RNP 18 (2008) nr 1

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

PRAWO // LAW

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Władysław WITCZAK, Zdrowotne i pozazdrowotne uwarunkowania zdolności do ciężkiej pracy umysłowej // Health and Non-Health Factors Relating to the Capability to Perform Hard Mental Work (Sum.) [7-16]
 • Grzegorz JĘDREJEK, Nabycie nieruchomości przez licytanta pozostającego wmałżeńskim ustroju wspólności majątkowej // Acquisition of Property by a Bidder Who Remains in the System of Joint Matrimonial Property (Sum.) [17-31]
 • Jarosław SOZAŃSKI, Znaczenie istotniejszych atrybutów podmiotowych dla usta­lenia podmiotowości międzynarodowoprawnej // The Significance of Essential Subjective Attributes in Determining Subjectivity Under International Law (Sum.) [33-62]
 • Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ, Prawa pacjenta w polskim systemie prawa // Patientenrechte im Polnischen Rechtssystem (Zsf.) [Laws of the patient in the Polish system of law] [63-85]
 • Robert ANDRZEJCZUK, Prawa człowieka jako prawa skuteczne erga omnes // Human Rights as Law Powerful in Relation to Everyone (Sum.) [87-93]
 • Magdalena PYTER, Działalność dydaktyczna profesora Oswalda Balzera // Educational Work of Professor Oswald Balzer (Sum.) [95-110]
 • Marcin BIEŃKO, Upadłość spółdzielni obejmująca likwidacje jej majątku // Bankruptcy of a Cooperative Involving the Liquidation of the Estate (Sum.) [111-125]

PRAWO KANONICZNE // CANON LAW

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Anna TUNIA, Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa // The Creation of the Canon Form of Marriage Conclusion (Sum.) [129-159]
 • Krzysztof BURCZAK, Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX // Exkommunikation in den Decretales Gregorii IX (Zsf.) [161-176]
 • Krzysztof MIKOŁAJCZUK, Katolickie Kościoły wschodnie nie mające własnej hierarchii (wybrane zagadnienia) // The Eastern Catholic Churches that do not Have Their Own Hierarchy (selected issues) (Sum.) [177-194]

ADMINISTRACJA // ADMINISTRATION

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Marcin SZEWCZAK, Rafał SURA, Rodzaje i funkcje banków w systemie gospodarczym Unii Europejskiej // Types and Functions of Banks in the Eu Economy (Sum.) [95-207]
 • Michał DOMAGAŁA, Charakter prawny zadań gminy w dziedzinie energetyki // Legal Nature of the Tasks Performed by the Commune in the Area of Energy Management (Sum.) [209-224]
 • Katarzyna MAĆKOWSKA, Korzenie struktury prawnej Stanów Zjednoczonych -federalizm dualistyczny (do roku 1860) // The Model of American Federalism the Foundations of V.S. Legal System - Dual Federalism (To 1860) (Sum.) [225-246]
 • Sebastian KWIECIEŃ, Zadania wojewody w systemie terenowych organów admi­nistracji państwa w latach 1919-1939 // Tasks of a Voivode in the System of Territorial Bodies of State Administration inthe Years 1919-1939 (Sum.) [247-261]

RECENZJE // REVIEWS

 • Stanisław DUBIEL, Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce wświetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku iustaw synodalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 302 (Józef KRUKOWSKI) [263]
 • Dimitrios SALACHAS, Krzysztof NITKIEWICZ, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma: Edizioni Orientalia Christiana del Pontificio Orientale 2007 (ks. Krzysztof MIKOŁAJCZUK) [267]
 • Nicole ZEDDIES, Religio et sacrilegium. Studien zur Inkriminierung von Magie, Hä­resie und Heidentum (4-7. Jahrhundert), Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Bd. 964, Frankfurt am Main: Peter Lang-Europäischer Verlag der Wissen­schaften 2003 (ks. Krzysztof BURCZAK) [270]
 • Joanna MISZTAL-KONECKA, Monika WÓJCIK, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2007 (ks.Ma­rek KOZERA) [275]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • Sprawozdanie z sesji naukowej „Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań" (Anna SŁOWIKOWSKA) [281]
 • Sprawozdanie z sesji Komisji Prawniczej oddział Lublin Polskiej Akademii Nauk, 6listopada 2007 roku (Agnieszka PYSZNY) [283]
 • Sprawozdanie z sesji naukowej „Eucharystia fons vitae" - współczesne problemy prawne (Anna SŁOWIKOWSKA) [285]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 19:40 - Stanisław Sarek