RT 55 (2007) z. 6

SPIS TREŚCI // TABLES OF CONTENTS

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Anna CZAPLA, O przyczynach zmian formalno-semantycznych nazw miejscowości (na przykładzie ojkonimów z terenu ziemi lwowskiej) // On the Causes of Formal and Semantic Changes in the Names of Places (as Instanced by the Oiconisms from the Lvov Region) (Sum.) [5-19]
 • Katarzyna CZARNECKA, Budowa porównań we współczesnym przekładzie Filotei św. Franciszka Salezego // The Construction of Comparisons in a Contemporary Translation of Saint Francis of Salezy's Filotea (Sum.) [21-32]
 • Henryk DUDA, On the Notion of Linguistic Thinking in the Works of Baudouin de Courtenay // O pojęciu myślenie językowe w pracach Baudouina de Courtenay (Streszcz.) [33-46]
 • Magdalena GRAF, W ponowoczesnym supermarkecie czy onimicznym śmietniku? O roli nazewnictwa w polskiej prozie współczesnej // In the Post-Modern Supermarket or Onimic Garbage? On the Role of Names in Polish Contemporary Prose (Sum.) [47-57]
 • Władysław MAKARSKI, Iwan Franko jako onomasta // Ivan Franko as an Onomast (Sum.) [59-66]
 • Anna PIOTROWICZ, Małgorzata WITASZEK-SAMBORSKA, Perswazyjna funkcja imiesłowów w języku reklamy (na przykładzie katalogu firmy kosmetycznej) // The Persuasive Function of Participles, in the Advertisement Language (as Instanced by the Catalogue of a Cosmetic Company) (Sum.) [67-81]
 • Małgorzata Rybka, Subkategoria miłości Boga do człowieka w Listach do młodzieży Jana Pawła II // The Persuasive Function of Participles, in the Advertisement Language (as Instanced by the Catalogue of a Cosmetic Company) (Sum.) [83-94]
 • Teresa SKUBALANKA, O stylu ostatnich wierszy Czesława Miłosza // On the Style of Czesław Miłosz's Last Poems (Sum.) [95-119]
 • Janina STADNIK, Zoonimia wsi Krawce w powiecie tarnobrzeskim // Zoonimy of Krawce Village in Tarnobrzeg Administrative District (Sum.) [121-143]
 • Bogdan WALCZAK, Polszczyzna kobiet - prolegomena historyczne (XIX
  i 1. połowa XX wieku) // Women's Polish Language - Historical Prolegomena (The Nineteenth Century and the Mid-Twentieth Century) (Sum.) [145-155]

RECENZJE // REVIEWS

 • Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, red. A. Maniowiec i E. Sokołowska, Wisznice 2006, ss. 38 (Mariusz Koper) [157]
 • Bożena SZCZEPIŃSKA, Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, ss. 302 (Bożena Matuszczyk) [160]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • VII Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język Polski. Współczesność
  - Historia (Jolanta Klimek, Małgorzata Nowak) [165]
 • III Dni Poznania W Lublinie (Jolanta Klimek, Małgorzata Nowak) [167]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 23:14 - Stanisław Sarek