RH 56 (2008) z. 6

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Stanisław BRASSE, O kilku cechach języka i stylu felietonów Jacka Podsiadły // On Several Properties of the Language and Style of Jacek Podsiadło's Features (Sum.) [5-19]
 • Anna CZAPLA, Nazwy o cechach polskich w historycznej ziemi lwowskiej //
 • Names with Polish Properties in the Historical Lvov Territory (Sum.) [21-35]
 • Izabela DOMACIUK, Wartościowanie w nekrologach „Naszego Dziennika" // Valuation in Obituaries Published in "Nasz Dziennik" (Sum.) [37-48]
 • Diana GAJC, Język potoczny w reportażach „Polityki" (na przykładzie rubryki „Na własne oczy") // The Colloquial Style in the Reportage of "Polityka" (as Instanced by the Column "With One's Own Eyes") (Sum.) [49-62]
 • Jolanta KLIMEK, Owoż ja, Hymen, (...) przychodzę na biesiadę. Swat weselny w folklorze południowo-wschodniej Polski i Roksolankach Szymona Zimorowica // There I, Hymen, (...) Come to the Party. The Wedding World in the Folklore of Southern and Eastern Poland and in Szymon Zimorowic's Roksolanki (Sum.) [63-76]
 • Mariusz KOPER, O nazwach terenowych na -izna oraz -szczyzna // On the Territory Names with the Suffixes -izna and -szczyzna (Sum.) [77-87]
 • Anna KOZŁOWSKA, Duch Święty w pismach Cypriana Norwida // The Holy Spirit in the Writings of Cyprian Norwid (Sum.) [89-103]
 • Władysław MAKARSKI, Czy jeszcze jedna oboczność ǫ : u w języku polskim? // Is There One Alternation ǫ : u in the Polish Language? (Sum.) [105-114]
 • Magdalena SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN, Ironia i kpina w komentarzach internetowych // Irony and Mockery in the Internet Commentaries (Sum.) [117-128]
 • Katarzyna SOBSTYL, Leksykograficzne i tekstowe użycia połączeń wyrazowych zawierających leksemy samotność i samotny // Lexicographic and Textual Applications of Word Combinations Containing the Lexemes Loneliness and Lonely (Sum.) [129-138]

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 22:47 - Stanisław Sarek