RNS 36 (2008) z. 2

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

 • Od Redakcji // From the Editors (Alina RYNIO) [5-6]
 • Alina RYNIO, Prof. dr hab. Wojciech Chudy (8 grudnia 1947 - 15 marca 2007) [7-10]

WOKÓŁ KONCEPCJI PEDAGOGIKI PROF. DR. HAB. WOJCIECHA CHUDEGO // AROUND THE PROFESSOR WOJCIECH CHUDY'S CONCEPTION OF PEDAGOGY

 • Ks. Marian NOWAK, Między mądrością a czasowo uwarunkowaną wiedzą. Prof. dr hab. Wojciech Chudy - filozof - w Instytucie Pedagogiki KUL [Between wisdom and temporarily conditioned knowledge. Professor Wojciech Chudy - philosopher - at the Institute of Pedagogy of CUL] [11-20]
 • Justyna TRUSKOLASKA, Partnerstwo w rodzinie w świetle personalizmu etycznego // Partnership in the Family in the Light of Ethical Personalism (Sum.) [21-42]
 • Beata HISZPAŃSKA, Cielesność osoby a samowychowanie // Leib von Person und Selbsterziehung (Zsf.) [Corporality of the person vs. the self-upbringing] [43- 62]
 • Agnieszka REGULSKA, Profesora Wojciecha Chudego pedagogia umierania // Professor Wojciech Chudy's Pedagogy of Dying (Sum.) [63-74]

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Dariusz STĘPKOWSKI SDB, Między pedagogiką a filozofią Herbarta // Between Herbart's Pedagogy and Philosophy (Sum.) [75-97]
 • Dorota BIS, Komunikacyjne aspekty „medialnego stylu życia" dzieci w wieku szkolnym // Communication Aspects of the "Media Lifestyle" of Kindergarten Children (Sum.) [99-115]
 • Danuta OPOZDA, Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie // Basic Dimensions of Family Upbringing (Sum.) [117-125]
 • Barbara KIEREŚ, Dobro wspólne jako cel i kryterium życia społecznego - aspekt pedagogiczny // Common Good as the Aim and the Criterion of Social Life - the Pedagogical Aspect (Sum.) [127-134]

RECENZJE // REVIEWS

 • Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 (Zygmunt WIATROWSKI) [135-140]
 • Ks. Edward WALEWANDER, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007 (Roman JUSIAK OFM) [141-143]
 • Kazimiera KRAKOWIAK, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (Renata KOŁODZIEJCZYK) [144-146]
 • Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. Danuta Opozda, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 (Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA) [147-149]
 • Tomasz BIERNAT, Wolf D. SCHOLZ, Mirosław S. SZYMAŃSKI, Hanna ZIELIŃSKA-KOSTYŁO, Entwicklung und Pflege der deutsch-polnischen Beziehungen in der Pädagogik, Oldenburg: BIS-Verlag der C. von Ossietzky Universität Oldenburg 2007 (Dariusz STĘPKOWSKI SDB) [149-153]
 • Klaus KLATTENHOFF, Klaus PRANGE, Johann Friedrich Herbarts Pädagogische Hauptschrift „Allgemeine Pädagogik", Oldenburg: BIS-Verlag der C.von Ossietzky Universität Oldenburg 2006 (Dariusz STĘPKOWSKI SDB) [153-156]
 • Talent pedagogiczny w pracy wychowawczej nauczyciela szkoły nazaretańskiej. Materiały z pierwszej ogólnopolskiej konferencji popularno-naukowej dla nauczycieli szkół nazaretańskich w Polsce, red. Anna KIESZKOWSKA, Benita SKRZYP, Kielce 2007 (Małgorzata TOMCZYK) [157-159]
 • Mariusz AUSZ, Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX, Lublin: Wyd. UMCS 2006 (ks. Edward WALEWANDER) [159-161]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • Sylwia JASZCZEWSKA, Sprawozdanie z IV Dni Pedagogicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 12 kwietnia 2007 roku [163-167]
 • Piotr MAGIER, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Antropologia i antropo­logiczne podstawy w pedagogice ogólnej", Lublin-Dąbrowica, 11-14 czerwca 2007 roku [168-170]
 • Amelia DZIURDA-MULTAN, Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów", Lublin, 18-19 listopada 2006 roku [171-177]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 20:17 - Stanisław Sarek