RH 56 (2008) z. 5

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ROZPRAWY //  TREATISES

 • Anna KRZYŻANOWSKA, Magdalena AUGUSTYN, La combinatoire des noms d'affect avec les verbes supports // Łączliwość nazw uczuć z czasownikami operatorowym (Streszcz.) [5-18]
 • Ana PANO, Desafíos para la traducción automática en lengua española: combinación de métodos y ontologías. Un análisis del servidor de traducción del Instituto Cervantes // Challenging automatic translation in Spanish: combination of methods and ontologies (Sum.) [19-38]
 • Artur BARTNIK, The structural location of Case Phrase (KP) in Old English // Struktura frazy przypadka (KP) w języku staroangielskim (Streszcz.) [39-47]
 • Anna BLOCH-ROZMEJ, Bridging and the Phonology-morphology Interface // Relacja pomostowa (bridging) i interfejs morfofonologiczny (Streszcz.) [49-62]
 • Maria BLOCH-TROJNAR, Phonology Out of Work - the -igh ~ -í Alternation in Modern Irish // Fonologia nieproduktywna - alternacja -igh ~ we współczesnym języku irlandzkim (Streszcz.) [63-73]
 • Bogdan SZYMANEK, A New Look at Suppletion in Polish // Nowe spojrzenie na supletywizm w języku polskim (Streszcz.) [75-91]
 • Wojciech MALEC, The Effect of Task Characteristics on Mastery/Non-mastery Decisions // Wpływ właściwości zadania testowego na decyzje klasyfikacyjne (Streszcz.) [93-113]
 • Barbara SADOWNIK, Zur Relevanz der kognitiven Neurowissenschaft für die Glottodidaktik. Neurobiologische Korrelate des impliziten und expliziten (Sprach)Wissens // Znaczenie neuronauki poznawczej dla glottodydaktyki neurobilologiczne korelaty utajonej wiedzy o języku typu implicite i wiedzy jawnej typu explicite (Streszcz.) [115-132]
 • Georges FRÉRIS, Le double autre. Le cas de Vassilis Alexakis // Le double autre - le cas de Vassilis Alexakis (Rés.) [135-148]
 • Tania COLLANI, Camera con vista : la biblioteca surrealista dell'Ebdòmero di Giorgio De Chirico // Room with a View: the Surrealist Library in Hebdomeros by Giorgio de Chirico (Sum.) [149-161]
 • Marzena GÓRECKA, Die Zivilisationskritik im autobiografischen und literarischen Werk Meinrad Inglins // Krytyka cywilizacji w autobiograficznym i literackim dziele Meinrada Inglina (Streszcz.) [163-171]
 • Dorota TOMCZUK, „Ein kleiner dicker Berliner, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte" - Kurt Tucholskys Verhältnis zu seiner Heimatstadt // „Mały, gruby berlińczyk, który chciał powstrzymać katastrofę za pomocą maszyny do pisania" - stosunek Kurta Tucholsky'ego do rodzinnego miasta (Streszcz.) [173-184]
 • Ewa GRZESIUK, Gescheiterte Intrige. Zu Lessings Minna von Barnhelm // Niewydarzona intryga. Przyczynek do komedii Lessinnga Minna von Barnhelm [187-199]
 • Paweł MATYASZEWSKI, Paradoks kata i żołnierza w Wieczorach petersburskich Josepha de Maistre // Le paradoxe du bourreau et du soldat dans les Soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre (Rés.) [201-214]
 • Marek JAKUBÓW, Literatura chrześcijańska w czasach postmodernizmu // Christliche Literatur in den Zeiten der Postmoderne (Zsf.) [215-224]
 • Witold WOŁOWSKI, Katarzyna WOŁOWSKA, O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena // La conception du langage poétique élaborée par Jean Cohen (Rés.) [225-239]

RECENZJE // REVIEWS

 • Czesław LACHUR, Zarys językoznawstwa ogólnego (Janusz Bień[241]
 • Svjetlan Lacko VIDULIĆ, Lieben heute. Postromantische Konstellationen der Liebe in der österreichischen Prosa der 1990er Jahre (Anna Rutka[244]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • El XXV Congreso internacional de lingüística y filología románicas, 3 y 8 de septiembre 2007, Innsbruck (Janusz Bień[249]
 • „Die Schweiz verkaufen. Wechselverhältnisse zwischen Literatur und Tourismus seit 1800" (Berno, 18-19 stycznia 2008) (Marzena Górecka[251]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 21:59 - Stanisław Sarek