) z. 2

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

DWUSETNA ROCZNICA POWSTANIA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO // [TWO HUNDREDTH ANNIVERSARY OF UPRISING OF THE GRAND DUCHY OF WARSAW]

 • Od Redakcji // [From the Editors] [7]
 • Ewa M. ZIÓŁEK, Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI 1806-IV 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej) // The Religious Aspect of the Patriotic Ceremonies at the Threshold of the Grand Duchy of Warsaw November 1806 - April 1807 (in the Light of the Reports from the Warsaw Press) (Sum.) [9-22]
 • Paulina DĄBROSZ-DREWNOWSKA, Społeczeństwo polskie wobec powstania Księstwa Warszawskiego w świetle depesz francuskiego rezydenta // Polish Society Towards the Warsaw Uprising in the Light of the French Resident's Telegrams (Sum.) [23-37]
 • Dariusz NAWROT, Litwa w 1807 r. między Rosją a Francją // Lithuania in 1807. Between Russia and France (Sum.) [39-72]
 • Władysław ZAJEWSKI, Europejskie konflikty dyplomatyczne o Gdańsk w dobie napoleońskiej // The European Diplomatic Conflicts about Gdańsk in the Napoleonic Era (Sum.) [73-82]
 • Dariusz ROLNIK, Księstwo Warszawskie w świadomości Polaków - świadectwo pamiętników // The Grand Duchy of Warsaw in the Poles' Awareness - the Testimony of Memoirs (Sum.) [83-105]
 • Jan ZIÓŁEK, Pułk szwoleżerów polskich w wojnach napoleońskich // The Regiment of Polish Light Cavalrymen in the Napoleonic Wars (Sum.) [107-122]
 • Leon Antoni SUŁEK, Walka z dezercją w wojsku Księstwa Warszawskiego // The Battle Against Desertion in the Army of the Grand Duchy of Warsaw (Sum.) [123-141]
 • Jarosław DUDZIŃSKI, Działania Piotra Strzyżewskiego w Galicji Wschodniej w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 roku // Piotr Strzyżewski's Actions in East Galicia During the Polish-Austrian War in 1809 (Sum.) [143-173]
 • Marcin BARANOWSKI, Zapomniana bitwa epoki napoleońskiej // The Forgotten Battle of the Napoleonic Epoch (Sum.) [175-206]
 • Jacek FEDUSZKA, Twierdza zamojska w Księstwie Warszawskim (1809-1813) // The Zamość Fortress in the Grand Duchy of Warsaw (1809-1813) (Sum.) [207- 243]

RECENZJE // REVIEWS

 • Nowości historiografii hiszpańskiej (Cezary Taracha) [245]
 • Aleksandra Norkowska, Wizerunek władcy Stanisława Augusta Ponia­towskiego w poezji okolicznościowej (1764-1795), Biblioteka Badań nad Wie­kiem Osiem­nastym. Studia, nr 2, Kraków-Warszawa: Collegium Columbinum 2006 (Arka­diusz M. Stasiak) [252]
 • Henryk Kocój, Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie Augustem Frydery­kiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielloń­skiego 2006 (Ewa M. Ziółek) [254]
 • Wiesław Caban, Z Orenburga do Paryża. Bronisław Zaleski 1820-1880, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006 (Jan Ziółek) [256]
 • Dariusz Nawrot, Roman Rychter, Ksiądz Władysław Miegoń. Serca nasze były przepełnione zapałem (na kanwie pamiętnika wojennego kapelana Pułku Morskiego, bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia), Gdy­nia 2006 (Ewa M.Ziółek) [258]
 • Władysław Goral, Błogosławiony biskup i męczennik (1898-1945). Wy­brane aspekty życia, posługi, nauczania i męczeństwa, red. C. Taracha, Lublin 2006 (Jarosław Rabiński) [260]
 • Szczepan Kowalik, Eksperyment. Władze PRL wobec biskupa Piotra Gołę­biowskiego 1957-1980, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006 (Ewa M. Ziółek) [262]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • Kongres badaczy osiemnastego wieku. „Wiek XVIII: Polityka - Kultura - Edukacja" (Wrocław 19-21 X 2006) (Arkadiusz M. Stasiak) [265]
 • Konferencja naukowa „Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim" (Lublin, 15-16 XI 2006) (Jarosław Rabiński) [267]
 • 41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006) (Agnieszka Januszek) [270]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 20:44 - Stanisław Sarek