RNS 35 (2007) z. 3

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

EKONOMIA // ECONOMICS

 • Kazimierz KŁOSIŃSKI, Megatrendy cywilizacyjne a konkurencyjność // Civilisation Megatrends and Competitiveness (Sum.) [5- 22]
 • Anna BORAWSKA, Strategia - od myślenia przez planowanie do zarządzania strategicznego // Strategy - from Thinking Through Planning to Strategic Management (Sum.) [25-34]
 • Katarzyna SOŁKOWICZ, Zarządzanie europejskie - wyróżniki i wyzwania [37-45]
 • Zdzisław Adam BŁASIAK, Finansowe podstawy polityki intraregionalnej // Financial Foundations of Intraregional Policy (Sum.) [47-81]
 • Katarzyna ŻUK, Ujęcie w ewidencji księgowej pomocy udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne // The Records of Aid for Entrepreneurs Employing the Disabled (Sum.) [83-91]
 • Joanna MUCHA, Jeszcze jeden pomysł na zreformowanie sektora opieki zdrowotnej - dopłaty do usług medycznych // One More Idea to Reform the Sector of Health Care - Bonuses to Medical Service (Sum.) [93-116]
 • Beata FAŁDA, Entropia w teorii wartości // Entropy in the Theory of Value (Sum.) [119-131]
 • Zbigniew KLIMIUK, Economic Mobilization in Germany prior to and during World War II // Mobilizacja gospodarcza Niemiec przed i w czasie II wojny światowej (Streszcz.) [133-174]

ZARZĄDZANIE // MANAGEMENT

 • Marek LISIECKI, Miejsce i rola kontroli we współczesnym zarządzaniu // The Place and Role of Control in Contemporary Management (Sum.) [177-190]
 • Kinga Ewa MACHOWICZ, Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku a proces stosowania Konwencji Praw Człowieka // The Constitution of the Republic of Poland and the process of applying the Convention on Human Rights (Sum.) [191-205]
 • Bartosz JÓŹWIK, Procesy globalizacji gospodarki światowej po II wojnie światowej // The Process of the Globalisation of World Economy After World War Two (Sum.) [207-223]
 • Tomasz GŁAZ, Od wydajności do lojalności - relacje między firmą a jej zagranicznymi pracownikami - studium przypadku // From Efficiency to Loyalty - Relations Between the Firm and its Foreign Workers - a Case Study (Sum.) [225-242]
 • Kalina GRZESIUK, Modele procesu zmian w organizacji // The Models of the Process of Changes in Organisation (Sum.) [243-258]
 • Dariusz FILIP, Dynamika rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej // Dynamics of Mutual Funds Industry's Development in Middle-East Europe Countries (Sum.) [259-268]
 • Marek LISIECKI, Firmy ubezpieczeniowe w systemie ochrony bezpieczeństwa obywateli - ich życia, zdrowia oraz mienia // Insurance Companies in the System of Citizens' Safety - their Life, Health, and Properties (Sum.) [269-277]
 • Iwona SŁYSZKO, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania bezrobocia na ziemi bialskiej // Economic-Social Conditions of Unemployment in the Biała Podlaska Region (Sum.) [279-289]
 • Dorota MIŁEK, Bartosz JÓŹWIK, Czynniki rozwoju działalności inwestycyjnej firm brytyjskich w Polsce // The Developmental Factors of the Investment Activities of the British Firms in Poland (Sum.) [291-304]
 • Tomasz MIZERA, System monetarny Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego w państwie zakonnym na Rodos 1309-1522 // The Monetary System of the Knights of the Order of St. John of Jerusalem in the Religious State in Rhodes 1309-1522 (Sum.) [305-319]
 • Grzegorz ZASUWA, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozwój idei, korzyści finansowe i reakcje konsumentów // Corporate Social Responsibility: Development of Ideas, Financial Benefits, and Consumers' Reactions (Sum.) [321-332]
 • Tomasz SZOPIŃSKI, Skalowanie wielowymiarowe wybranych instytucji finansowych: Percepcja najczęściej reklamowanych banków // Multidimensional Scaling of Some Financial Institutions: the Most Advertised Banks (Sum.) [333-343]
 • Agnieszka STOLARSKA, Rynek kredytowy w Polsce // Credit Market in Poland (Sum.) [345-358]
 • Mariusz SAGAN, Prawne czynniki standaryzacji produktu na rynku Unii Europejskiej // Legal Factors to Standardise Products in the Markets of the European Union (Sum.) [359-373]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 20:44 - Stanisław Sarek