W roku 1999 został uruchomiony program Komisji Europejskiej „Safer Internet”, mający na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu przewidziano również działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier online, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji online w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Sukcesy programu „Bezpieczny Internet” z lat 2005-2008 przekonały Brukselę do zatwierdzenia podobnej inicjatywy na lata 2009-2013 i przeznaczenia na ten cel 55 mln euro. Priorytetem programu na lata 2009–2013 będzie zwalczanie cyberprzemocy (cyberbullying) i uwodzenia dzieci w Internecie (grooming).

„Obecnie dzieci wkraczają w świat technologii internetowych i komórkowych bardzo wcześnie i często stają się młodymi ekspertami nowoczesnych technologii, swobodnie surfującymi w sieci. Ponieważ technologie te pomagają im w nauce i stanowią znakomity sposób poznawania innych, często korzystają z nich łatwiej i swobodniej niż rodzice. Musimy mieć pewność, że dzieci korzystające z usług internetowych i komórkowych potrafią rozpoznać czyhające na nich zagrożenia i radzić sobie z nimi” - powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem zadowolona, że Parlament Europejski i Rada tak szybko przyjęły wniosek Komisji, co pozwoli nam rozwiać naturalne obawy rodziców i uczynić Europę bezpiecznym miejscem dla dzieci w procesie odkrywania przez nie nowych technologii”[1].

Nowy program zakłada wsparcie dla następujących działań:

  1. podniesienie świadomości w społeczeństwie: umożliwienie młodym ludziom, ich rodzicom i nauczycielom dokonywania odpowiedzialnych wyborów;
  2. udostępnienie społeczeństwu sieci punktów informacyjnych, dostępnych za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, gdzie można będzie zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści i zachowania, w szczególności w zakresie seksualnego wykorzystywania dzieci, uwodzenia i szykanowania w Internecie;
  3. promowanie inicjatyw samoregulacyjnych w tej dziedzinie i angażowanie dzieci w tworzenie bezpiecznego środowiska w Internecie;
  4. ustanowienie bazy wiedzy odnoszącej się do nowych trendów w zakresie korzystania z technologii internetowych i ich wpływu na życie dzieci poprzez zebranie na poziomie europejskim doświadczeń z dziedziny techniki, psychologii i socjologii[2].

Rozdział środków na te cele przedstawia się zaplanowano: 48% na propagowanie wiedzy o bezpiecznym Internecie, 34% na walkę z nielegalnymi treściami i niebezpiecznymi zachowaniami, 10% na promowanie bezpiecznego środowiska online, a 8% na zbudowanie odpowiedniej bazy wiedzy.

W roku 2008 został przedstawiony przez Komisję Europejską raport o bezpieczeństwie dzieci w Internecie zatytułowany Towards a Safer Use of the Internet for children in the EU - a parents' perspective[3]. To ten raport i jego wyniki dały impuls do dalszych działań Komisji Europejskiej w latach 2009-2013. Także w oparciu o ten raport nakreślimy obraz współczesnej rodziny europejskiej w przestrzeni medialnej. Badania zostały przeprowadzone na rodzicach mających dzieci w wieku 6-17 lat w 27 państwach Unii Europejskiej. To w perspektywie ich widzenia rysuje się obraz współczesnej rodziny europejskiej, w tym rodziny polskiej, korzystającej z takich technologii jak Internet i telefon komórkowy. Te nowe technologie, które są godnym podziwu wynalazkiem człowieka[4], zmieniają styl komunikacji i kulturę życia tegoż człowieka, tym samym współczesnej rodziny europejskiej[5]. Jaki zatem jest współczesny nowy człowiek – homo communicans: matka, ojciec, dziecko? Jakie szanse i jakie zagrożenia proponują rodzinie współczesne technologie, jakimi są komputer i telefon komórkowy z dostępem do Internetu? Na te pytania dają odpowiedź badania Eurobarometru i niektóre ich interpretacje przeprowadzone przez autora.

 

[1]http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1899&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en (data odczytu 8 stycznia 2010r.).

[2] Por. http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm (data odczytu 8 stycznia 2010r.).

[3] Badania Eurobarometru wykonywane są na zlecenie Komisji Europejskiej od 1973 r. Każdorazowo zastosowana metodologia jest ta sama: w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzane są indywidualne wywiady (face to face) z reprezentatywną grupą 1000 dorosłych osób dobranych losowo. Raporty z badań publikowane są na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/index_en.htm (data odczytu 8 stycznia 2010r.). Raport Towards a Safer Use of the Internet for children in the EU - a parents' perspective oznaczony numerem 248 został opublikowany w grudniu 2008 roku.

[4] Por. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań, Pallotinum: 1967, n. 1.

[5] Por. J. Jęczeń, Nowe media – nowa perspektywa oglądu człowieka i rodziny, w: Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 54-55.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014, godz. 00:10 - Jarosław Jęczeń