RH 56 (2008) z. 3

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Marian Babiński (SEKRETARZ / SECRETARY), Andrzej Budzisz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Krzysztof Narecki

 

ARTYKUŁY // [ARTICLES]

  • Paweł SZAREK, Physis w myśli historycznej Tukidydesa // Physis in Thucydides' Historical Thought (Sum.) [5-52]
  • Magdalena MAJEWSKA, Kilka uwag o Medei Eurypidesa // Notes on Euripides' Medea (Sum.) [53-75]
  • Małgorzata SIWICKA, Człowiek wobec przemijania i ulotności chwili w Rozmy­ślaniach Marka Aureliusza // Man towards Passing and Transitory Nature of the Moment in Marcus Aure­lius' Meditations (Sum.) [77-93]
  • Agnieszka DZIUBA, Fulwia - literacki portret kobiety fatalnej [Fulvia - a Literary Portrait of the Femme Fatale] // Fulvia - das literarisch Porträt einer fatalen Frau (Zsf.) [95-109]

RECENZJE // [REVIEWS]

  • Jerzy AXER, Teksty tragików greckich jako scenariusze [Texts of Greek Tragedians as Scripts], [w:] Literatura Grecji starożytnej [Literature of Ancient Greece], red. H. Podbielski, t. 1: Epika, liryka, dramat [Narrative, Lyric Poetry, Drama ] (Robert R. Chod­kowski) [111-125]
  • Politics of Orality, (Orality and Literacy in Ancient Greece, vol. 6), edited by Craig COOPER (Iwona Wieżel) [126-130]

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2009, godz. 01:29 - Stanisław Sarek